Vasa för­valt­nings­doms­tol avs­log under­sök­nin­gen av överkla­gan­det om byg­glov för Hybri­da­re­nan.

ilmakuva rakennustyömaasta

15.3.2024

Överkla­gan­det av bes­lu­tet om byg­glov för Kar­le­by Idrotts­parks Hybri­da­re­nan avvi­sa­des av Vaa­sas för­valt­nings­doms­tol. Två med­lem­mar i bygg- och mil­jö­nämn­den som läm­na­de in överkla­gan­det kri­ti­se­ra­de bland annat den admi­ni­stra­ti­va proces­sen för Hybri­da­re­nan.

Rät­ten att överkla­ga hör till demo­kra­tin, och rätts­sys­te­met behand­lar des­sa frå­gor. För pro­jek­tet är det bra att ären­det grans­ka­des och even­tuel­la osä­ker­he­ter avlägs­na­des, säger Timo Sivu­la, VD för Kar­le­by Idrotts­park Ab.

Överkla­gan­det som läm­na­des in i janua­ri fördröj­de inte star­ten av byg­gan­det av Hybri­da­re­nan, utan mar­kar­be­te­na påbör­ja­des enligt pla­ner­na i janua­ri.

I byg­glo­van­sö­kan sök­tes tillstånd att påbör­ja bygg­nad­sar­be­ten för grun­dar­be­te­na innan byg­glo­vet hade vun­nit laga kraft. Det­ta tillstånd bevil­ja­des mot en säker­het på 50 000 euro.

Luitko jo nämä?