Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työs­ken­te­lyn

Ensim­mäi­ses­sä suun­nit­te­lu- ja bud­je­toin­ti­vai­hees­sa teh­tiin laa­jo­ja sel­vi­tyk­siä käyt­tä­jien tar­peis­ta ja toi­veis­ta sekä eri lajien vaa­ti­muk­sis­ta tilo­jen suun­nit­te­lun suh­teen. Tar­pei­ta on kar­toi­tet­tu kym­me­nis­sä eri tapaa­mi­sis­sa usei­den eri urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jien, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien, yri­tys­ten sekä mui­den sidos­ryh­mien kans­sa.

Syk­syl­lä 2022 toteu­tet­tiin lisäk­si Face­book ‑kyse­ly, jos­sa halut­tiin sel­vit­tää kok­ko­la­lais­ten toi­vei­ta ja odo­tuk­sia tule­van Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­ton osal­ta. Kyse­lyyn tuli lähes 900 vas­taus­ta ja lähes kaik­ki vas­taa­jat antoi­vat myös palau­tet­ta avoi­men kom­ment­ti­ken­tän kaut­ta, avoi­mia vas­tauk­sia ker­tyi rei­lut 800 kap­pa­let­ta.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tulee pal­vel­la kaik­kia kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la. Tär­keä ryh­mä tulee ole­maan kou­lut ja kou­lu­lai­set. Syk­syl­lä toteu­tet­tiin myös säh­kö­pos­ti­ky­se­ly, joka suun­nat­tiin alu­een kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja sitä kaut­ta saa­tiin tär­ke­ää tie­toa kou­lu­jen toi­veis­ta ja tar­peis­ta las­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin liit­tyen.

Hank­keen ensim­mäi­sen vai­heen aika­na kerä­tyt käyt­tä­jien toi­veet ja tar­peet on doku­men­toi­tu ja allians­si on hyö­dyn­tä­nyt nii­tä suun­nit­te­lu­työs­sään. Toi­vei­ta, eli käyt­tä­jien vaa­ti­muk­sia on tämän työn seu­rauk­se­na lis­tat­tu­na yli 500 kap­pa­let­ta. Han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kerät­ty­jen toi­vei­den mää­rä on koko­nai­suu­des­saan suu­ri ja on sel­vää, että aivan kaik­kia toi­vei­ta ei ole mah­dol­lis­ta toteut­taa.

Kau­pun­gin takaus­pää­tök­sen jäl­keen han­ke on siir­ty­nyt ison aske­leen eteen­päin ja nyt olem­me siir­ty­neet kehi­tys­vai­hee­seen, jol­loin lopul­li­seen koko­nai­suu­teen on vie­lä mah­dol­li­suus vai­kut­taa ennen lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien jää­ty­mis­tä. Täs­sä vai­hees­sa ei voi lii­kaa pai­not­taa sitä, ettei mitään lopul­li­sia suun­ni­tel­mia ole vie­lä teh­ty. Nyt on se het­ki, kun voi vie­lä vai­kut­taa lopul­li­siin suun­ni­tel­miin.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si on käyn­nis­tä­nyt mar­ras­kuus­sa käyt­tä­jä­työ­pa­jat. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on voi­nut ilmoit­tau­tua kokkolaareena.fi verk­ko­si­vus­ton kaut­ta ja lisäk­si käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on rek­ry­toi­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mes­ta eri lajien ja toi­min­to­jen edus­ta­jia. Tavoit­tee­na on ollut löy­tää mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­nen ryh­mä käyt­tä­jä­asian­tun­ti­joi­ta. Työ­pa­jo­ja on usei­ta eri­lai­sia ja nii­den koko­nai­suus on suun­ni­tel­tu siten, että samas­sa ryh­mäs­sä ovat muka­na nii­den lajien ja sidos­ryh­mien edus­ta­jat, joi­den käyt­tä­mät tilat liit­ty­vät suun­ni­tel­mis­sa toi­nen toi­siin­sa. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon kamp­pai­lu­la­jit ja voi­mis­te­lu sekä tans­si. Jal­ka­pal­lon osal­ta puo­les­taan työ­pa­jas­sa on mm. sekä kan­nat­ta­jia, pelaa­jia, val­men­ta­jia että huol­to­jouk­ko­ja.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten.

Ensim­mäi­set työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16.11. lue lisää tapah­tu­ma­työ­pa­jan työs­ken­te­lys­tä tääl­lä ja monien eri lajien työ­pa­jas­ta, eli ylei­sur­hei­lu, sisä­pal­loi­lu, sei­nä­kii­pei­ly, nyrk­kei­ly, kun­to­sa­li tääl­lä.

Infor­moim­me käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen työs­ken­te­lys­tä ja kuu­lu­mi­sis­ta sään­nöl­li­ses­ti. Jos haluat pysyä ajan tasal­la hank­keen ete­ne­mi­ses­tä, tilaa uutis­kir­jeem­me täs­tä.

Voit myös halu­tes­sa­si jät­tää palau­tet­ta, kysy­myk­siä tai kom­ment­te­ja palau­te­lo­mak­keen kaut­ta tääl­lä. Palaut­tei­ta seu­ra­taan päi­vit­täin ja ne rapor­toi­daan sään­nöl­li­ses­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sil­le.

Luitko jo nämä?