Ensim­mäi­nen kai­kil­le avoin info­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 9.11.2022 Snell­man-salis­sa. Kat­so koos­te!

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion. 

Kau­pun­ki hyväk­syi 74.9 mil­joo­na euron oma­vel­kai­sen takauk­sen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:lle

Kau­pun­ki päät­ti kokouk­ses­saan 24.10.2022 äänin 33 – 10 myön­tää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n lai­nal­le enin­tään 74,9 mil­joo­nan euron oma­vel­kai­sen takauk­sen. Han­ke toteu­te­taan vaih­toeh­don 3 mukai­se­na. Käyt­tö­me­not tar­kis­te­taan vuo­sit­tain talous­ar­vion yhtey­des­sä. Hank­kees­ta käy­tet­tiin run­saan kah­den tun­nin aika­na usei­ta puheen­vuo­ro­ja. Niis­sä nos­tet­tiin esil­le muun muas­sa sisä­juok­su­ra­dan tar­peel­li­suus osa­na raken­net­ta­vaa koko­nai­suut­ta.

Mitä Kok­ko­lan kau­pun­gin 24.10.2022 teke­mä takaus­pää­tös tar­koit­taa? Kat­so tääl­tä video, jol­la Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la vas­taa kysy­myk­seen.

Käyt­tä­jien tar­pei­ta kar­toi­tet­tu laa­jal­la rin­ta­mal­la.

Ensim­mäi­ses­sä suun­nit­te­lu- ja bud­je­toin­ti­vai­hees­sa on teh­ty laa­jo­ja sel­vi­tyk­siä käyt­tä­jien tar­peis­ta, toi­veis­ta ja eri lajien vaa­ti­mus­ta­sois­ta. Haas­tat­te­lu­ja ja kes­kus­te­lu­ja on käy­ty urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jien, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien, yri­tys­ten ja mui­den sidos­ryh­mien kans­sa tähän päi­vään men­nes­sä jo yli vuo­den ajan. Lisäk­si on toteu­tet­tu kyse­ly sii­tä, mil­lai­sia toi­vei­ta ja odo­tuk­sia käyt­tä­jil­lä on Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kee­seen liit­tyen. Avoi­mia vas­tauk­sia saa­tiin yli 800 kap­pa­let­ta. Kaik­ki toi­veet ja tar­peet on doku­men­toi­tu ja nii­tä on hyö­dyn­net­ty allians­sin ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lus­sa. Toi­vei­ta allians­sil­le on eri lajien osal­ta lis­tat­tu­na on yli 500 kap­pa­let­ta. Toi­vei­den mää­rä on koko­nai­suu­des­saan mas­sii­vi­nen ja kaik­kea ei luon­nol­li­ses­ti­kaan pys­ty­tä toteut­ta­maan. Aihees­ta lisää täs­sä videos­sa.

Kat­so videol­ta koos­te tilai­suu­des­ta

Hank­keen alus­ta saak­ka yksi tär­keim­piä asioi­ta on ollut käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den huo­mioon otta­mi­nen. Kau­pun­gin pää­tök­sen jäl­keen han­ke on siir­ty­nyt vai­hee­seen, jos­sa suun­ni­tel­laan lopul­li­nen koko­nai­suus.

Hank­keen toteu­tuk­sen ja lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien kan­nal­ta pide­tään eri­tyi­sen tär­keä­nä osal­lis­taa tilo­jen käyt­tä­jät mukaan suun­nit­te­luun. Ker­rom­me tilai­suu­des­sa tar­kem­min sii­tä, miten ja mis­sä aika­tau­lus­sa käyt­tä­jä­työ­ryh­mien työs­ken­te­ly tulee ete­ne­mään sekä sii­tä, miten sinul­la on mah­dol­li­suus ilmoit­tau­tua mukaan lopul­li­sen koko­nai­suu­den suun­nit­te­luun.

Puhu­ji­na tilai­suu­des­sa oli­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin edus­ta­jat pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen YIT:ltä, ark­ki­teh­dit Pau­li Koi­vis­to ja Ris­to Kor­pi UKI Ark­ki­teh­deil­tä sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la. Tilai­suu­den puheen­joh­ta­ja­na toi­mi Outi Airo­la.

Yhdes­sä me teem­me par­haan mah­dol­li­sen koko­nai­suu­den. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tulee pal­vel­la kaik­kia kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la — vau­vas­ta vaa­riin!

Timo Sivu­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy

Luitko jo nämä?