Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat Kok­ko­lan opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le 23.11. klo 14.30

Työ­pa­jan tavoit­tee­na on löy­tää par­haat rat­kai­sut toi­mi­vaan lop­pu­tu­lok­seen, joka vas­taa sekä opet­ta­jien että oppi­lai­den tar­pei­ta. Kou­lut­ta­jien kes­kuu­des­sa koros­tui varas­to­ti­lo­jen mer­ki­tys, sil­lä ne mah­dol­lis­ta­vat suju­van ope­tuk­sen ja tehok­kaat lii­kun­ta­tun­nit.

”Tätä on Kok­ko­las­sa odo­tet­tu. Har­joi­tus­jää­hal­li on puut­tu­nut täs­tä kau­pun­gis­ta. Nyt, kun täl­lai­set tilat saa­tai­siin toteu­tet­tua, ei mei­dän tar­vit­se vält­tä­mät­tä odot­taa tal­vea, jot­ta jää­har­joit­te­lu voi­daan aloit­taa. Toi­ve on, että kou­lu­lii­kun­nas­ta ei tin­gi­tä täs­sä vai­hees­sa.”

– Kok­ko­lan lii­kun­nan­opet­ta­jat
Kim Huuh­ka
Tii­na Kuja­la
Juha Elo
Jan­ni­ka Klaa­vu
Peter Björk­roth

Työ­pa­jois­sa pyri­tään yhdes­sä suun­nit­te­li­joi­den kans­sa löy­tä­mään par­haat rat­kai­sut kou­lut­ta­jien työn suju­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si, jot­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee toi­mi­va koko­nai­suus.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään aina kevää­seen 2024 saak­ka, kun­nes suun­ni­tel­mat har­joi­tus­jää­hal­lien osal­ta ovat koko­nai­suu­des­saan val­miit. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit Pau­li Koi­vis­to ja Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen UKI Ark­ki­teh­deil­tä.

Työ­pa­jat kokoon­tu­vat seu­raa­van ker­ran jo ensi vii­kol­la, ja sil­lä välin ark­ki­teh­dit muok­kaa­vat suun­ni­tel­mia työ­pa­jois­sa esiin nous­sei­den toi­vei­den ja odo­tus­ten poh­jal­ta.

Luitko jo nämä?