Träff med fot­bolls­fol­ket den 15 novem­ber 2023

Fot­boll­sa­re­nan har pla­ne­rats i samar­be­te med arki­tek­ter och använ­da­re i wors­hops under hös­ten 2022 och våren 2023. I works­hop­pen kom man fram till att nivå kate­go­ri 2 är till­räcklig, men pla­ner­na bör beak­ta möj­lig­he­ter­na att omvand­la fot­boll­sa­re­nan till nivå kate­go­ri 3.

Mötet inne­fat­ta­de en öppen dis­kus­sion om fot­bolls­fol­kets framför­da bekym­mer gäl­lan­de den kom­man­de fot­boll­sa­re­nan. Dis­kus­sio­nen fort­sät­ter i en works­hop som arran­ge­ras i slu­tet av måna­den den 30 novem­ber.

Luitko jo nämä?