Työ­pa­ja tors­tai­na 9.3. klo 16–18.

Työ­pa­jo­ja on käyn­nis­sä usei­ta eri­lai­sia ja nii­den koko­nai­suus on suun­ni­tel­tu siten, että samas­sa ryh­mäs­sä ovat muka­na nii­den lajien ja sidos­ryh­mien edus­ta­jat, joi­den käyt­tä­mät tilat liit­ty­vät suun­ni­tel­mis­sa toi­nen toi­siin­sa. Täs­sä käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa ark­ki­teh­dit kes­kus­te­li­vat suun­ni­tel­mis­ta puh­taa­na­pi­don ja kiin­teis­tö­huol­lon ammat­ti­lais­ten kans­sa, joka jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa.

On pal­jon huo­mioo­no­tet­ta­via asioi­ta mut­ta täl­lä taval­la saam­me kerät­tyä tär­keän tie­don eri alo­jen ammat­ti­lai­sil­ta ja ei voi olla kuin kii­tol­li­nen, sii­tä että ihmi­set ovat muka­na ja voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la tilat, jot­ka toi­mi­vat opti­maa­li­sel­la taval­la.

Pau­li Koi­vis­to, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja, UKI Ark­ki­teh­dit

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Pää­suun­nit­te­li­ja­na toi­mii Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä ja vas­taa­va­na ark­ki­teh­ti­nä Ris­to Kor­pi Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.  

Työ­pa­jaan osal­lis­tui 4 hen­ki­löä, jot­ka edus­ti­vat puh­taa­na­pi­toa ja kiin­teis­tö­huol­toa. Kes­kus­te­lua käy­tiin eri­lai­sis­ta pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­ta, nii­den puh­taa­na­pi­dos­ta ja huol­ta­mi­ses­ta sekä pesu-ja huol­to­ti­lo­jen opti­maa­li­ses­ta sijoit­te­lus­ta sekä nii­den tila­tar­pees­ta. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon on tulos­sa usei­ta eri­lai­sia lat­tia­pin­to­ja ja nii­den huol­to- ja puh­dis­tus­toi­men­pi­teet vaih­te­le­vat.

Ark­ki­teh­dit sai­vat osal­lis­tu­jil­ta tär­ke­ää tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä, mil­lai­sia konei­ta ja lait­tei­ta tilo­jen puh­taa­na­pi­to ja huol­to tule­vat vaa­ti­maan. Kiin­teis­tön sii­vouk­sen osal­ta ensi­si­jai­ses­ti tär­keä­nä nousi­vat esiin riit­tä­vä mää­rä vesi­pis­tei­tä ja vie­mä­ri­kai­vo­ja. Hygie­nia-asiat ovat tär­keä huo­mioi­da jo suun­ni­tel­mien täs­sä vai­hees­sa, kuten se miten sani­teet­ti­ti­lo­jen käsien­kui­vaus suun­ni­tel­laan, jot­ka vai­kut­ta­vat laa­jal­ti mm. varas­toin­ti­loi­hin, yllä­pi­toon ja huol­to­toi­men­pi­tei­siin. Kes­kus­te­lua käy­tiin laa­jas­ti aina ikku­noi­den puh­dis­tuk­ses­ta ros­kis­ten sijoit­te­luun ja sel­väk­si tuli myös, että kiin­teis­tö­huol­to tar­vit­see huol­to­ti­lan kor­jaus­töi­tä var­ten.

Onko sinul­la kysy­myk­siä, toi­vei­ta tai ehdo­tuk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le. Voit kir­joit­taa palaut­tee­si tääl­lä.


Luitko jo nämä?