Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 18–20

Tans­sin ja voi­mis­te­lun osal­ta käy­tiin aluk­si kes­kus­te­lua lajien vaa­ti­mien har­joi­tus- ja kil­pai­lu­mat­to­jen omi­nai­suuk­sis­ta, siir­ret­tä­vyy­des­tä sekä vaih­toeh­toi­sis­ta säi­ly­tys­rat­kai­suis­ta. Osal­lis­tu­jien kans­sa ker­rat­tiin lisäk­si edel­li­sen työ­pa­jan aika­na esiin nous­seet toi­veet pei­li­sa­lin suun­nit­te­luun liit­tyen sekä esi­tel­tiin toi­vei­den poh­jal­ta laa­di­tut päi­vi­te­tyt toteu­tuseh­do­tuk­set.

Teli­ne­voi­mis­te­lun osal­ta pereh­dyt­tiin ehdo­tuk­seen tar­vit­ta­vien väli­nei­den sijoit­te­lus­ta teli­ne­voi­mis­te­lun käyt­töön suun­ni­tel­lus­sa tilas­sa. Lisäk­si kes­kus­tel­tiin muun muas­sa peh­mus­tet­tu­jen sei­nien tar­pees­ta har­joit­te­lu­vä­li­nei­den sijain­nin olles­sa lähel­lä sei­nää, volt­ti­ra­dan sijoit­tu­mi­ses­ta koko­nai­suu­teen sekä ylei­ses­ti lajin har­ras­ta­mi­seen ja väli­nei­siin liit­ty­vis­tä vaa­ti­muk­sis­ta.

Kamp­pai­lu­la­jien osal­ta kes­kus­tel­tiin esi­mer­kik­si kul­ku­rei­teis­tä har­joi­tusa­lueil­le, tar­vit­ta­vis­ta varas­to­ti­lois­ta ja säi­ly­tys­hyl­lyis­tä, tar­vit­ta­vis­ta istu­ma­pai­kois­ta esi­mer­kik­si van­hem­mil­le, jot­ka jää­vät seu­raa­maan las­ten­sa har­ras­tus­ta sekä mah­dol­li­suu­des­ta jakaa tilo­ja useam­paan osaan esi­mer­kik­si eri­lai­sin ver­ho­rat­kai­suin.

Seu­raa­va kokoon­tu­mi­nen jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa siten, että ryh­mä jae­taan kah­teen osaan. Toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään tans­siin ja voi­mis­te­luun liit­ty­viin suun­ni­tel­miin ja toi­ses­sa puo­les­taan kamp­pai­lu­la­jei­hin liit­ty­viin suun­ni­tel­miin.

Ryh­mä­työ eri lajien kes­ken on suju­nut raken­ta­vas­sa hen­ges­sä ja yhdes­sä on käsi­tel­ty vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja sekä etsit­ty kei­no­ja, joil­la kai­kil­le lajien har­ras­ta­jil­le saa­tai­siin opti­maa­li­set har­joit­te­lu­ti­lat. Kii­täm­me työ­pa­jaan osal­lis­tu­nei­ta sitou­tu­nees­ta ja innos­tu­nees­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta!

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­jois­ta

Mik­si työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään?

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on avoin yhteis­työ ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien kes­ken. Ark­ki­teh­dit saa­vat tär­ke­ää sekä yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja käyt­tä­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen toi­min­to­koh­tais­ten tar­pei­den huo­mioi­mi­nen pie­nin­tä­kin yksi­tyis­koh­taa myö­ten var­mis­taa lop­pu­tu­lok­sen, joka pal­ve­lee tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la har­ras­ta­jaur­hei­li­joi­den tar­peis­ta kil­pa­har­joit­te­luun ja kon­ser­teis­ta semi­naa­rei­hin.

Ket­kä osal­lis­tu­vat työ­pa­joi­hin?

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat laa­jas­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt.

Muka­na on muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia sekä sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.

Miten osal­lis­tu­jat on valit­tu?

Haluk­kai­ta osal­lis­tu­jia on rek­ry­toi­tu @KokkolaAreena sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta, ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa mar­ras­kuus­sa 2022 sekä kut­su­mal­la osal­lis­tu­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pai­kal­li­siin urhei­luseu­roi­hin, tapah­tu­man­jär­jes­tä­jiin ja eri lajien har­ras­ta­jil­le on esi­tet­ty kut­su osal­lis­tua työ­pa­jaan. Työ­pa­jat star­tat­tiin sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki toi­min­not ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua oli kar­toi­tet­tu.

Jos ei ole muka­na työ­pa­jas­sa, miten voi vai­kut­taa suun­nit­te­luun?

Kok­ko­la Aree­na ‑verk­ko­si­vus­tol­la on loma­ke, jon­ka kaut­ta voi lähet­tää palau­tet­ta. Kaik­ki lähe­te­tyt palaut­teet käy­dään läpi ker­ran vii­kos­sa tiis­tai­sin. Vas­taam­me mah­dol­li­siin kysy­myk­siin, mikä­li lähet­tä­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa ja pyy­tää vas­taus­ta kysymykseen/kommenttiin.

Mik­si työ­pa­jois­sa käsi­tel­lyis­tä asiois­ta ei ker­ro­ta tar­kem­min?

Työ on suun­nit­te­luas­teel­la ja mitään lopul­li­sia pää­tök­siä ei ole teh­ty. Täs­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan jal­ka­pal­los­ta­dion ja moni­toi­mia­ree­na. Kes­ke­ne­räi­sis­tä ja vah­vis­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­to­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti aiheut­tai­si sekaan­nus­ta ja epä­sel­vyyt­tä.


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.


Luitko jo nämä?