Utgräv­ning­sar­be­tet vid Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

Arbe­tet kan even­tuellt orsa­ka vibra­tio­ner och bul­ler i områ­det och när­lig­gan­de bygg­na­der. När­be­läg­na fas­tig­he­ter har grans­kats och vibra­tions­mät­nin­gar utförs från när­lig­gan­de bygg­na­der. Spräng­ning av ber­get med­de­las med ljud­sig­nal.

Upda­te – Läget vid byg­gar­betsplat­sen

Du kan föl­ja byg­gar­betsplat­sens läge på Idrotts­par­kens socia­la medie­ka­na­ler i en upp­da­te­ring som publice­ras på fre­da­gar. På arbetsplat­sen har mar­kar­be­ten påbör­jats i janua­ri och forts­kri­der enligt pla­ner­na. Mer infor­ma­tion om byg­gar­be­tets situa­tion finns också på vår webbplats kokkolaareena.fi.

Luitko jo nämä?