Kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­den hos Kar­le­by Idrotts­parks allians

26.5.2023

Idrotts­par­ken Ab har valt Sweco till kost­nads­kont­rol­lant för pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park. Kari Kam­mo­nen har cir­ka 30 års erfa­ren­het och är expert inom kost­nads­kont­roll. Han har lång erfa­ren­het av krä­van­de pro­jekt, till exem­pel pro­jek­tet för utbygg­na­den och ombygg­na­den av ter­mi­nal 2 vid Hel­sing­fors-Van­da flygplats.

I kost­nads­kont­rol­len del­tar fem per­so­ner som består av en kvan­ti­tets­mä­ta­re, en VVS-expert, två elex­per­ter samt en kost­nads­kont­rol­lant. Kost­nads­kont­rol­len inleds genom att man stu­de­rar mate­rial från pla­ne­ra­re och till­hö­ran­de kost­nads­be­räk­nin­gar.

Kar­le­by Idrotts­park är totalt sett ett omfat­tan­de pro­jekt, det finns därför sto­ra mäng­der mate­rial och det tar tid att sät­ta sig in i mate­ria­let. Mate­rial som vi ska stu­de­ra är bland annat oli­ka slags pla­ner, såsom arki­tekt­rit­nin­gar, bygg­nads­tek­nis­ka rit­nin­gar och hus­tek­nis­ka rit­nin­gar. Av samt­li­ga des­sa finns också en 3D-modell. I kost­nads­kal­ky­len finns cir­ka 3 000 rader som kont­rol­le­ras och som av kost­nads­kont­rol­lan­ten delas upp i mindre delar och som ytter­li­ga­re genomgås av oli­ka exper­ter.

Var­je delområ­de i kal­ky­len gås ige­nom och för deras del kont­rol­le­ras pri­ser­na per enhet samt säkers­tälls att allt som hör till dem har beak­tats i kal­ky­len. Kost­nads­kont­rol­lan­ter­na går ige­nom till exem­pel anta­let vägg­kon­struk­tio­ner, behöv­li­ga mar­kar­be­ten samt bygg­na­dens stom­kon­struk­tio­ner och des­sa upp­gif­ter jämförs med kost­nads­kal­ky­lens kvan­ti­tets- och kost­nad­supp­gif­ter och gjor­da pla­ner. Utifrån kal­ky­len säkers­tälls också att de indi­rek­ta kost­na­der­na beak­tas, till vil­ket räk­nas till exem­pel bygg­ba­rac­ker, bygg­vä­gar, lyf­ta­nord­nin­gar, verk­tyg och anord­nin­gar samt städ­kost­na­der som inver­kar på kost­na­der­na.

Vi utför inte arbe­tet som jämfö­ran­de kost­nads­be­räk­nin­gar, utan i samar­be­te. Om vi upp­täc­ker någon avvi­kel­se, kont­rol­le­rar vi först om vår tolk­ning är kor­rekt och sedan till­sam­mans jus­te­rar vi kost­nads­kal­ky­len om det är nöd­vän­digt. Samar­be­tet med Kar­le­by Idrotts­parks allians har fun­ge­rat bra.

Kari Kam­mo­nen

Kost­nads­kal­ky­len kont­rol­le­ras detal­je­rat för var­je rad och des­su­tom har kost­nads­kont­rol­lan­ter­na till upp­gift att kont­rol­le­ra kost­na­der­na för pro­jek­tet också ur hel­hets­pers­pek­tiv, dvs. för­sä­kra sig om att kost­na­der­na är på en kor­rekt, rea­lis­tisk och san­ning­sen­lig nivå. För att ur ett kost­nads­pers­pek­tiv förstå hel­he­ten i ett krä­van­de och stort pro­jekt krävs stark yrkes­kom­pe­tens och gedi­gen erfa­ren­het.

Det här är ett int­res­sant pro­jekt och jag gil­lar just såda­na här krä­van­de pro­jekt som inte är helt van­li­ga. Allt behö­ver inte hän­da i huvuds­tads­re­gio­nen för att man ska åstad­kom­ma något fint. Det här är ett bra och nöd­vän­digt pro­jekt

Kari Kam­mo­nen

Syf­tet med arbe­tet är att säkers­täl­la att kost­nads­kal­ky­len så exakt som möj­ligt mots­va­rar den nuva­ran­de pris­nivån och att alla kost­na­der i mins­ta detalj ingår.


Luitko jo nämä?