Inget stat­sun­ders­töd för Idrotts­park­pro­jek­tets trä­ning­sis­hall

Concept image of Kokkola Areena, 3D modelling

23.5.2024

Kar­le­by Idrotts­park Ab ansök­te om stat­sun­ders­töd från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet för byg­gan­de av en trä­ning­sis­hall. Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet har inte bevil­jat stat­sun­ders­tö­det efter­som pro­jek­tet inte hade framgång i den inbör­des jämfö­rel­sen av ansök­nin­gar­na. Enligt minis­te­riets moti­ve­ring kan pro­jek­tet inte unders­tö­das på grund av att de kom­mu­na­la bes­lut som ank­ny­ter till mar­kar­ren­deav­ta­let inte hade fått laga kraft inom den utsat­ta tiden, den 15 mars 2024.

Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet bevil­ja­de sam­man­lagt 14 256 430 euro för såda­na pro­jekt som minis­te­riet fat­tar bes­lut om och vars kost­nads­kal­kyl övers­ti­ger 1 200 000 euro. Sam­man­lagt 18 pro­jekt bevil­ja­des unders­töd.

- Oav­sett det­ta fort­sät­ter Kar­le­by Idrotts­park Ab arbe­tet med trä­ning­sis­hal­len enligt plan, kons­ta­te­rar Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­seordfö­ran­de Jon­ne Sand­berg.

Luitko jo nämä?