Svar på de van­li­gas­te frå­gor­na

3.8.2023

Använd­ning av hybri­da­re­nan | Övri­ga loka­ler | Eve­ne­mang | Bygg­fa­sen | Pla­ne­rin­gen av hybri­da­re­nan | Eko­no­mi

Använd­ning av hybri­da­re­nan

Finns det en oval löp­ba­na i are­nan?

I bot­tenvå­nin­gen på are­nan finns en löp­ba­na med fyra banor på drygt 270 meter. Löp­ba­nan möj­lig­gör medellån­ga och lån­ga löpt­rä­nin­gar och inom­hus­ba­ne­täv­lin­gar. Utö­ver löp­ning fun­ge­rar banan som trä­nings­ba­na för cykling, kon­di­tions­test­ning, upp­värm­ning och sko­lidrott. Den rak­sträc­ka som vet­ter mot Kar­le­by­ga­tan är 60 meter lång och har 6 löp­ba­nor och ett reser­vområ­de där man kan trä­na och löpa sprin­ter­lopp inom­hus. I frå­ga om täv­lings­verk­sam­het är endast hin­der­lopp med vat­ten­hin­der och 100 meters utom­hus­ba­nor inte till­gängli­ga.

Under eve­ne­mang och kon­ser­ter bil­dar löp­ba­nans södra kur­va en eve­ne­mangs­res­tau­rang, medan rak­sträc­kor­na och den nor­ra kur­van fun­ge­rar som plats för uts­täll­nin­gar och mäss­la­ger.

Kan man i are­nan trä­na cykling? Varför finns det ingen oval bana där, den kun­de cyklis­ter också utnytt­ja?

Den ova­la löp­ba­nan i are­nan har pla­ne­rats till­sam­mans med cyklis­ter­na i Kar­le­by och läm­par sig för att trä­na lands­vägscykling.

Kan man trä­na friidrottsgre­nar i are­nan? Kom­mer bobollss­pe­la­re att få ett slag­nät på väg­gen för vin­tert­rä­ning?

Plat­ser för friidrott finns i are­nans nor­dö­stra hörn. Tack vare dem kan man trä­na alla friidrottsgre­nar i are­nan. I nor­dö­stra hör­net kan man trä­na höjd- och längd­hopp, kuls­töt­ning, spjut­kast­ning, släg­ga men också trä­na att slå boboll. Täv­lin­gar som inte kan utfö­ras är kastgre­nar, såsom släg­ga, spjut och dis­kus, men även i frå­ga om des­sa gre­nar ger are­nan en bra plats för att trä­na kast och annan trä­nings­verk­sam­het. Alla des­sa funk­tio­ner står till sko­lidrot­tens för­fo­gan­de. En plats för stav­hopp finns innanför are­nan och är till­gänglig under idrotts­täv­lin­gar som sju­kamp. I var­dags­bruk finns plat­sen för stav­hopp under läk­ta­ren.

Kan man spe­la ten­nis i are­nan? Hur har man beak­tat ten­niss­pe­la­re i Idrotts­par­ken?

Det finns en ten­nis­hall på tred­je vånin­gen i are­nans nor­ra ände som upp­fyl­ler kra­ven på trä­ning och täv­lin­gar på före­nings­nivå. Golv­ma­te­ria­let består av en belägg­ning som är särs­kilt utfor­mad för ten­nis. I hal­len finns det en liten läk­ta­re som utö­ver som läk­ta­re kan fun­ge­ra till exem­pel som bågs­kyt­te­ba­na när hal­len annars inte är i bruk. Des­su­tom kan man också öva golf i hal­len. Föru­tom i ten­nis­hal­len kan man spe­la ten­nis också i inom­husa­re­nan.

Finns det en spe­gel­sal i are­nan? Kom­mer det att fin­nas en dans­lo­kal?

På sam­ma sida som are­nans fot­bollsplan, på andra vånin­gen finns en spe­gel­sal på cir­ka 290 m². En spe­gel­sal med par­kett­golv möj­lig­gör dans, grupp­gym­nas­tik, ryt­misk gym­nas­tik, balett, yoga, kara­te, taekwon­do eller trä­ning av chi och mån­ga andra gre­nar. Under eve­ne­mang kan loka­len fun­ge­ra till exem­pel som eve­ne­mangs­res­tau­rang eller VIP-lokal.

Kan man i are­nan trä­na reds­kaps­gym­nas­tik? Har man beak­tat gym­nas­ter­nas behov så att där ryms en 14 x 14 meter stor gym­nas­tik­mat­ta?

I are­nans nor­ra ände på tred­je vånin­gen finns ett områ­de för reds­kaps­gym­nas­tik som har pla­ne­rats i samar­be­te med grenför­bun­det. Utrym­met möj­lig­gör trygg reds­kaps­gym­nas­tik och gym­nas­tik, och i syn­ner­het voltgro­pen är i ung­do­mar­nas smak. Utrym­met läm­par sig särs­kilt för skol­mo­tion efter­som ställ­nin­gar­na är fast mon­te­ra­de, vil­ket gör det lät­ta­re att ord­na gym­nas­tiklek­tio­ner.

Kan man trä­na väggklätt­ring? Kom­mer det att fin­nas en klätt­rings­vägg?

Are­nans nor­dö­stra hörn bil­dar ett näs­tan 16 meter högt utrym­me. Där finns are­nans klätt­rings­vägg som är 16 meter hög och 9 meter bred. Tre meter högst upp finns en nega­tiv klätt­rings­vin­kel. Väg­gen upp­fyl­ler klätt­rar­nas krav och är en myc­ket framt­rä­dan­de del av are­nans inre arki­tek­tur.

Kan man i are­nan trä­na kamps­por­ter?

På andra vånin­gen i nor­ra delen av hybri­da­re­nan finns ett områ­de för kamps­port som ger utmärk­ta möj­lig­he­ter för brott­ning, box­ning och tata­migre­nar. Områ­det kan kom­bi­ne­ras till ett sam­man­hän­gan­de områ­de under läger och tur­ne­rin­gar. Det finns egna omkläd­nings­rum i kamps­portszo­nen.

Exem­pel på gre­nar som kan utö­vas i områ­det för kamps­por­ter:

 • Aiki­do
 • Bra­si­liansk Jujut­su
 • Hap­ki­do
 • Judo
 • Jujut­su
 • Bågs­kyt­te
 • Kara­te
 • Kung Fu
 • Sub­mis­sion wrest­ling
 • Box­ning
 • Brott­ning, fris­til
 • Brott­ning, gre­kisk-romersk
 • Kick­boxing
 • Taekwon­do
 • Tai Chi
 • Thai­box­ning
 • Mixed mar­tial arts

Finns det ett gym i are­nan? Kom­mer det att fin­nas ett eget gym för små barn?

Gym­lo­ka­len finns på andra och tred­je vånin­gen och gym­met har en sepa­rat ingång från gatu­nivå vid Kar­le­by­ga­tan. Gym­verk­sam­he­ten drivs av en sepa­rat ope­ra­tör eller av Idrotts­par­ken Ab. Syf­tet med pla­ne­rin­gen har varit att en del av loka­ler­na ska fin­nas på gatu­nivå för att de ska vara lät­till­gängli­ga till exem­pel för senior­kun­der. Gym­lo­ka­len finns på tred­je vånin­gen.

Exem­pel på gre­nar som man kan trä­na i gyms­alen:

 • Tyngd­lyft­ning
 • Styr­ke­lyft
 • Cross­fit
 • Fit­ness
 • Body­buil­ding

Kan man spe­la fot­boll i hybri­da­re­nan?

Det nya fot­bollspla­nen upp­fyl­ler kra­ven i Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFA i kate­go­ri II, som gör det möj­ligt för lands­kamps- och klubblag att del­ta i spel i Euro-serien. Fot­bollspla­nen omfat­tar bland annat en huvud­läk­ta­re med ca 1 200 sittplat­ser och ca 800 sittplat­ser mitt emot huvud­läk­ta­ren samt på kort­si­dor­nas läk­ta­re. Det finns sam­man­lagt ca 2 000 sittplat­ser, varav 25 är pla­ne­ra­de för per­so­ner med ned­satt rör­lig­het. Det finns 1 580 ståplat­ser i are­nan. Sta­dion har des­su­tom ser­vice­lo­ka­ler, per­so­na­lut­rym­men och res­tau­ran­glo­ka­ler samt gemen­sam­ma omkläd­nings­rum för inom­husgre­nar.

Exem­pel på gre­nar som kan utö­vas på fot­bollspla­nen:

 • Ame­ri­kansk fot­boll
 • Base­ball
 • Skidåk­ning
 • Fot­boll, plan enligt UEFAs kate­go­ri 2
 • Bågs­kyt­te
 • Start- och målområ­de för löp­täv­lin­gar
 • Barns­kidåk­ning på pla­nen
 • Boboll
 • Rug­by
 • Sprints­kidåk­ning på pla­nen
 • Snowc­ross

Varför vill man ha en fot­bollss­ta­dion i hybri­da­re­nan? Det är helt obegripligt att pla­ner­na aldrig har omfat­tat en ny trä­nings­hall för fot­boll! Varför?

Cent­ralpla­nen har pas­se­rat sin livscy­kel, det finns inga par­ke­ringsplat­ser och det finns inte till­räckligt med loka­ler för dop­nings­tes­ter och press­kon­fe­ren­ser. Des­su­tom är den äldre läk­ta­ren sluts­li­ten.

Varför finns det ingen löp­ba­na runt fot­bollspla­nen?

En löp­ba­na runt fot­bollspla­nen gör att publi­ken befin­ner sig alltför långt från fot­bollspla­nen.

Kom­mer fot­bollss­ta­dion att ha läk­ta­re på kort­si­dor­na?

Ja, fot­bollss­ta­dion får läk­ta­re på kort­si­dor­na

Hur ser ni till att det också finns ledi­ga tider också för andra och att all tid inte reser­ve­ras för före­nin­gar­na?

För idrotts­par­ken pla­ne­ras ett bok­nings­sys­tem som också beak­tar ens­kil­da använ­da­re.

Beach Vol­ley är en växan­de gren, varför har det­ta inte beak­tats i pla­ner­na?

Tyvärr kan inte alla gre­nar, inte ens växan­de gre­nar, genomfö­ras i idrotts­par­ken inom ramen för den föres­lag­na bud­ge­ten.

Kar­le­by sak­nar en vin­tert­rä­ningsplats för golf, varför har ni inte tänkt på det?

En vin­tert­rä­ningsplats för golf har över­vägts och i pla­ne­rings­fa­sen fat­tas ett even­tuellt bes­lut om att genomfö­ra den.

Har ni alls beak­tat kastgre­nar?

För kastgre­nar har man i förs­la­get gjort en plats­re­ser­ve­ring i hybri­da­re­nan.

Finns där en bow­ling­ba­na?

En bow­ling­ba­na ingår inte i det fram­lag­da förs­la­get.

Finns där en plats för längd­hopp­ning?

I förs­la­get har det reser­ve­rats en plats för längd­hopp­ning. En nog­gran­na­re place­ring pla­ne­ras i utvecklings­fa­sen.

Varför finns där ingen plats för spjut­kast­ning?

I förs­la­get har det reser­ve­rats plats för kastgre­nar i hybri­da­re­nan.

Hur har skyt­te beak­tats, gre­nen har ju varit framgångs­rik i Kar­le­by?

Oms­tän­dig­he­ter­na för skyt­te kom­mer inte att för­säm­ras.

Blir det nu så att van­li­ga ama­tö­rer inte får tillt­rä­de, alla tider ges till före­nin­gar?

För idrotts­par­ken pla­ne­ras ett tids­bok­nings­sys­tem som också beak­tar ens­kil­da utö­va­re.

Rids­port är en popu­lär hob­by, varför har den inte beak­tats?

Beak­tan­det av rids­port inom­hus skul­le begrän­sa valet av mate­rial och belägg­ning på gol­vet med följ­den att fler­funk­tio­na­li­te­ten inom­hus begrän­sas för myc­ket.

Varför reno­ve­ras ishal­len sist, den är i säms­ta skick och det är myc­ket svårt att få en ledig tid där?

Utö­ver ishal­len krä­ver även annan idrotts­verk­sam­het i Kar­le­by upp­märk­sam­het. Byg­gord­nin­gen bes­täms i stor utsträck­ning enligt tidssche­mat i för­fa­ran­det om ansök­ning för stöd för idrott­san­lägg­nin­gar hos regionför­valt­nings­ver­ket.

En kons­tisplan utom­hus som på som­ma­ren skul­le vara ett konstgräsplan och på vin­tern skul­le hela områ­det vara isbe­lagt och då skul­le 1/3 vara en rink, 1/3 skrids­koområ­de med klub­bor och 1/3 skrids­koområ­de utan klub­bor. Se Mel­lers­ta Esbo idrotts­park som modell. Kan det genomfö­ras här?

Att fry­sa en kons­tisplan utom­hus krä­ver myc­ket ener­gi och finns därför inte i den föres­lag­na lös­nin­gen.

Varför vill ni riva idrottshusets jord­ba­ne­hall?

Idrottshusets jord­ba­ne­hall upp­fyl­ler inte längre moder­na krav på en idrotts­bygg­nad.

Varför för­säm­ras tjäns­ter­na för min gren i hybri­da­re­nan?

Tyvärr begrän­sar den till­gängli­ga finan­sie­rin­gen omfatt­nin­gen av den idrotts­park som ska byg­gas.

Övri­ga loka­ler

Varför byggs det loka­ler för fysio­te­ra­pi och annat, det finns ju till­räckligt med loka­ler för dem redan nu?

Fysio­te­ra­pi och idrotts­lä­ka­re behövs under sto­ra tur­ne­rin­gar med tan­ke på spe­lar­nas och idrot­tar­nas häl­sa.

Varför behövs under­vis­nings­lo­ka­ler där, bor­de inte under­vis­nin­gen ske i sko­lor­na?

Under­vis­nings­lo­ka­ler­na fun­ge­rar som semi­na­rie­lo­ka­ler, press­rum och omkläd­nings­rum under kon­ser­ter. Alla loka­ler i idrotts­par­ken är pla­ne­ra­de för fle­ra ändamål.

För­hopp­nings­vis finns det till­räckligt med par­ke­ringsplat­ser. Ni förstår väl inom pla­ne­rin­gen att avstån­den är lån­ga här och att bilen är det enda sät­tet för mån­ga att röra sig?

Det kom­mer att fin­nas till­räckligt med nya par­ke­ringsplat­ser i när­he­ten av den föres­lag­na idrotts­par­ken.

Har ni fun­de­rat på var cyklar­na ska stäl­las, finns det till­räckligt med plats för dem?

Det kom­mer till­räckligt mån­ga nya par­ke­ringsplat­ser, även för cyklar, i när­he­ten av den föres­lag­na idrotts­par­ken.

Kan läk­tar­na omvand­las?

I den föres­lag­na lös­nin­gen består hal­lens läk­ta­re av friståen­de sto­lar, friståen­de läk­ta­re, teles­kopläk­ta­re och fas­ta läk­ta­re.

Kan man på områ­det få en ordent­lig lek­park, i Bri­ta Maria-par­ken finns just inget för barn under skolål­dern? Där kun­de man bra till­brin­ga tid och vän­ta på att famil­jen kom­mer från sina hob­byer.

I förs­la­get har bar­nen beak­tats vid pla­ne­rin­gen av gård­sområ­det.

Kun­de det vara dags att ta ett steg i en euro­peisk rikt­ning och se till att res­tau­ran­gen kan ser­ve­ra på eve­ne­mang­sområ­det och idrottspla­nen?

Före­ta­ga­ren i den even­tuel­la res­tau­ran­gen bes­lu­tar hur ser­ve­rin­gen ord­nas i samar­be­te med idrotts­par­ken.

Hur mån­ga inkvar­te­ringsplat­ser får hotel­let?

Ett hotell vid idrotts­par­ken är än så län­ge bara en idé, det finns ännu inga när­ma­re pla­ner.

Varför finns det ett press­rum där?

Efter sto­ra matc­her vill pres­sen ofta interv­jua spe­la­re och lag. För det­ta behövs ett press­rum.

Kom­mer man från utsi­dan direkt in i omkläd­nings­rum­men?

I den föres­lag­na lös­nin­gen nås omkläd­nings­rum­men från fot­bollspla­nen via pas­sa­ger från pla­nen.

Kan omkläd­nings­rum­men utvid­gas till exem­pel under hem­ma­matc­her?

I den föres­lag­na lös­nin­gen har man skis­se­rat två omkläd­nings­rum för uthyr­ning till hem­ma­lag. Omkläd­nings­rum­mens kon­struk­tion pla­ne­ras i utvecklings­fa­sen.

Finns där en bas­tuav­del­ning?

I den föres­lag­na lös­nin­gen finns en bas­tuav­del­ning i repre­sen­ta­tion­somkläd­nings­rum­met.

Finns det en lekplats för små barn?

Lekplat­sen för barn pla­ne­ras i pla­ne­rings­fa­sen.

Ett kafé intill ishoc­key­rin­kar­na vore bra så att man där kan föl­ja trä­nin­gar­na. Kom­mer ett sådant?

I den föres­lag­na lös­nin­gen finns det intill trä­nings­rin­kar­na plats för ett even­tuellt kafé.

Eve­ne­mang

Tillför fot­bollspla­nen och ‑läk­tar­na något mer­vär­de till eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer?

Hybri­da­re­nan finns i ans­lut­ning till Kar­le­by idrotts- och eve­ne­mangs­park. I de oli­ka inom­hus­lo­ka­ler­na i hybri­da­re­nan kan det ord­nas eve­ne­mang med 100 per­so­ner till kon­ser­ter med drygt 4 000 per­so­ner. Fot­bollspla­nen utö­kar hybri­da­re­nans utrym­me på utsi­dan, till exem­pel vid jord­bruks- och bygg­nad­suts­täll­nin­gar, där djur och stör­re utrust­ning kan pre­sen­te­ras på fot­bollspla­nen. Des­su­tom möj­lig­gör fot­bollspla­nen även annan verk­sam­het utom­hus i sam­band med mäs­sor och semi­na­rier. Eve­ne­mangs­par­ken och vid behov fot­bollss­ta­dion fun­ge­rar som plats för utom­hus­kon­ser­ter. Vid gemen­sam använd­ning med hybri­da­re­nan möj­lig­gör des­sa till exem­pel att fes­ti­va­ler kan ord­nas så att en scen också kan fin­nas inom­hus. På det­ta sätt slip­per man bland annat att uppfö­ra ett sepa­rat tält. Fot­bollspla­nen läm­par sig också för att ord­na utom­hus­kon­ser­ter med upp till cir­ka 6 000 per­so­ner. Utom­hus­kon­ser­ter och eve­ne­mang som är stör­re än så kan ord­nas i eve­ne­mangs­par­ken.

Hur­da­na kon­ser­ter kan ord­nas i hybri­da­re­nan?

I hybri­da­re­nan finns mån­ga loka­ler av oli­ka stor­lek där kon­ser­ter kan ord­nas från 100 per­so­ner ända upp till 4 500 per­so­ner. Som plats för inom­hus­kon­ser­ter ger hybri­da­re­nan utmärk­ta möj­lig­he­ter. Are­nans logis­tik, scen och res­tau­rangt­jäns­ter har utfor­mats för att bet­jä­na kon­ser­ter för sam­man­lagt 4 500 besö­ka­re. Inom sce­nens place­ring­sområ­de finns möj­lig­he­ter att hän­ga upp AV- och pre­sen­ta­tions­tek­nik på ett så flexi­belt sätt som möj­ligt. Des­su­tom har man vid pla­ne­rin­gen av tak­gall­ren för­be­rett sig också på andra upp­häng­nin­gar, till exem­pel vid mäs­sor inom hela hal­lens områ­de. I akus­tikpla­ne­rin­gen har också ord­nan­det av eve­ne­mangs­verk­sam­het beak­tats och de däm­pan­de ytor­na har utö­kats i mån av möj­lig­het.

Logis­ti­ken i hybri­da­re­nan har pla­ne­rats så att den rekvi­si­ta som byggs för ett eve­ne­mang kan sät­tas upp så smi­digt och snabbt som möj­ligt. I den nor­ra delen av hybri­da­re­nan finns sto­ra dör­rar som gör det möj­ligt att köra in i are­nan med skåp­bi­lar, vil­ket under­lät­tar bland annat byg­gan­det av mäs­sor. Viktgrän­sen är 3 500 kg. Under byg­gan­det av sto­ra eve­ne­mang utnytt­jas lastbryg­gan och det mel­lan­lagring­sområ­de som pla­ne­ras intill den, vil­ket för sin del gör det smi­di­ga­re att mon­te­ra och ned­mon­te­ra ett eve­ne­mang.

Hur­da­na eve­ne­mang kan ord­nas i hybri­da­re­nan?

Hybri­da­re­nan som plats för mäs­sor ger utmärk­ta förut­sätt­nin­gar. Det är möj­ligt att ord­na mäs­sor på det områ­de som är avsett för bolls­port och del­vis på löp­ba­nan. Andra utrym­men som reser­ve­rats för idrott kan utnytt­jas under mäs­san eller hyras ut för mäs­san om så sepa­rat avta­las. Tillt­rä­det till des­sa loka­ler har beak­tats i pla­ne­rin­gen med beak­tan­de av ovan­nämn­da alter­na­tiv. Res­tau­rangt­jäns­ter, kök och andra affärs­lo­ka­ler som kan hyras stö­der verk­sam­he­ten vid mäs­se­ve­ne­mang, lik­som även i sam­band med kon­ser­ter.

Hybri­da­re­nan upp­fyl­ler de krav som sto­ra kongres­ser stäl­ler tack vare den sto­ra läk­tar­ka­paci­te­ten och logis­tiklös­nin­gar­na. Sto­ra kongres­ser är bland annat par­ti­mö­ten och före­tag­se­ve­ne­mang. Mindre möten och eve­ne­mang kan ord­nas i ans­lut­ning till res­tau­ran­glo­ka­ler­na och andra loka­ler som hyrs ut i de gemen­sam­ma loka­ler­na för hybri­da­re­nan och fot­bollss­ta­dion. Mul­ti­funk­tio­na­li­tet är grun­den för hela verk­sam­he­ten.

Hur sto­ra kon­ser­ter kan man arran­ge­ra på are­nan?

Are­nans pla­ne­ra­de kon­sert­ka­paci­tet är cir­ka 4 500 per­so­ner. När­ma­re upp­gif­ter finns till­gängli­ga när utvecklings­fa­sen är klar.

Hur mån­ga sittplat­ser kom­mer det att fin­nas?

Den pla­ne­ra­de sittplats­ka­paci­te­ten i are­nan är cir­ka 3 000 per­so­ner. När­ma­re upp­gif­ter finns till­gängli­ga när utvecklings­fa­sen är klar.

Är ljudå­ter­giv­nin­gen sådan att man kan anord­na kon­ser­ter med både kam­ma­ror­kes­ter och lätt musik?

Ja, det är den.

Är eve­ne­mangsplat­sen varm? Det känns trå­kigt att fry­sa på en kon­sert.

Ja, det är den.

Bygg­fa­sen

Kokkolan Urheilupuiston allianssi kustannustarkastus

När bör­jar pla­ne­rin­gen?

Pla­ne­ring­sar­be­tet inled­des hös­ten 2022.

När bör­jar byg­gan­det?

Om vi hit­tar en finan­sie­rings­lös­ning inleds byg­gan­det hös­ten 2023.

När är byg­get fär­digt?

Beroen­de på pro­jek­tets omfatt­ning 2025–2027.

När är pla­ner­na kla­ra?

Pla­ner­na för hybri­da­re­nan blev kla­ra som­ma­ren 2023.

När pla­ne­ras trä­ning­sis­hal­len och sane­rin­gen av ishal­len?

Pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­len och sane­rin­gen ishal­len inleds vin­tern 2023–2024. Del­ta gär­na på works­hop­par­na!

I vil­ken ord­ning byggs Idrotts­par­ken?

Byg­gan­det av Idrotts­par­ken inleds med byg­gan­det av hybri­da­re­nans inom­husa­re­na. Utbygg­na­den av Idrottshuset rivs för att ge plats åt fot­bollspla­nen. Riv­ning­sar­be­te­na för­läggs till som­ma­ren så att inver­kan på inom­husgre­nar­na blir så liten som möj­ligt och gre­nar­na kan flyt­ta in i hybri­da­re­nan under sen­hös­ten eller för­vin­tern.

Inle­dan­det av utvecklings- och genomfö­ran­de­fa­ser­na för trä­ning­sis­hal­len och sane­rin­gen av ishal­len förs till bes­luts­fat­tan­de under 2023 och 2024. Målet är att Idrotts­parks­hel­he­ten tas i bruk under 2025 eller 2026.

Hur stort är ent­repre­na­dområ­det för hybrid­pro­jek­tet? Slu­tar det fyra meter från väg­gar­na som ryk­tet säger?

Idrotts­par­ken har hyrt en tomt från sta­den för hybri­da­re­nan och tom­ten slu­tar fyra meter utanför hybri­da­re­nans väg­gar.

Ans­va­rar sta­den för områ­des- och gatu­byg­gan­det, till exem­pel par­ke­ringsplat­ser och gator? Om så är fal­let, hur myc­ket kos­tar de?

Sta­den ans­va­rar för områ­des- och gatu­byg­gan­det vid Idrotts­par­ken.

Varför byggs Idrotts­par­ken genom en allians?

En allians läm­par sig utmärkt för att genomfö­ra sto­ra komplice­ra­de pro­jekt. Genom allian­sen kan pro­jek­tet hål­las inom bud­ge­ten och tidspla­nen.

Vad är en allians?

Allian­sen är en jäm­lik före­tags­sam­mans­lut­ning under ett pro­jekts utvecklings- och genomfö­ran­de­tid, som till­sam­mans ans­va­rar för att pro­jek­tet blir framgångs­rikt.
https://kokkolaareena.fi/sv/vad-ar-alliansmodellen/  

Vem är pro­jek­tets huvu­dent­repre­nör?

Allian­sen har ingen huvu­dent­repre­nör.

Vem ingår i allian­sen?

Arki­tekt­byråer­na Uki-ark­ki­teh­dit och Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ram­boll Fin­land, Gran­lund Poh­jan­maa, YIT och Kar­le­by Idrotts­park.

Varför ingår en arki­tekt i pro­jek­tet?

Pla­ne­rin­gen av ett komplice­rat idrottscent­rum krä­ver yrkess­kicklig­het. Vi byg­ger också en bygg­nad som kom­mer att fin­nas kvar här även efter oss, och vi vill att den ska pas­sa bra in i stads­bil­den i Kar­le­by.

Varför ingår en bygg­nads­kon­struk­tör i pro­jek­tet?

En bygg­nads­kon­struk­tör pla­ne­rar de kon­struk­tions­tek­nis­ka lös­nin­gar­na utifrån arki­tek­ter­nas rit­nin­gar så att bygg­na­den kan genomfö­ras.

Kom­mer pro­jek­tet att övers­kri­da bud­ge­ten och tidspla­nen?

Av pro­jekt som genomförts i Fin­land som allian­ser har man i nio fall av tio lyc­kats hål­la tid­ta­bel­len och unders­kri­da bud­ge­ten.

Hur över­va­kar man byg­gan­det så att det inte blir ett skräp­byg­ge?

Allian­sen anli­tar exter­na över­va­ka­re som över­va­kar kva­li­te­ten i pla­ne­rin­gen och genomfö­ran­det.

Vem bes­täm­mer vad som ska byg­gas i Idrotts­par­ken?

Kar­le­by stad och Idrotts­par­kens sty­rel­se.

Hur kan jag påver­ka vad som byggs i Idrotts­par­ken?

Det bäs­ta sät­tet att påver­ka är att du via din egen idrotts- eller kul­turfö­re­ning del­tar i utvecklin­gen av Idrotts­par­ken genom dis­kus­sio­ner och works­hop­par.

Varför job­bar inga kvin­nor inom allian­sen?

Kvin­nor job­bar inom allian­sen, men de kun­de gär­na vara fler. Inom byg­gin­dustrin finns tyvärr alltför få kvin­nor.

Hur har mil­jöfrå­gor­na beak­tats?

Idrotts­par­ken sik­tar på uts­läppsfri­het och mil­jö­vän­lig­het. Ener­gi­sys­te­met i Idrotts­par­ken base­rar sig på åter­vin­ning av spil­le­ner­gi, vil­ket gör vårt ener­gi­sys­tem myc­ket mil­jö­vän­ligt. Vi kom­mer att ansö­ka om ett mil­jöcer­ti­fi­kat för hybri­da­re­nan.

Hur har till­gänglig­hetsfrå­gor­na beak­tats?

De unders­töd för idrott­san­lägg­nin­gar som vi ansökt om förut­sät­ter att till­gänglig­hets­kra­ven upp­fylls.

Hur har ener­gief­fek­ti­vi­te­ten beak­tats?

Idrotts­par­ken sik­tar på uts­läppsfri­het och mil­jö­vän­lig­het. Ener­gi­sys­te­met i Idrotts­par­ken base­rar sig på åter­vin­ning av spil­le­ner­gi, vil­ket gör vårt ener­gi­sys­tem myc­ket mil­jö­vän­ligt.

Hur har ven­ti­la­tio­nen beak­tats?

Idrotts­par­kens VVS-sys­tem har pla­ne­rats så att det upp­fyl­ler moder­na krav.

Pla­ne­rin­gen av hybri­da­re­nan

Vem har pla­ne­rat hybri­da­re­nan?

Hybri­da­re­nan har pla­ne­rats av arki­tekt­byråer­na UKI Ark­ki­teh­dit och Jääs­ke­läi­nen till­sam­mans med cir­ka 150 fri­vil­li­ga kar­le­by­bor.

Vem har pla­ne­rat fot­bollspla­nen?

Den har pla­ne­rats av arki­tekt­byråer­na UKI Ark­ki­teh­dit och Jääs­ke­läi­nen till­sam­mans med fot­bollsfö­re­nin­gar och tjäns­tein­ne­ha­va­re i Kar­le­by.

Vem har pla­ne­rat inom­husa­re­nan?

Den har pla­ne­rats av arki­tekt­byråer­na UKI Ark­ki­teh­dit och Jääs­ke­läi­nen till­sam­mans volleyboll‑, innebandy‑, kampsports‑, redskapsgymnastiks‑, dans‑, tennis‑, golf- och friidrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och tjäns­tein­ne­ha­va­re i Kar­le­by.

Vad eller vil­ka är hybri­da­re­nans wow-effek­ter?

Det är bra att kom­ma ihåg att en wow-effekt är en sub­jek­tiv upp­fatt­ning. Det som för en är en wow-effekt kan för en annan vara något helt lik­gil­tigt. För att byg­ga en int­res­sant sport‑, mötes- och eve­ne­mangsplats krävs sats­nin­gar på det visuel­la, på arki­tek­tur, audio­vi­suell tek­nik och ener­gi­sys­tem. I des­sa frå­gor har vi inte gett avkall på kva­li­te­ten. Hybri­da­re­nans arki­tek­tur är snygg och stö­der stad­sar­ki­tek­tu­ren i områ­det. Hybri­da­re­nans AV-tek­nik är modern och ändamål­sen­lig. Idrotts­par­kens ener­gi­sys­tem är också glo­balt inno­va­tivt och har fått UKM:s högre stöd för idrott­san­lägg­nin­gar. Hybri­da­re­nans res­tau­rang bju­der på en impo­ne­ran­de utsikt sam­ti­digt över både fot­bollspla­nen och inom­hus­hal­len. Klätt­rings­väg­gen är fyra vånin­gar hög och de sis­ta tre met­rar­na med nega­tiv lut­ning är en framt­rä­dan­de arki­tek­to­nisk detalj i are­nan, som också i övrigt är impo­ne­ran­de.

Eko­no­mi

Hur myc­ket kom­mer Idrotts­par­ken att kos­ta?

Kar­le­by stad föreslår en bud­get på högst 74,9 mil­jo­ner euro för byg­gan­det av Idrotts­par­ken.

Hur myc­ket kom­mer byg­gan­det av Idrotts­par­ken att höja skat­te­sat­sen i Kar­le­by?

Utvecklin­gen och genomfö­ran­det av Idrotts­par­ken sker med extern låne­fi­nan­sie­ring i bola­gets balans­räk­ning, som inte direkt belas­tar sta­dens eko­no­mi. Indi­rekt kom­mer pro­jek­tet att sän­ka skat­te­sat­sen när Idrotts­par­ken loc­kar fler skat­te­be­ta­la­re till Kar­le­by.

Höjs avgif­ter­na för använd­ning av idrottst­jäns­ter­na?

Avgif­ter­na för använd­ning av idrottst­jäns­ter­na kom­mer att hål­las på en rim­lig nivå.

Har man hit­tat pri­va­ta finan­siä­rer för pro­jek­tet?

För­hand­lin­gar­na om att invol­ve­ra pri­va­ta pen­gar har främst gällt för­sälj­nin­gen av are­nans namn. För­vänt­nin­gar­na på avkast­ning på pri­vat kapi­tal är för när­va­ran­de högre än för låna­de pen­gar och skul­le därför öka drifts­kost­na­der­na.

Vem beta­lar de 74,9 mil­jo­ner som pro­jek­tet kos­tar?

Lånet finan­sie­ras av ett externt finan­sins­ti­tut. Lånet beta­las av Idrotts­par­ken Ab med intäk­ter från verk­sam­he­ten och even­tuell extern kapi­ta­li­se­ring.

Hur sto­ra blir drifts­kost­na­der­na?

Avgif­ter­na för använd­ning av idrottst­jäns­ter­na kom­mer att hål­las på en rim­lig nivå. Vårt mål är att drifts­kost­na­der­na ska vara av sam­ma stor­lek som för när­va­ran­de.

Hur ser man till att drifts­kost­na­der­na inte blir för sto­ra?

75 % av bygg­na­dens livscy­kel­kost­na­der hänför sig till ener­gi, ser­vice och underhåll. Utveckling­sar­be­tet syf­tar till att mini­me­ra beroen­det av extern ener­gi. Des­su­tom efter­strä­vas via arki­tek­tur så mul­ti­funk­tio­nel­la egens­ka­per som möj­ligt för att en ombygg­nad inte ska behö­vas i fram­ti­den.

Hur sto­ra är are­nans drifts­kost­na­der och intäk­ter?

Kal­ky­len för drift­se­ko­no­min base­rar sig på föl­jan­de anta­gan­den:

Bud­ge­te­ra­de utgif­ter:
Rän­tor och amor­te­rin­gar på lån, sköt­sel av pla­ner och loka­ler och andra kost­na­der: 4,5 mil­jo­ner euro

Bud­ge­te­ra­de intäk­ter:
Använ­da­rav­gif­ter, sta­dens köp av tjäns­ter och hyror för loka­ler: 4,9 mil­jo­ner euro


Vil­ka är till exem­pel tim­taxor­na för inom­hus­lo­ka­ler eller fot­bollspla­ner?

Pri­ser­na för att använ­da loka­ler inom­hus i hybri­da­re­nan lig­ger i lin­je med lik­nan­de idrotts- och eve­ne­mang­sa­re­nor i vårt land. Des­su­tom stöd­jer pris­sätt­nin­gen motion för barn och unga under 18 år. Till exem­pel kom­mer använ­da­rav­gif­ten för innepla­ner san­no­likt att vara cir­ka 20–60 €/timme beroen­de på eve­ne­man­get och tid­punk­ten, och använ­da­rav­gif­ten för  fot­bollspla­nen kom­mer san­no­likt att vara cir­ka 40–60 €/timme beroen­de på eve­ne­man­get och tid­punk­ten. Pri­ser­na jus­te­ras när de fak­tis­ka utnytt­jan­de­gra­der­na på hybri­da­re­nan har klar­lagts. Det lig­ger i bola­gets int­res­se att pris­sät­ta använd­nin­gen av are­nan så att den är full­bo­kad var­je kväll.

Vil­ken kost­nads­struk­tur har pro­jek­tet hit­tills haft?

Bola­get har fram till som­ma­ren 2023 använt medel för att rek­ry­te­ra en verks­täl­lan­de direk­tör, för att stu­de­ra lik­nan­de anlägg­nin­gar, interv­jua int­res­sentgrup­per, kon­kur­ren­sut­sät­ta sak­kun­nigt­jäns­ter och allian­sen, för pro­jekt- och bud­getpla­ne­ring av hela idrotts­par­ken, för att ord­na använ­darworks­hop­par, för arki­tek­turpla­ne­ring för hybri­da­re­nan, kon­struk­tionspla­ne­ring för hybri­da­re­nan, pla­ne­ring av hus­tek­ni­ken för hybri­da­re­nan, pla­ne­ring av genomfö­ran­det av hybri­da­re­nan, vali­de­ring av pla­ner­na, för kom­mu­ni­ka­tion, infor­ma­tion och pro­jek­tad­mi­ni­stra­tion.

Hur myc­ket pen­gar har använts hit­tills? Ryk­tet säger att upp till fyra mil­jo­ner.

Bud­ge­ten för hela idrotts­par­ken, dvs. sane­rin­gen av hybri­da­re­nan, trä­ning­sis­hal­len och ishal­len, och för den pro­jek­tut­vecklings- och bud­ge­te­rings­fas KAS0 som avs­lu­ta­des som­ma­ren 2022 upp­gick till 991 943 € och utfal­let var 977 671 €. Bud­ge­ten för hybri­da­re­nans utvecklings­fas KAS1 upp­gick till 2,8 mil­jo­ner euro och utfal­let som­ma­ren 2023 var 1,5 mil­jo­ner euro. Bola­get har fram till som­ma­ren 2023 använt sam­man­lagt medel för 2,5 mil­jo­ner euro.

Hur stor är inom­husa­re­nans andel av mål­kost­na­den på ca 56,5 mil­jo­ner euro för hybri­da­re­nan?

Mål­kost­na­den för inom­husa­re­nan är 51,7 mil­jo­ner euro.

Hur stor är ”sta­dions” andel av total­kost­na­der­na som nu uppgår till cir­ka 56 mil­jo­ner euro?

Mål­kost­na­den för fot­bollspla­nen är 4,8 mil­jo­ner euro.

Luitko jo nämä?