En adress – mån­ga möj­lig­he­ter!

25.7.2023

Regel­bun­den motion ger resul­tat redan inom ett par vec­kor

  • Du har fär­re avbrott i söm­nen, söm­nen kan för­län­gas och dess kva­li­tet förbätt­ras
  • Du är på bätt­re humör, stres­sen och ånges­ten kan mins­ka
  • Smi­dig­he­ten, koor­di­na­tio­nen och balan­sen förbätt­ras
  • Even­tuell smär­ta i stöd- och rörel­seor­ga­nen mins­kar
  • Muskler­na får ökad pres­ta­tionsförmå­ga

Vi gör motion till gläd­je för sto­ra använ­dargrup­per

Visio­nen för Kar­le­by Idrotts­park är att göra motion till gläd­je för sto­ra använ­dargrup­per. För unga och gam­la, för alla kar­le­by­bor. Möj­lig­he­ter­na till motionsgläd­je och trev­li­ga upple­vel­ser ökar avse­värt när kom­mu­nen har tillgång till en fun­ge­ran­de och modern plats där du mång­si­digt kan utö­va motion. Ju fler möj­lig­he­ter det finns, des­to stör­re är chan­sen att du hit­tar en eller fle­ra trev­li­ga idrottshob­byer. När pro­jek­tet för idrotts­par­ken i Kar­le­by har genomförts utö­var kar­le­by­bor­na sina hob­by­verk­sam­he­ter i stor utsträck­ning på en och sam­ma adress nära cent­rum.

Kar­le­by Idrotts­parks mis­sion och vision finns här: https://kokkolaareena.fi/sv/vision-och-mission/ 

Mis­sio­nen anger för vil­ket syf­te vi finns och visio­nen vad vi vill uppnå.

Motionsgläd­je, upple­vel­ser och erfa­ren­he­ter

Koncep­tet ger utmärk­ta förut­sätt­nin­gar för idrott och hob­by­verk­sam­het – för motion­su­tö­va­re i alla ålders­ka­te­go­rier och på alla nivåer. Motionsgläd­je kan man upple­va i de nya isrin­kar­na, löp­ba­nor­na inom­hus, ishal­len, bas­ketpla­nen och salen för styr­ke­lyft. I syn­ner­het ung­do­mar­na är säkert int­res­se­ra­de av de oli­ka loka­ler­na, ställ­nin­gar­na och reds­ka­pen.

Den nya sto­ra inom­husa­re­nan som enligt koncep­tet ingår i bygg­hel­he­ten gör det möj­ligt att bland annat ord­na oli­ka slags underhåll­nings­kon­ser­ter och kon­fe­ren­ser. Loka­ler­na kan också omvand­las så att de läm­par sig för uts­täll­nin­gar eller till exem­pel mäs­sor. Den hög­kva­li­ta­ti­va res­tau­ran­gen och de tjäns­ter den till­han­dahål­ler säkers­täl­ler att man kan ord­na lyc­ka­de eve­ne­mang.

Luitko jo nämä?