Vas­tauk­sia ylei­sim­piin kysy­myk­siin

31.7.2023

Hybri­dia­ree­nan käyt­tö | Muut tilat | Tapah­tu­mat | Raken­nus­vai­he | Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu | Talous |kokkolaareena.fi kaut­ta tul­leet kysy­myk­set

Hybri­dia­ree­nan käyt­tö

Onko aree­nas­sa kier­tä­vä juok­su­ra­ta?

Aree­naa kier­tää poh­ja­ker­rok­ses­sa neli­ra­tai­nen yli 270 met­rin mit­tai­nen juok­su­ra­ta. Juok­su­ra­ta mah­dol­lis­taa kes­ki­pit­kän ja pit­kän­mat­kan juok­su­har­joit­te­lun ja sisä­ra­ta­kil­pai­lut. Juok­sun lisäk­si rata toi­mii pyö­räi­lyn har­joit­te­lu­ra­ta­na, kun­to­tes­ti­ra­ta­na, läm­mit­te­ly­ra­ta­na ja kou­lu­lii­kun­ta­ti­la­na. Radan Kaar­le­lan­ka­dun puo­lei­nen suo­ra muo­dos­taa kuusi­ra­tai­sen 60 met­rin juok­susuo­ran varoa­luei­neen, jol­la voi­daan har­joi­tel­la ja kil­pail­la sisä­ra­ta­pi­ka­juok­sua. Kil­pai­lu­toi­min­nan osal­ta ulko­puo­lel­le jää­vät vain este­juok­su, jois­sa on vesies­te ja ulko­ra­to­jen 100 m juok­su.

Tapah­tu­mien ja kon­sert­tien aika­na juok­su­ra­dan ete­lä­kaar­re muo­dos­taa tapah­tu­ma­ra­vin­to­lan, suo­rat ja poh­jois­kaar­re puo­les­taan toi­mi­vat esit­te­ly- ja mes­su­va­ras­to­ti­loi­na.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la pyö­räi­lyä? Mik­si sin­ne ei tule kier­tä­vää rataa, sitä voi­si pyö­räi­li­jät­kin hyö­dyn­tää?

Aree­nan kier­tä­vä juok­su­ra­ta on suun­ni­tel­tu yhdes­sä Kok­ko­lan pyö­räi­li­jöi­den kans­sa ja se sovel­tuu maan­tie­pyö­räi­lyn har­joit­te­luun.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la ylei­sur­hei­lu­la­je­ja? Tulee­ko pesä­pal­loi­li­joil­le lyön­ti­verk­ko sei­nään tal­vi­har­joit­te­lua var­ten?

Ylei­sur­hei­lun suo­ri­tus­pai­kat sijait­se­va aree­nan koil­lis­nur­kas­sa. Nii­den ansios­ta aree­nas­sa on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la kaik­kia ylei­sur­hei­lu­la­je­ja. Pituus- ja kor­keus­hy­pyn, kuu­lan­työn­nön, kei­hään, mou­ka­rin, kie­kon­hei­ton suo­ri­tus­paik­ko­jen lisäk­si koil­lis­nurk­ka toi­mii myös pesä­pal­lon lyön­ti­har­joi­tus­paik­ka­na. Kil­pai­lu­toi­min­nan ulko­puo­lel­le jää­vät heit­to­la­jit, kuten moukarin‑, kei­hään- ja kie­kon­heit­to, mut­ta näi­den­kin lajien osal­ta aree­na tar­jo­aa hyvät puit­teet har­joit­te­luun heit­to­jen ja yms. oheis­har­joi­tus­toi­min­nan toteut­ta­mi­seen. Kaik­ki nämä toi­min­not ovat kou­lu­lii­kun­nan käy­tet­tä­vis­sä. Sei­väs­hyp­py­paik­ka löy­tyy aree­nan sisäl­tä, ja se on käy­tet­tä­vis­sä ylei­sur­hei­lu­ki­so­jen kuten seit­se­not­te­lu aika­na. Arki­käy­tös­sä sei­väs­hyp­py­paik­ka jää kat­so­mon alle. 

Voi­ko aree­nas­sa pela­ta ten­nis­tä?  Miten ten­nis­pe­laa­jat on otet­tu huo­mioon Urhei­lu­puis­tos­sa?

Aree­nan poh­jois­pää­dys­sä kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va ten­nis­hal­li täyt­tää seu­ra­ta­son har­joi­tus- ja kil­pai­lu­ken­tän vaa­ti­muk­set. Lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na on eri­tyi­ses­ti ten­nik­sel­le suun­ni­tel­tu pin­noi­te. Hal­lis­sa on pie­ni par­vi­kat­so­mo, joka voi kat­so­mon lisäk­si toi­mia esi­mer­kik­si jousiam­mun­ta­ra­ta­na, kun hal­li ei muu­ten ole käy­tös­sä. Lisäk­si hal­lis­sa voi myös har­joi­tel­la myös gol­fia. Ten­nis­hal­lin lisäk­si ten­nis­tä voi pela­ta myös sisä­aree­nan puo­lel­la.

Onko aree­nas­sa pei­li­sa­li? Tulee­ko sin­ne tans­si­sa­lia?

Aree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän puo­lel­la toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see noin 290 m² kokoi­nen pei­li­sa­li. Par­ket­ti­lat­tiai­nen pei­li­sa­li mah­dol­lis­taa tans­sin, ryh­mä­voi­mis­te­lun, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun, bale­tin, joo­gan, kara­ten, taekwon­don, tai chin ja monen muun lajin har­joit­te­lun. Tapah­tu­mien aika­na tila voi toi­mia esi­mer­kik­si tapah­tu­ma­ra­vin­to­la­na tai vip tila­na.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la teli­ne­voi­mis­te­lua? Onko huo­mioi­tu tilat niin, että sin­ne saa­daan 14x14 met­rin voi­mis­te­lu­mat­to voi­mis­te­li­joi­den tar­pei­siin?

Aree­nan poh­jois­pään kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va teli­ne­voi­mis­te­lua­lue on suun­ni­tel­tu yhteis­työs­sä laji­lii­ton kans­sa. Tila mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen teli­ne­voi­mis­te­lun ja voi­mis­te­lun ja var­sin­kin volt­ti­mont­tu on nuor­ten mie­leen. Tila on eri­tyi­sen sovel­tu­va kou­lu­lii­kun­taan kos­ka teli­neet ovat kiin­teäs­ti asen­net­tui­na, joka hel­pot­taa lii­kun­ta­tun­tien jär­jes­tä­mis­tä.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la sei­nä­kii­pei­lyä? Tulee­ko sin­ne kii­pei­ly­sei­nää?

Aree­nan koil­lis­nurk­ka muo­dos­taa lähes 16 met­riä kor­kean tilan, jos­sa sijait­see aree­nan 16 met­riä kor­kea ja 9 met­riä leveä kii­pei­ly­sei­nä, jon­ka ylim­mät kol­me met­riä muo­dos­ta­vat nega­tii­vi­sen kii­pei­ly­kul­man. Sei­nä täyt­tää kii­pei­li­jöi­den vaa­ti­muk­set ja on erit­täin näyt­tä­vä osa aree­nan sisä­ark­ki­teh­tuu­ria.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la kamp­pai­lu­la­je­ja?

Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pään toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see kamp­pai­lua­lue, joka tar­jo­aa erin­omai­set puit­teet pai­nil­le, nyrk­kei­lyl­le ja tata­mi­la­jeil­le. Alue on yhdis­tet­tä­vis­sä yhte­näi­sek­si alu­eek­si lei­rien ja tur­naus­ten ajak­si. Kamp­pai­lua­lu­eel­la on omat puku­huo­neet.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kamp­pai­lu­ti­lois­sa voi har­ras­taa:

 • Aiki­do
 • Bra­si­lia­lai­nen Jujut­su
 • Hap­ki­do
 • Judo
 • Jujut­su
 • Jousiam­mun­ta
 • Kara­te
 • Kung Fu
 • Luk­ko­pai­ni
 • Nyrk­kei­ly
 • Pai­ni, vapaa
 • Pai­ni, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen
 • Pot­ku­nyrk­kei­ly
 • Taekwon­do
 • Tai Chi
 • Thai­nyrk­kei­ly
 • Vapaa­ot­te­lu

Onko aree­nas­sa kun­to­sa­li? Voi­si­ko siel­lä olla pie­nil­le lap­sil­le oma kun­to­sa­li?

Kun­to­sa­lin tila sijait­see toi­ses­sa ja kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa ja kun­to­sa­liin on eril­li­nen sisään­käyn­ti Kaar­le­lan­ka­dul­ta katu­ta­sol­ta. Kun­to­sa­li­toi­min­taa pyö­rit­tää eril­li­nen ope­raat­to­ri tai Urhei­lu­puis­to Oy. Suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on ollut, että osa tilois­ta sijait­see katu­ta­sos­sa, jot­ta ne oli­si­vat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa esi­mer­kik­si senio­ria­siak­kai­den toi­mes­ta. Voi­mai­lu­ti­la sijait­see 3 ker­rok­ses­sa.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kun­to­sa­lis­sa voi har­ras­taa:

 • Pai­non­nos­to
 • Voi­ma­nos­to
 • Cross­fit
 • Fit­ness
 • Kehon­ra­ken­nus

Voi­ko hybri­dia­ree­nas­sa pela­ta jal­ka­pal­loa?

Uusi jal­ka­pal­lo­kent­tä täyt­tää Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFA:n II-luo­ki­tuk­sen vaa­ti­muk­set, joka mah­dol­lis­taa maa­ot­te­lui­den- ja seu­ra­jouk­kuei­den osal­lis­tu­mi­sen Euro-sar­jan pelei­hin. Jal­ka­pal­lo­kent­tä käsit­tää mm. n. 1200-paik­kai­sen pää­kat­so­mon sekä n. 800-paik­kai­sen kat­so­mon pää­kat­so­moa vas­ta­pää­tä sekä pää­ty­kat­so­mot. Istu­ma­paik­ko­ja on yhteen­sä n. 2000 kpl, jos­ta lii­kun­ta estei­sil­le suun­ni­tel­tu­ja paik­ko­ja 25 kpl. Sei­so­ma­paik­ko­ja sta­dio­nil­la on 1580. Sta­dion sisäl­tää lisäk­si huolto‑, sosi­aa­li- ja ravin­to­la­ti­lo­ja ja yhtei­set puku­huo­neet sisä­la­jien kans­sa.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä voi har­ras­taa:

 • Ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo
 • Base­ball
 • Hiih­to
 • Jal­ka­pal­lo, UEFA kate­go­ria 2 kent­tä
 • Jousiam­mun­ta
 • Juok­su­ki­so­jen läh­tö- ja maa­lia­lue
 • Las­ten hiih­to ken­täl­lä
 • Pesä­pal­lo
 • Rug­by
 • Sprint­ti­hiih­to ken­täl­lä
 • Snowc­ross

Mik­si hybri­dia­ree­nan halu­taan jal­ka­pal­loa­ree­na? Aivan käsit­tä­mä­tön­tä, että suun­ni­tel­miin ei ole mis­sään vai­hees­sa kuu­lu­nut uusi har­joi­tus­hal­li jal­ka­pal­lol­le! Mik­si?

Kes­kus­kent­tä on ohit­ta­nut elin­kaa­ren­sa, park­ki­paik­ko­ja ei ole, ja tar­vit­ta­vat tilat doping tes­tauk­seen ja leh­dis­tö­ti­lai­suuk­siin ovat puut­teel­li­set. Lisäk­si van­hem­pi kat­so­mo on lop­puun kulu­nut.

Mik­si jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le ei tule juok­su­ra­taa?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le sijoi­tet­ta­va juok­su­ra­ta jät­tää ylei­sön lii­an kau­ak­si jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä.

Tulee­ko jal­ka­pal­loa­ree­nal­le pää­ty­kat­so­mot?

Kyl­lä, jal­ka­pal­lo­ken­täl­le tulee pää­ty­kat­so­mot.

Miten pide­tään huo­li sii­tä, että siel­lä on vapaa­ta aikaa myös har­joit­te­li­joil­le, eikä kaik­kea vara­ta seu­roil­le?

Urhei­lu­puis­toon suun­ni­tel­laan varaus­jär­jes­tel­mä, joka huo­mioi myös yksit­täi­set käyt­tä­jät.

Beach Vol­ley on kas­va­va laji, mik­si tätä ei ole huo­mioi­tu suun­ni­tel­mis­sa?

Kaik­kia laje­ja, kas­va­via­kaan, ei vali­tet­ta­vas­ti esi­te­tyn bud­je­tin puit­teis­sa voi­da toteut­taa urhei­lu­puis­toon

Kok­ko­las­ta puut­tuu gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­ka, mik­si sitä ei ole aja­tel­tu?

Gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­kaa on aja­tel­tu, ja sen mah­dol­li­nen toteu­tus pää­te­tään suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Onko heit­to­la­je­ja huo­mioi­tu ollen­kaan?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybri­dia­ree­nas­ta.

Onko siel­lä kei­la­ra­taa?

Kei­la­ra­ta ei kuu­lu teh­tyyn esi­tyk­seen.

Onko siel­lä pituus­hyp­py­paik­kaa?

Teh­dys­sä esi­tyk­ses­sä on tila­va­raus pituus­hyp­py­pai­kal­le. Tar­kem­pi sijoi­tus suun­ni­tel­laan kehi­tys­vai­hees­sa.

Mik­si siel­lä ei ole kei­hään heit­to­paik­kaa?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybri­dia­ree­nas­ta.

Miten ammun­ta on huo­mioi­tu, sil­lä laji on tuo­nut pal­jon menes­tys­tä Kok­ko­laan?

Ammun­nan olo­suh­teet eivät tule huo­no­ne­maan.

Täs­sä käy kui­ten­kin niin, ettei sin­ne taval­li­set har­ras­ta­jat pää­se, kaik­ki aika menee seu­roil­le?

Urhei­lu­puis­toon suun­ni­tel­laan varaus­jär­jes­tel­mä, joka huo­mioi myös yksit­täi­set käyt­tä­jät.

Rat­sas­tus on suo­sit­tu har­ras­tus, mik­si tätä ei ole huo­mioi­tu?

Rat­sas­tuk­sen huo­mioi­mi­nen sisä­ti­lois­sa rajoit­taa käy­tet­tä­vän lat­tian mate­ri­aa­lin ja pin­noit­teen vali­koi­maa siten, että sisä­ti­lo­jen moni­käyt­töi­syys rajoit­tui­si lii­kaa.

Mik­si jää­hal­li kun­nos­te­taan vii­mei­se­nä, se on kaik­kein huo­noim­mas­sa kun­nos­sa ja vuo­rot kiven alla?

Jää­hal­lin lisäk­si myös muut urhei­lu­puit­teet Kok­ko­las­sa vaa­ti­vat huo­mio­ta. Raken­nus­jär­jes­tys mää­räy­tyy pit­käl­ti AVI:n lii­kun­ta­paik­ka­tu­kien haku­me­net­te­lyn aika­tau­lu­jen mukaan. 

Ulko­te­ko­jää, joka on kesäl­lä teko­nur­mi­kent­tä ja tal­vel­la koko alu­eel­taan jää­tä, 1/3 kau­ka­loa, 1/3 mai­lal­lis­ten jää­aluet­ta ja 1/3 mai­lat­to­mien luis­te­lua­luet­ta. Katsokaa/kyselkää mal­lia Kes­ki-Espoon Urhei­lu­puis­tos­ta. Voit­te­ko toteut­taa tämän? 

Ulko­te­ko­jään jää­dyt­tä­mi­nen vaa­tii val­ta­vas­ti ener­gi­aa eikä se sen takia kuu­lu esi­tet­tyyn rat­kai­suun.

Mik­si urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li halu­taan pur­kaa?

Urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li ei enää täy­tä nyky­ai­kai­sia urhei­lu­ra­ken­nuk­sien vaa­ti­muk­sia.

Mik­si minun laji­ni pal­ve­lut huo­no­ne­vat Hybri­dia­ree­nas­sa.

Vali­tet­ta­vas­ti käy­tet­tä­vän rahoi­tuk­sen mää­rä rajoit­taa raken­net­ta­van Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den laa­juut­ta.

Suo­men ten­nis on nos­tees­sa ja menes­tys on huip­pu­ta­sois­ta. Har­ras­ta­jat ja uudet täh­ti­pe­laa­jat Nie­mi­sen, Ruusu­vuo­ren, Heliö­vaa­ran ja kump­pa­nei­den jalan­jäl­jis­sä tar­vit­se­vat kun­nol­li­set har­joit­te­lu­ti­lat ja tukea ensi lyön­neis­tä läh­tien. Kok­ko­las­sa on lupaa­via nuo­ria pelaa­jia ja innok­kai­ta ten­nik­sen har­ras­ta­jia. Tule­vaan Kok­ko­la-aree­naan tuli­si­kin saa­da kak­si ten­nis­kent­tää, jot­ta vuo­ro­ja oli­si riit­tä­väs­ti ja myös kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen tuli­si mah­dol­li­sek­si. Asia voi­daan toteut­taa, jos ymmär­re­tään ten­nik­sen arvo ja mer­ki­tys pelaa­jil­le ja koko alu­eel­le.

Hybri­dia­ree­nan suun­ni­tel­mien mukaan aree­naan tulee yksi vain ten­nik­sel­le suun­ni­tel­tu kent­tä, jos­sa on ten­nis­poh­ja. Sen lisäk­si ten­nis­tä voi pela­ta myös moni­toi­mia­ree­nan puo­lel­la, jon­ne saa kol­me ken­tää. Eli yhteen­sä hybri­dia­ree­nas­sa voi pela­ta jopa nel­jäl­lä ken­täl­lä saman­ai­kai­ses­ti.

Muut tilat

Mik­si sin­ne pitää teh­dä tilo­ja fysio­te­ra­pial­le ja muul­le, niil­le on ihan riit­tä­väs­ti tilo­ja jo nyt?

Fysio­te­ra­pi­aa ja urhei­lu­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan iso­jen tur­naus­ten aika­na pelaa­jien ja urhei­li­joi­den ter­vey­den takia.

Mik­si sin­ne muka tar­vi­taan ope­tus­luok­ka, eikö ope­tuk­sen pitäi­si tapah­tua kou­luil­la?

Ope­tus­ti­lat toi­mi­vat semi­naa­ri­ti­loi­na, leh­dis­tö­ti­loi­na ja kon­sert­tien aika­na puku­ti­loi­na. Kaik­ki urhei­lu­puis­ton tilat on suun­ni­tel­tu moni­käyt­töi­sik­si.

Tulee­han sin­ne tar­peek­si park­ki­paik­ko­ja. Kai te suun­nit­te­lus­sa ymmär­rät­te sen, että tääl­lä on väli­mat­kat pit­kiä ja auto monel­le ainoa tapa liik­kua?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia park­ki­paik­ko­ja

Onko pyö­ril­le mie­tit­ty paik­kaa, tulee­han paik­ko­ja riit­tä­väs­ti?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia park­ki­paik­ko­ja, myös pyö­ril­le

Onko kat­so­mot muo­kat­ta­vis­sa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa hal­lin kat­so­mot koos­tu­vat irto­tuo­leis­ta, irto­kat­so­mois­ta, teles­koop­pi­kat­so­mois­ta, ja kiin­teis­tä kat­so­mois­ta.

Voi­si­ko sin­ne alu­eel­le saa­da ison kun­nol­li­sen leik­ki­puis­ton, Bri­ta Marias­sa ei ole kau­heas­ti mitään alle kou­lui­käi­sil­le? Siel­lä oli­si hyvä viet­tää aikaa ja odo­tel­la per­het­tä har­ras­tuk­sis­ta.

Esi­tyk­ses­sä alu­een piha­suun­nit­te­lus­sa lap­set ote­taan huo­mioon.

Oli­si­ko aika ottaa askel euroop­pa­lai­seen suun­taan ja pitää huo­li sii­tä, että ravin­to­lan annis­ke­lu on mah­dol­lis­ta esiin­ty­mi­sa­lu­eel­la ja urhei­lu­ken­til­lä, onhan?

Mah­dol­li­sen ravin­to­lan yrit­tä­jä päät­tää miten annis­ke­lu jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä urhei­lu­puis­ton kans­sa.

Kuin­ka mon­ta majoi­tus­paik­kaa sii­hen hotel­liin tulee?

Urhei­lu­puis­ton hotel­li on vas­ta idea, sii­tä ei ole vie­lä tar­kem­pia suun­ni­tel­mia.

Mik­si siel­lä on leh­dis­tö­ti­la?

Iso­jen otte­lui­den jäl­keen leh­dis­tö halu­aa usein haas­ta­tel­la pelaa­jia ja jouk­kuei­ta. Tätä var­ten tar­vi­taan leh­dis­tö­ti­la.

Pää­see­kö ulkoa suo­raan puku­kop­pei­hin?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa puku­kop­pei­hin pää­see jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä ken­tän kul­ku­väy­lien kaut­ta.

Onko ne puku­ko­pit laa­jen­net­ta­vis­sa esi­mer­kik­si kotiot­te­lui­den aika­na?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa on hah­mo­tel­tu kak­si puku­kop­pia vuo­krat­ta­vak­si koti­jouk­kueil­le. Puku­kop­pien raken­ne suun­ni­tel­laan kehi­tys­vai­hees­sa.

Onko siel­lä sau­nao­sas­toa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa edus­tusu­pu­ku­ko­peis­sa on sau­nao­sas­to.

Onko pie­nil­le lap­sil­le leik­ki­ti­laa?

Las­ten leik­ki­ti­la suun­ni­tel­laan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den luok­se oli­si hyvä saa­da kah­vi­la, jos­sa voi­si seu­ra­ta har­joi­tuk­sia. Onko tulos­sa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­loi­den luo­na on tilaa mah­dol­li­sel­le kah­vi­lal­le.

Tapah­tu­mat

Tuo­vat­ko jal­ka­pal­lo­kent­tä ja ‑kat­so­mot lisä­ar­voa tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sel­le?

Hybri­dia­ree­na sijoit­tuu Kok­ko­lan Urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­ton koko­nai­suu­teen. Hybri­dia­ree­nan eri sisä­ti­lois­sa voi­daan jär­jes­tää tapah­tu­mia 100 hen­gen tilai­suu­des­ta aina yli 4000 hen­gen kon­sert­tiin saak­ka. Jal­ka­pal­lo­kent­tä jat­kaa hybri­dia­ree­nan tilo­ja ulos, esi­mer­kik­si maa­ta­lous- ja raken­nus­näyt­te­lyis­sä, jol­loin eläi­met ja suu­rem­mat lait­teet voi­daan esi­tel­lä jal­ka­pal­lo­ken­tän puo­lel­la. Lisäk­si jal­ka­pal­lo­kent­tä mah­dol­lis­taa mes­su­jen ja semi­naa­rien yhtey­des­sä muu­ta­kin toi­min­taa ulko­na. Ulko­kon­sert­tien pito­paik­koi­na toi­mi­vat tapah­tu­ma­puis­to ja tar­vit­taes­sa jal­ka­pal­loa­ree­na. Yhteis­käy­tös­sä hybri­dia­ree­nan kans­sa nämä mah­dol­lis­ta­vat esi­mer­kik­si fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­mi­sen siten, että yksi lava voi sijai­ta myös sisä­ti­lois­sa. Täl­lä väl­ty­tään mm. eril­li­sen tel­tan raken­ta­mi­sel­ta. Jal­ka­pal­lo­kent­tä sovel­tuu myös ulkoil­ma­kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­seen noin 6000 hen­keen saak­ka, sitä suu­rem­mat ulkoil­ma­kon­ser­tit ja tapah­tu­mat voi­daan jär­jes­tää tapah­tu­ma­puis­tos­sa.

Min­kä­lai­sia kon­sert­te­ja hybri­dia­ree­nas­sa voi­daan jär­jes­tää?

Hybri­dia­ree­nas­sa on mon­ta eri­ko­kois­ta tilaa, jois­sa voi­daan jär­jes­tää kon­sert­te­ja sadas­ta hen­ges­tä aina 4500 hen­gen kon­sert­tiin saak­ka. Sisä­kon­sert­tien pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set mah­dol­li­suu­det. Aree­nan logis­tiik­ka, esiin­ty­mis­la­va ja ravin­to­la­pal­ve­lut on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kon­sert­te­ja kaik­ki­aan 4500 kävi­jäl­le. Lavan sijoi­tusa­lu­eel­la on varau­dut­tu AV- ja esi­tys­tek­nii­kan ripus­ta­mi­seen mah­dol­li­sim­man jous­ta­vas­ti, min­kä lisäk­si kat­to­ris­ti­koi­den suun­nit­te­lus­sa on varau­dut­tu myös mui­hin ripus­tuk­siin esim. mes­su­toi­min­nas­sa koko hal­lin alu­eel­la. Akus­tiik­ka­suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu myös tapah­tu­ma­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen ja vai­men­ta­via pin­to­ja on lisät­ty mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa.

Hybri­dia­ree­nan logis­tiik­ka on suun­ni­tel­tu siten, että tapah­tu­maa var­ten raken­net­ta­va rekvi­siit­ta voi­daan pys­tyt­tää mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja nopeas­ti. Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pääs­sä on isot kul­kuo­vet, joi­den kaut­ta aree­nan sisä­ti­loi­hin on mah­dol­lis­ta ajaa paket­ti­au­toil­la, tämä hel­pot­taa mm. mes­su­jen raken­ta­mis­ta. Pai­no­ra­ja on 3500 kg. Iso­jen tapah­tu­mien raken­ta­mi­sen aika­na hyö­dyn­ne­tään las­taus­lai­tu­ria ja sen vie­reen suun­ni­tel­tua väli­va­ras­toin­tia­luet­ta, mikä suju­voit­taa omal­ta osal­taan tapah­tu­man raken­ta­mis­ta ja pur­ka­mis­ta.

Min­kä­lai­sia tapah­tu­mia hybri­dia­ree­nas­sa voi­daan jär­jes­tää?

Mes­su­jen pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set edel­ly­tyk­set. Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta pal­loi­lul­le tar­koi­te­tul­la salia­lu­eel­la ja osit­tain juok­su­ra­dal­la. Muut urhei­lul­le vara­tut tilat on mah­dol­lis­ta pitää käy­tös­sä mes­su­jen ajan tai nii­tä voi­daan vuo­kra­ta mes­su­jen käyt­töön erik­seen sovit­taes­sa. Kul­ku näi­hin tiloi­hin on huo­mioi­tu suun­nit­te­lus­sa edel­lä mai­ni­tut vaih­toeh­dot huo­mioi­den. Ravin­to­la­pal­ve­lut, mes­su­keit­tiö ja muut vuo­rat­ta­vat lii­ke­ti­lat tuke­vat mes­su­ta­pah­tu­ma-toi­min­taa, kuten myös kon­sert­tien yhtey­des­sä.

Hybri­dia­ree­na täyt­tää suur­ten kongres­sien vaa­ti­muk­set suu­ren kat­so­mo­ka­pa­si­tee­tin ja logis­tiik­ka­rat­kai­su­jen takia. Iso­ja kongres­se­ja ovat mm. puo­lue­ko­kouk­set ja yri­tys­ta­pah­tu­mat. Pie­nem­mät kokouk­set ja tapah­tu­mat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ravin­to­la- ja mui­den vuo­krat­ta­vien tilo­jen yhtey­des­sä hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­loa­ree­nan yhteis­ti­lois­sa. Moni­käyt­töi­syys on koko toi­min­nan perus­ta.

Min­kä kokoi­sia kon­sert­te­ja aree­nal­la on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää?

Aree­nan hah­mo­tel­tu kon­sert­ti­ka­pa­si­teet­ti on noin 4500 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on val­mis.

Kuin­ka mon­ta istu­ma­paik­kaa on tulos­sa?

Aree­nan hah­mo­tel­tu istu­ma­paik­ka­ka­pa­si­teet­ti on noin 3000 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on val­mis.

Onko äänen­tois­to sel­lai­nen, että siel­lä voi­daan jär­jes­tää sekä kama­rior­kes­te­rin että kevyen musii­kin kon­sert­te­ja?

Kyl­lä on.

Onhan se tapah­tu­ma­ti­la läm­min? Ikä­vää palel­la kon­ser­teis­sa.

Kyl­lä on.

Raken­nus­vai­he

Kokkolan Urheilupuiston allianssi kustannustarkastus

Mil­loin suun­nit­te­lu alkaa?

Suun­nit­te­lu­työ alkoi syk­syl­lä 2022.

Mil­loin raken­ta­mi­nen alkaa?

Mikä­li rahoi­tus­rat­kai­su löy­de­tään raken­ta­mi­nen alkaa syk­syl­lä 2023

Mil­loin raken­ta­mi­nen on val­mis?

Riip­puen valit­ta­vas­ta hank­keen laa­juu­des­ta 2025–2027.

Mil­loin suun­ni­tel­mat ovat val­mii­ta?

Hybri­dia­ree­nan suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat kesäl­lä 2023.

Mil­loin har­joi­tus­jää­hal­li ja jää­hal­lin sanee­raus suun­ni­tel­laan?

Har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen suun­nit­te­lu aloi­te­taan tal­vel­la 2023–2024. Tule mukaan työ­pa­jaan!

Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä Urhei­lu­puis­to raken­ne­taan?

Urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­nen alkaa Hybri­dia­ree­nan sisä­aree­nan raken­ta­mi­ses­ta. Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus pure­taan jal­ka­pal­lo­ken­tän tiel­tä. Pur­ku­työt ajoi­te­taan kesään siten, että vai­ku­tus sisä­pal­lo­la­jei­hin jää mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja lajit voi­vat siir­tyä hybri­dia­ree­naan lop­pusyk­sys­tä tai alku­tal­ves­ta.

Har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen kehi­tys- ja toteu­tus­vai­hei­den aloi­tus tuo­daan pää­tök­sen­te­koon vuo­den 2023 ja 2024 aika­na.  Tavoit­tee­na on, että Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suus ote­taan käyt­töön vuo­den 2025 tai 2026 aika­na.

Mikä on hybri­di­hank­keen urak­ka-alue? Päät­tyy­kö se nel­jään met­riin sei­nis­tä kuten on huhut­tu?

Urhei­lu­puis­to on vuo­kran­nut kau­pun­gil­ta hybri­dia­ree­naa var­ten ton­tin, joka päät­tyy nel­jä met­riä hybri­dia­ree­nan sei­nien ulko­puo­lel­le.

Kuu­lu­vat­ko alue- ja katu­ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin vas­tuul­le: pysä­köin­tia­lu­eet ja kadut esi­mer­kik­si? Jos näin on, pal­jon­ko ne mak­sa­vat?

Kau­pun­ki vas­taa urhei­lu­puis­ton alue- ja katu­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Mik­si Urhei­lu­puis­toa raken­ne­taan allians­sil­la?

Allians­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti iso­jen moni­mut­kais­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sek­si. Allians­sil­la han­ke saa­daan pysy­mään bud­je­tis­sa ja aika­tau­lus­saan.

Mikä on allians­si?

Allians­si on hank­keen kehi­tys- ja toteu­tusai­kai­nen yri­tys­ten tasa­ver­tai­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vas­taa yhdes­sä hank­keen onnis­tu­mi­ses­ta. https://kokkolaareena.fi/mika-on-allianssi/

Kuka on hank­keen pää­ura­koi­ja?

Allians­sis­sa ei ole pää­ura­koi­jaa.

Ketä allians­siin kuu­luu?

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot Uki-ark­ki­teh­dit ja Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ram­boll Fin­land, Gran­lund Poh­jan­maa, YIT ja Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to.

Mik­si hank­kees­sa on ark­ki­teh­ti?

Moni­mut­kai­sen urhei­lu­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu vaa­tii ammat­ti­tai­toa. Raken­nam­me myös raken­nus­ta, joka jää tähän vie­lä mei­dän jäl­keem­me­kin, ja haluam­me että se istuu Kok­ko­laan hyvin.

Mik­si hank­kees­sa on raken­ne­suun­nit­te­li­ja?

Raken­ne­suun­nit­te­li­ja suun­nit­te­lee raken­ne­tek­ni­set rat­kai­sut ark­ki­teh­tien pii­rus­tus­ten poh­jal­ta siten, että raken­nus on mah­dol­lis­ta toteut­taa.

Tulee­ko han­ke ylit­tä­mään bud­je­tin ja aika­tau­lun?

Yhdek­sän kym­me­nes­tä Suo­mes­sa toteu­te­tus­ta allians­sis­ta onnis­tuu pysy­mään aika­tau­lus­sa ja alit­ta­maan bud­jet­tin­sa.

Miten raken­ta­mis­ta val­vo­taan, jot­tei tule sut­ta ja sekun­daa?

Allians­si palk­kaa ulko­puo­li­set val­vo­jat val­vo­maan kehi­tyk­sen ja toteu­tuk­sen laa­tua.

Kuka päät­tää mitä Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan?

Kok­ko­lan kau­pun­ki ja Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus.

Miten voin vai­kut­taa sii­hen, mitä Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan?

Paras tapa vai­kut­taa on oman urhei­lu- tai kult­tuu­ri­seu­ran kaut­ta osal­lis­tua Urhei­lu­puis­ton kehi­tys­työ­hön kes­kus­te­lu­jen ja työ­pa­jo­jen kaut­ta.

Mik­si allians­sis­sa ei ole yhtään nais­ta töis­sä?

Allians­sis­sa on nai­sia töis­sä, mut­ta enem­män­kin sai­si olla. Raken­nus­teol­li­suu­des­sa on vali­tet­ta­van vähän nai­sia rek­ry­toi­ta­va­na.

Miten ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen. Tulem­me hake­maan hybri­dia­ree­nal­le ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tia.

Miten esteet­tö­myys­ky­sy­myk­set on otet­tu huo­mioon?

Hake­mam­me lii­kun­ta­paik­ka-avus­tuk­set edel­lyt­tä­vät, että esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­set on täy­tet­ty.

Miten ener­gia­te­hok­kuus on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen.

Miten ilman­vaih­to on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­ton LVI jär­jes­tel­mä suun­ni­tel­laan nyky­ai­kais­ten vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si.

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu

Kuka on suun­ni­tel­lut hybri­dia­ree­nan?

Hybri­dia­ree­nan on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä noin 150 vapaa­eh­toi­sen kok­ko­la­lai­sen kans­sa.

Kuka on suun­ni­tel­lut jal­ka­pal­lo­ken­tän?

Hybri­dia­ree­nan on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä Kok­ko­lan jal­ka­pal­lo­seu­ro­jen ja viran­hal­ti­joi­den kans­sa.

Kuka on suun­ni­tel­lut sisä­aree­nan?

Hybri­dia­ree­nan on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä Kok­ko­lan lentopallo‑, salibandy‑, kamppailu‑, telinevoimistelu‑, tanssi‑, tennis‑, golf- ja ylei­sur­hei­luseu­ro­jen, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja viran­hal­ti­joi­den kans­sa.

Mikä tai mit­kä ovat hybri­dia­ree­nan wau-efek­te­jä?

On hyvä muis­taa, että wau-efek­ti on sub­jek­tii­vi­nen käsi­te. Se mikä toi­sel­le aiheut­taa wau-efek­tin on toi­sel­le saman­te­ke­vää. Kiin­nos­ta­van urheilu‑, tapaa­mis- ja tapah­tu­ma­pai­kan raken­ta­mi­nen vaa­tii panos­tuk­sen visu­aa­li­suu­teen, ark­ki­teh­tuu­riin, av-tek­niik­kaan ja ener­gia­jär­jes­tel­miin. Täs­tä ei ole tin­git­ty, hybri­dia­ree­nan ark­ki­teh­tuu­ri on näyt­tä­vää ja tukee alu­een kau­pun­kiark­ki­teh­tuu­ria. Hybri­dia­ree­nan AV tek­niik­ka on nyky­ai­kais­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä on maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin inno­va­tii­vi­nen ja OKMn koro­te­tul­la lii­kun­ta­paik­ka­tuel­la pal­kit­tu. Hybri­dia­ree­nan ravin­to­la tar­jo­aa ennen­nä­ke­mät­tö­mät näky­mät saman­ai­kai­ses­ti sekä jal­ka­pal­lo­ken­täl­le että sisä­ur­hei­lu­ti­laan. Nel­jä ker­ros­ta lävis­tä­vä ja vii­mei­set kol­me met­riä sisään­päin kaar­tu­va kii­pei­ly­sei­nä on näyt­tä­vä ark­ki­teh­tuu­ril­li­nen yksi­tyis­koh­ta muu­ten­kin näyt­tä­väs­sä aree­nas­sa.

Talous

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­to tulee mak­sa­maan?

Kok­ko­lan Kau­pun­ki esit­tää enin­tään 74,9 Mil­joo­nan Euron bud­jet­tia urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­seen.

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­nen nos­taa Kok­ko­lan vero­pro­sent­tia?

Urhei­lu­puis­ton kehi­tys ja toteu­tus teh­dään ulko­puo­li­sel­la lai­na­ra­hoi­tuk­sel­la yhtiön tasee­seen, joka ei suo­raan rasi­ta kau­pun­gin talout­ta.  Epä­suo­ras­ti han­ke tulee las­ke­maan vero­pro­sent­tia urhei­lu­puis­ton hou­ku­tel­les­sa lisää veron­mak­sa­jia Kok­ko­laan.

Nouse­vat­ko urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut?

Urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut tule­vat pysy­mään koh­tuul­li­si­na.

Onko hank­kee­seen löy­ty­nyt yksi­tyis­tä rahoit­ta­jaa?

Neu­vot­te­lu­ja yksi­tyi­sen rahan mukaan otta­mi­ses­ta on käy­ty lähin­nä aree­nan nimen myyn­nin osal­ta. Yksi­tyi­sen pää­oman tuot­to-odo­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä lai­na­ra­haa kor­keam­mat, joten sen käyt­tö nos­tai­si käyt­tö­kus­tan­nuk­sia.

Kuka mak­saa hank­keen 74,9 mil­joo­naa?

Lai­nan rahoit­taa ulko­puo­li­nen rahoi­tus­lai­tos. Lai­nan mak­saa urhei­lu­puis­to Oy toi­min­nas­ta ker­ty­vil­lä tuo­toil­la ja mah­dol­li­sel­la ulko­puo­li­sel­la pää­omi­tuk­sel­la.

Mil­lai­set käyt­tö­kus­tan­nuk­set tule­vat ole­maan?

Urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut tule­vat pysy­mään koh­tuul­li­si­na. Tavoit­tee­nam­me on, että käyt­tö­kus­tan­nuk­set pysy­ne­vät suu­ruus­luo­kal­taan nykyis­ten kal­tai­si­na.

Miten huo­leh­di­taan sii­tä, ettei­vät käyt­tö­kus­tan­nuk­set kar­kaa käsis­tä?

Raken­nuk­sen elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sis­ta 75 % tule­vat ener­gias­ta, huol­los­ta ja yllä­pi­dos­ta. Kehi­tys­työn tavoit­tee­na on mini­moi­da riip­pu­vuus ulko­puo­li­ses­ta ener­gias­ta. Lisäk­si ark­ki­teh­tuu­ris­sa tavoi­tel­laan mah­dol­li­sim­man suur­ta moni­käyt­töi­syyt­tä, jot­ta uudel­leen­ra­ken­ta­mis­ta ei tule­vai­suu­des­sa tar­vit­tai­si.

Mit­kä ovat aree­nan käyt­tö­me­not ja ‑tulot?

Käyt­tö­ta­lous­las­kel­ma perus­tuu seu­raa­viin ole­tuk­siin:

Bud­je­toi­dut menot:
Lai­no­jen korot ja lyhen­nyk­set, kent­tien ja tilo­jen hoi­to­ja muut kulut: 4,5 M€

Bud­je­toi­dut tulot:
Käyt­tö­mak­sut, kau­pun­gin pal­ve­luos­tot, ja tila­vuo­krat: 4,9 M€

Mit­kä ovat esi­mer­kik­si sisä­ti­lo­jen tai jal­ka­pal­lo­ken­tän tun­ti­tak­sat?

Hybri­dia­ree­nan sisä­ti­lo­jen käyt­tö­hin­nat ovat lin­jas­sa saman­kal­tais­ten maas­sam­me sijait­se­vien urhei­lu- ja tapah­tu­ma-aree­no­jen kans­sa. Lisäk­si hin­noit­te­lul­la tue­taan las­ten sekä alle 18 vuo­tiai­den nuor­ten lii­kun­taa. Esi­mer­kik­si yhden sisä­ken­tän käyt­tö­mak­su tul­lee ole­maan noin 20–60€/h tapah­tu­mas­ta ja kel­lo­na­jas­ta riip­puen ja jal­ka­pal­lo­ken­tän käyt­tö­mak­sut tul­le­vat ole­maan noin 40–60€/h tapah­tu­mas­ta ja kel­lo­na­jas­ta riip­puen. Hin­nat tar­kis­te­taan hybri­dia­ree­nan todel­lis­ten käyt­tö­as­tei­den sel­vit­tyä. Yhtiön int­res­sis­sä on hin­noi­tel­la aree­nan käyt­tö siten, että se on täyn­nä joka ilta.

Mikä on hank­keen tähä­nas­ti­nen kulu­ra­ken­ne?

Yhtiö on kesään 2023 saak­ka käyt­tä­nyt varo­ja toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­tiin, refe­rens­si­koh­tei­siin tutus­tu­mi­seen, sidos­ryh­mien haas­tat­te­lui­hin, asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­jen ja allians­sin kil­pai­lu­tuk­seen, koko urhei­lu­puis­ton han­ke- ja bud­je­toin­ti­suun­nit­te­luun, käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen jär­jes­tä­mi­seen, hybri­dia­ree­nan ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan raken­ne­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan talo­tek­niik­ka­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan toteu­tus­suun­nit­te­luun, suun­ni­tel­mien vali­doin­tiin, vies­tin­tään, tie­dot­ta­mi­seen ja hank­keen hal­lin­toon.

Pal­jon­ko on käy­tet­ty rahaa tähän men­nes­sä? Huhu­jen mukaan jopa nel­jä mil­joo­naa.

Koko urhei­lu­puis­ton, eli hybri­dia­ree­nan, har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen muo­dos­ta­van koko­nai­suu­den ja kesäl­lä 2022 päät­ty­neen han­ke­ke­hi­tys- ja bud­je­toin­ti­vai­heen KAS0 bud­jet­ti oli 991 943 € ja toteu­ma oli 977 671 €.  Hybri­dia­ree­nan kehi­tys­vai­heen KAS1 bud­jet­ti oli 2,8 mil­joo­naa euroa, toteu­ma kesäl­lä 2023 on 1,5 mil­joo­naa euroa. Yhteen­sä yhtiö on kesään 2023 men­nes­sä käyt­tä­nyt varo­ja 2,5 mil­joo­naa euroa.

Pal­jon­ko sisä­aree­nan osuus on hybri­dia­ree­nan noin 56,5 mil­joo­nan tavoi­te­kus­tan­nuk­ses­ta?

Sisä­aree­nan tavoi­te­kus­tan­nus on 51,7 mil­joo­naa euroa

Pal­jon­ko ”sta­dio­nin” osuus on nyt rahas­sa noin 56 mil­joo­nan koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän tavoi­te­kus­tan­nus on 4,8 mil­joo­naa euroa.

kokkolaareena.fi kaut­ta tul­leet kysy­myk­set

Raken­ta­kaa kate­tut pää­ty­kat­so­mot ja älkää raken­ta­ko yhtä isoa kat­so­moa, jos teet­te sen ison kat­so­mon niin tuhoat­te jal­ka­pal­lo­kult­tuu­ria. Otta­kaa mal­lia mie­lum­min Pie­tar­saa­ren sta­dio­nis­ta joka näyt­tää jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­ta eikä mitä nyt on suu­nit­teil­la. Älkää tuhot­ko jal­ka­pal­lo­kult­tuu­ria.

Vas­taus: Hybri­dia­ree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän pää­kat­so­mon koko kor­jat­tiin pie­nem­mäk­si käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa jal­ka­pal­loi­li­joi­den palaut­teen poh­jal­ta ja vas­taa nyt parem­min vaa­ti­muk­sia.

Raken­ta­kaa pää­ty­kat­so­mot

Vas­taus: Jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä on kak­si pää­ty­kat­so­moa.

Tämä han­ke futik­seen kan­nal­ta näyt­tää pahas­ti sil­tä että ollaan tois­ta­mas­sa samo­ja vir­hei­tä kuin muu­al­la­kin Suo­me­sa aikoi­naan ollaan teh­ty. Eli raken­ne­taan h******n iso pää­kat­so­mo mis­sä kat­to joka ei suo­jaa sateel­ta eikä tuu­lel­ta. Muut kat­so­mot jäte­tään sit­ten joko teke­mät­tä tai par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa toi­sel­le puo­lel­le tulee jon­ki­lai­nen kat­so­mo viri­tys. Tuos­ta­han on tulos­sa ihan hir­veä! Mik­sei samaa kapa­si­teet­tia voi levit­tää niin että kat­so­mot tulee ken­tän ympä­ri?

Vas­taus: Jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä on kak­si pit­kän sivus­tan katet­tua kat­so­moa ja pää­ty­kat­so­mot. Kent­tää kier­tää aita. Jal­ka­pal­lo­kent­tä on suun­ni­tel­tu yhdes­sä jal­ka­pal­lo­seu­ro­jen edus­ta­jien kans­sa.

Jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le pitäi­si teh­dä kat­so­mot pää­tyi­hin ja sivuil­le niin­kuin jep­pis sta­dio­nil­le on suun­ni­tel­tu. Siel­lä on saman­ko­koi­nen kapa­si­teet­ti mut­ta se on jaet­tu ympä­ri kent­tää. Yksi iso pää­kat­so­mo on mel­kein pahin mah­dol­li­nen ske­naa­rio. Ennem­min jää­dään kes­kus­ken­täl­le kuin pela­taan hir­veäl­lä ”sta­dio­nil­la” mis­sä on yksi iso pää­kat­so­mo. Älkää tois­ta­kym­men­tä mui­den kau­pun­kien vir­hei­tä, Kok­ko­lan ei halu­ta mitään Rova­nie­men tai Kuo­pion kal­tai­sia kat­so­moi­ta!

Vas­taus: Hybri­dia­ree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän pää­kat­so­mon koko kor­jat­tiin pie­nem­mäk­si käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa jal­ka­pal­loi­li­joi­den palaut­teen poh­jal­ta ja vas­taa nyt parem­min vaa­ti­muk­sia.

Jal­ka­pal­lo­kan­nat­ta­jat seu­raa­vat kau­hul­la tätä sta­dion pro­jek­tia. 30600 on hyvän kokoi­nen, mut­ta ne pai­kat pitää jakaa ympä­ri kent­tää eikä yhteen isoon pää­kat­so­moon. Teh­kää ker­ral­la kun­nol­li­nen pik­kus­ta­dion jos­sa on jokai­sel­la sivul­la kat­so­mot, älkää­kä mitään yhtä h******n rumaa kolos­sia.

Vas­taus: Hybri­dia­ree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän pää­kat­so­mon koko kor­jat­tiin pie­nem­mäk­si käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa jal­ka­pal­loi­li­joi­den palaut­teen poh­jal­ta ja vas­taa nyt parem­min vaa­ti­muk­sia.

Haluai­sin har­ras­taa kii­pei­lyä Kok­ko­las­sa ja sen vuok­si toi­voi­sin kii­pei­ly­sei­nää uuteen urhei­lu­puis­toon.

Vas­taus: Hybri­dia­ree­naan on tulos­sa 16 met­riä kor­kea kii­pei­ly­sei­nä, jon­ka 3 ylin­tä met­riä kaar­tu­vat sisään­päin. Kii­pei­ly­sei­nä on suun­ni­tel­tu työ­pa­jois­sa yhdes­sä Kok­ko­lan sei­nä­kii­pei­li­jöi­den kans­sa.

Juok­su­ra­dat ympä­ri hal­lia, muu­ten ei oo hybri­di aree­na ??

Vas­taus: Hybri­dia­ree­naan on tulos­sa kier­tä­vä yli 270 met­riä pit­kä juok­su­ra­ta.

Pal­lo­lii­ton puo­les­ta haluai­sim­me käy­dä suun­nit­te­li­joi­den kans­sa ns. spar­raus­pa­la­ve­rin, liit­tyen tule­van sta­dio­nin sovel­tu­vuu­teen kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin otte­lu­ta­pah­tu­miin (jal­ka­pal­lo ja fut­sal). Pal­lo­lii­ton puo­les­ta tapaa­mi­seen (teams), voi­si­vat osal­lis­tua tapah­tu­ma­toi­min­tom­me asian­tun­ti­jat, tur­val­li­suus­asian­tun­ti­ja, fut­sa­lin kil­pai­lu­toi­min­nan asian­tun­ti­ja, sekä alle­kir­joit­ta­nut, eli olo­suh­de­pääl­lik­kö)

Vas­taus: Spar­raus­pa­la­ve­riin osal­lis­tui­vat hank­keen pää­suun­nit­te­li­ja ja ark­ki­teh­ti.

Toi­vot­ta­vas­ti olet­te otta­mas­sa huo­mioon kongres­sien ja kon­feeens­sien sekä eri­lais­ten yritys/kokoustapahtumiem tar­peet. 20 vuo­den kongres­si­toi­mis­tokl­ke­muk­sel­la minul­la voi­si olla jopa jotain, mitä tuo­da suun­nit­te­lu­pöy­tään.

Vas­taus: Tapahtuma‑, mes­su- ja kon­fe­rens­si­jär­jes­tä­jien toi­veet on otet­tu huo­mioon käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa.

Kok­ko­la ansait­see hyvät sei­nä­kii­pei­ly­fa­si­li­tee­tit, mal­lia Oulus­ta ja Hel­sin­gis­tä! Oli­si mah­ta­vaa kun alu­een lap­set ja nuo­ret sekä samal­la vart­tu­neem­mat voi­si­vat lajia kau­pun­gis­sa har­ras­taa laa­duk­kaas­ti..

Vas­taus: Hybri­dia­ree­naan on tulos­sa 16 met­riä kor­kea kii­pei­ly­sei­nä, jon­ka 3 ylin­tä met­riä kaar­tu­vat sisään­päin. Kii­pei­ly­sei­nä on suun­ni­tel­tu työ­pa­jois­sa yhdes­sä Kok­ko­lan sei­nä­kii­pei­li­jöi­den kans­sa.

Kok­ko­laan tar­vi­taan vähin­tään 2 ten­nik­sen sisä­kent­tää, onko nämä tulos­sa. Ja jos kes­kusur­hei­lu­ken­tän ten­nis­ken­tät mas­sa­ken­tät hävi­ää , mis­sä on ulko­ken­tät jat­kos­sa.?

Vas­taus: Hybri­dia­ree­naan on tulos­sa yksi ten­nis­hal­li ja sen lisäk­si ten­nis­tä voi­daan pela­ta hybri­dia­ree­nan sisä­hal­lis­sa. Urhei­lu­puis­ton piha­ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa Kok­ko­lan kau­pun­ki.

Olet­te­han huo­mioi­neet suun­nit­te­lus­sa puku­huo­nei­den mää­rän? Mikä­li pela­taan kak­si 11v11 otte­lua peräk­käin, tar­vi­taan puku­huo­net­ta 4:lle jouk­ku­eel­le. Mikä­li pela­taan kak­si 8v8 otte­lua samaan aikaan sekä seu­raa­val­la vuo­rol­la samoin kak­si 8v8 otte­lua tar­vi­taan 4 puku­huo­net­ta. Mikä­li tur­naus koos­tuu 5v5 otte­luis­ta, puku­huo­nei­den mää­rä edel­leen tuplaan­tuu, tosin puku­huo­nei­den koko pie­ne­nee. Edus­tus­jouk­ku­eet halun­ne­vat oman­sa. Lisäk­si tar­vi­taan ero­tuo­ma­reil­le omat tilat sekä luon­nol­li­ses­ti lisens­si­mää­räys­ten mukai­set doping ‑tes­tauk­seen sopi­vat eril­li­set tilat, jot­ka voi­ne­vat olla eri lajien kans­sa yhtei­set. Puku­huo­nei­ta tulee ottaa huo­mioon nii­den muo­to siten, että jokai­sel­ta pai­kal­ta on estee­tön näky­vyys näytölle/valkotaululle video- ja tak­tiik­ka­pa­la­ve­reil­le.

Vas­taus: Hybri­dia­ree­nan puku­huo­nei­den suun­nit­te­lu teh­tiin yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen kans­sa työ­pa­jois­sa 2022–2023.

Tulee­ko 2 sisätenniskenttää.Vähintään 2 pitää olla, jos aikoo jär­jes­tää tal­vi­kau­del­la ten­nis­kil­pai­lu­ja. Vai pitää­kö mei­dän kok­ko­lan ten­nis­ker­hon pitää kisam­me Pie­tar­saa­ren ten­nis­ken­til­lä, kuten vii­meis­ten 20 v aika­na. Oli­si­han se aika outoa, jos meil­lä on hybr­dia­ree­na

Vas­taus: Hybri­dia­ree­naan on tulos­sa yksi ten­nis­hal­li ja sen lisäk­si ten­nis­tä voi­daan pela­ta hybri­dia­ree­nan sisä­hal­lis­sa. Urhei­lu­puis­ton piha­ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa Kok­ko­lan kau­pun­ki.

Mik­si hal­lia mark­ki­noi­daan lii­kun­ta ‑ja kult­tuu­ri­hal­li­na, kun se kai­kes­ta pää­tel­len on suun­ni­tel­tu vain suu­ria tapah­tu­mia ja kon­sert­te­ja var­ten? Mil­lä tavoin han­ke pal­ve­lee mata­lan kyn­nyk­sen kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja, kuten sen on tar­koi­tus pal­vel­la mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia?

Vas­taus: Hybri­dia­ree­na on moni­toi­mi­hal­li, jon­ka suun­nit­te­lun punai­se­na lan­ka­na on ollut moni­käyt­töi­syys. Aree­na ei ole urhei­lua­ree­na sen enem­pää kuin kon­sert­ti­hal­li­kaan, vaan moni­toi­mia­ree­na.

Min­kä v***n takia pitää joku täys p***a ja tur­han päi­väi­nen hybri­dia­ree­na pitää raken­taa teh­kää ennem­min uima­hal­liin se 50 met­ri­nen rata sekin on pal­jon jär­ke­väm­pää ku joku p***a aree­na

Vas­taus: Urhei­lu­ta­lon kun­to on niin huo­no, ettei sii­tä saa edes perus­kor­jaa­mal­la nyky­vaa­ti­muk­sia täyt­tä­vää urhei­lu­ti­laa. Kes­kus­ken­tän tila on myös huo­les­tut­ta­van huo­no.

Timo tar­jo­si vaih­toeh­toa jos­sa jokai­ses­ta poliit­ti­ses­ta puo­lu­ees­ta ote­taan asias­ta kiin­nos­tu­nei­ta mukaan?

Vas­taus: Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­luun kut­sut­tiin syk­syl­lä 2022 avoi­mes­sa semi­naa­ris­sa, säh­kö­pos­tit­se ja urhei­lu­puis­ton somes­sa mukaan kaik­ki kiin­nos­tu­neet. Kut­suun vas­ta­si 123 vapaa­eh­tois­ta, jot­ka käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa teki­vät yhteen­sä lähes 600 hen­ki­lö­työ­tun­tia suun­nit­te­lu­työ­tä yhdes­sä allians­sin ark­ki­teh­tien kans­sa.

Tulee­ko sisä­ti­las­ta riit­tä­vän suu­ri? Mikä­li halu­taan val­ta­kun­nal­li­sia tilai­suuk­sia niin sisä­ti­lan on olta­va riit­tä­vän suu­ri. Täs­sä asias­sa hyvä mit­ta­ri on, että mah­tuu­ko pää­sa­liin 300 met­rin juok­su­ra­ta. Esi­mer­kik­si Hol­li­haan lii­kun­ta­sa­lis­sa jär­jes­tet­tiin paik­ka­kun­nan lukioi­den van­ho­jen­tans­sit. Tila oli jo täs­sä esi­mer­kis­sä mak­si­mi­täy­tös­sä eli saliin ei mah­tu­nut yhtään enem­pää osal­lis­tu­jia. Mikä­li halu­taan val­ta­kun­nal­lis­ta toi­min­taa tilan on olta­va suu­rem­pi. Lisäk­si arvoi­sin jal­ka­pal­loa­ree­nan tal­vi­käyt­töä esi­mer­kik­si mes­su­ta­pah­tu­miin, kos­ka meil­lä on pit­kä­tal­vi ja riit­tä­vän suu­res­ta sisä­ti­las­ta on puu­tet­ta.

Vas­taus: Sisä­ti­laan mah­tuu arke­na kol­me pal­lo­kent­taa vie­rek­käin. Juok­su­ra­ta on yli 270m pit­kä.

Luitko jo nämä?