Upple­vel­ser, erfa­ren­he­ter och motionsgläd­je för alla

8.8.2023

Koncep­tet innehål­ler utmärk­ta förhål­lan­den för idrotts- och hob­by­verk­sam­het – för motion­sint­res­se­ra­de i alla åldrar och på alla nivåer.

Motionsgläd­je säkers­tälls av nya isrin­kar för trä­ning, löp­ba­nor inom­hus, ishall, bas­ketplan och styr­ke­lyfts­gym. Unga per­so­ner är säkert int­res­se­ra­de av de oli­ka loka­ler­na, reds­ka­pen och anord­nin­gar­na.

Pla­ne­rin­gen inbegri­per också loka­ler för läkart­jäns­ter, fysio­te­ra­pi och test­la­bo­ra­to­rium. Press­lo­ka­ler­na omvand­las dag­tid till under­vis­ningsklas­ser.

Luitko jo nämä?