Kar­le­by Are­nan — Läs vad allt det hand­lar om

7.7.2023

Gene­ralpla­nen för idrotts- och eve­ne­mang­sområ­det omfat­tar ett områ­de som grän­sar till områ­det mel­lan Anders Chy­de­nius gata, Kar­le­by­ga­tan, Nor­ra­le­den och Sun­det. Av idrottsplat­ser­na på områ­det finns här redan Idrottshuset, ishal­lar­na, badcent­ret Vesi­Vei­ja­ri, eve­ne­mangs­par­ken, sandpla­ner och de par­ke­ringsplat­ser som krävs. I sam­band med byg­gan­det av eve­ne­mangs­par­ken har det redan genomförts tra­fiklös­nin­gar för områ­det som bet­jä­nar den kom­man­de hel­he­ten. I gene­ralpla­nen har också reser­ve­rats områ­den för en näridrott­san­lägg­ning, en med­bor­gar­park, spelpla­ner utom­hus och en inom­husidrottshall. För när­va­ran­de pågår en pla­nändring i områ­det som gör det möj­ligt att bland annat byg­ga ett hotell på Idrotts­par­kens områ­de.

Beho­vet av en ny idrotts- och eve­ne­mangs­park

Ramar­na för eve­ne­mang, mäs­sor, kon­ser­ter och idrott är del­vis förål­dra­de och del­vis även otill­räckli­ga. En del av idrotts- och eve­ne­mangsplat­ser­na befin­ner sig ohjälpli­gen i slu­tet av sin livscy­kel. Kra­ven på eve­ne­mangs- och spor­te­ve­ne­mang samt oli­ka mäss- och före­tag­se­ve­ne­mang har under den senas­te tiden ökat såväl med avseen­de på modi­fier­ba­ra loka­ler som med tan­ke på infra­struk­tu­ren. Det är såle­des klart att kri­te­rier­na för anord­nan­de av eve­ne­mang för fle­ra grenför­bund, kon­ser­tar­ran­gö­rer eller andra eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer inte kan upp­fyl­las under nuva­ran­de förhål­lan­den. Den förs­ta fasen i gene­ralpla­nen har genomförts, dvs. en eve­ne­mangs­park som gör det möj­ligt att anord­na eve­ne­mang utom­hus.

Kar­le­by idrottshus bygg­des 1964. År 1986 komplet­te­ra­des idrottshuset med två boll­sa­lar och en ten­nisplan. En total­re­no­ve­ring av den ursprungli­ga bygg­na­den blev aktuell år 2000. Huset har genomgått mån­ga förändrin­gar, men det har inte gjorts någon övergri­pan­de total­re­no­ve­ring. Idrottshusets båg­hall och södra fasad har anteck­nats som sr-1-skyd­da­de i detaljpla­nen. Reno­ve­rin­gen av idrottshuset har varit aktuell vid fle­ra tillfäl­len, men har inte genomförts.

Den nuva­ran­de iska­paci­te­ten räc­ker inte till för att upp­fyl­la de behov som ishoc­key, konståk­ning och andra iss­por­ter har. Ytter­li­ga­re kapaci­tet har Best-Hall-are­nan gett, som bygg­des på ishal­lens gård. Best-Hall-are­nan bygg­des ursprungli­gen som en tillfäl­lig lös­ning och rören som ska fry­sa isen är oiso­le­ra­de och ener­gis­lu­kan­de. Med tiden har Best-Hall-are­nan och dess omkläd­nings­rum pas­se­rat sin livscy­kel. Bris­ten på iska­paci­tet har lett till att en del av dem som utö­var iss­port mås­te åka till andra kom­mu­ner för att få trä­na.

I det­ta sam­man­hang kan det kons­ta­te­ras att ishal­len i Kar­le­by i sig är i till­fredss­täl­lan­de skick. Näs­tan alla trä­nings­ti­der i ishal­len är reser­ve­ra­de och använd­nin­gen av ishal­len för eve­ne­mangs- och kon­sert­verk­sam­het leder till ökad under­ka­paci­tet. Den tid som isy­tan är täckt för andra eve­ne­mang mins­kar ytter­li­ga­re den till­gängli­ga isti­den. Des­su­tom kos­tar det att hyra och han­te­ra täck­ma­te­rial.

När det gäl­ler fot­boll upp­fyl­ler cent­ralpla­nen inte Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFA:s kri­te­rier och inte hel­ler Fin­lands Bollför­bunds kri­te­rier, åtmins­to­ne inte i frå­ga om den högre serie­nivån i frå­ga om par­ke­ring, omkläd­nings­rum, belys­ning, audio­vi­suel­la sys­tem, doping­test eller till exem­pel medieut­rym­men. Fot­boll har varit möj­ligt endast med undan­tags­lov. Undan­tags­lo­ven har vi fått med stöd av den kom­man­de Hybri­da­re­nan.

Möj­lig­he­ter­na att utnytt­ja cent­ralpla­nens mark har under­sökts i en idépla­ne­rings­fas i slu­tet av 2019, då tre alter­na­tiv utar­be­ta­des. I sam­band med det­ta ord­na­des works­hop­par och enkä­ter om hel­he­ten.

Ett cent­ralt tema i stads­stra­te­gin är att utveckla anta­let möj­lig­he­ter till upple­vel­ser i sta­den. Upple­vel­ser ökar invå­nar­nas väl­be­fin­nan­de, sam­hö­rig­het och gör det möj­ligt att byg­ga upp ett gott och menings­fullt liv i Kar­le­by. Framgångs­fak­to­rer i utvecklin­gen av upple­vel­ser är bland annat att möj­lig­gö­ra ett mång­si­digt utbud av kul­tur, motion och eve­ne­mang. För att invå­nar­na både på hob­by­ba­sis och yrkes­mäs­sigt ska kun­na utö­va idrotts- och kul­tur­verk­sam­het i Kar­le­by krävs fun­ge­ran­de och till­gängli­ga loka­ler. Idrotts­par­ken möj­lig­gör för invå­nar­na mång­si­di­ga fri­tidst­jäns­ter och en modern ram för yrkes­folk inom kul­tur- och eve­ne­mangs­sek­torn.

Genomfö­ran­det av Idrotts­par­ken främ­jar sta­dens livs­kraft och int­res­set för Kar­le­by både som bos­tad­sort och som turistmål. När Idrotts­par­ken för­verkli­gas ökar den de möj­lig­he­ter som Kar­le­by kan erb­ju­da inom idrotts- och kul­tur­verk­sam­het och gör också barns och ungas hob­by­möj­lig­he­ter och fri­tids­möj­lig­he­ter mång­si­di­ga­re. Grund­tan­ken är att på ett eko­no­miskt och effek­tivt sätt genomfö­ra en eve­ne­mangs- och idrotts­park som är int­res­sant året om och som till­go­do­ser använ­dar­nas behov.

I närområ­de­na har man i hög grad sat­sat på ramar­na för turism, idrott och eve­ne­mang. I fle­ra stä­der pågår också oli­ka pro­jekt med att byg­ga en are­na eller ett upple­vel­secen­ter. Även i det­ta sam­man­hang är det av störs­ta vikt att Kar­le­by stad som lands­kapscent­rum är i fört­rupp när man utvecklar och inves­te­rar i motions- och eve­ne­mangsplat­ser. Det finns därför ett tyd­ligt regio­nalt behov av Idrotts­par­ken. Kar­le­bys goda för­bin­del­ser är också en resurs för Idrotts­par­ken.

Genomfö­ran­de­mo­dell

Idrotts­parks­pro­jek­tet genomförs med en pro­jek­tal­lians­mo­dell. Allian­sen är en gemen­sam orga­ni­sa­tion som består av bes­täl­la­re, pla­ne­ra­re och ent­repre­nö­rer och som ans­va­rar för pla­ne­rin­gen, genomfö­ran­det och andra upp­gif­ter i ans­lut­ning till bygg­pro­jek­tet. Alla par­ter, inklusi­ve bes­täl­la­ren, ans­va­rar gemen­samt för utvecklan­det, genomfö­ran­det och efte­rans­va­ret för pro­jek­tet. Allian­sen delar de finan­siel­la ris­ker­na och för­de­lar­na med pro­jek­tet, föl­jer princi­per­na om öppen­het i frå­ga om infor­ma­tion och bedri­ver ett nära samar­be­te. Allian­sen läm­par sig bäst för genomfö­ran­det av sto­ra bygg- och infra­struk­tur­pro­jekt. Exem­pel på allians­pro­jekt som genomförts i Fin­land är Kaja­na­lands nya sjuk­hus, 120 mil­jo­ner euro, OYS sjuk­hus för kvin­nor och barn, 130 mil­jo­ner euro. Den senas­te utbygg­na­den av Vasa cent­rals­juk­hus, 141 mil­jo­ner euro, som fär­digs­täll­des i augus­ti 2022, genomför­des av näs­tan sam­ma allians som ska genomfö­ra Kar­le­by Idrotts­park.

Allian­sens förs­ta upp­gift var att utar­be­ta en pro­jektplan och en upp­da­te­rad bud­get för hela idrotts­parks­pro­jek­tet. I sam­band med pro­jektpla­ne­rin­gen preci­se­ra­des också pro­jek­tets kost­nads­kal­kyl, efter­som den kost­nads­kal­kyl som gjor­des år 2020 har ändrats till följd av nog­gran­na­re pla­ne­ring och på grund av förändrin­gar i pro­jek­tets stor­lek och genomfö­ran­de­sätt samt den världs­po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka situa­tio­nen.

Den världs­po­li­tis­ka situa­tio­nen har förän­drats snabbt. Ener­gipri­ser­na varie­rar dagli­gen, lik­som bygg­kost­na­der­na. I kost­nads­be­räk­nin­gen för ett långt bygg­nads­pro­jekt får kost­nads­ris­ken i en sådan mil­jö stör­re bety­del­se. För att han­te­ra kost­nads­ris­ken har pro­jek­tet delats upp i faser, där var­je fas får en egen bud­get och egna mål­kost­na­der när den föregåen­de fasen har slutförts.

Pro­jek­tets tre faser: Hybri­da­re­nans trä­nings­hal­lar och sane­rin­gen av ishal­len har tidspla­ne­rats i pro­jek­tet så att idrotts- och hob­by­verk­sam­he­ten störs så lite som möj­ligt. Vid tidspla­ne­rin­gen har des­su­tom ansök­nings­ti­der­na för stöd från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet beak­tats. Genomfö­ran­det av hybri­da­re­nan inleds först och byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len som kan byg­gas snab­ba­re inleds lite sena­re så att båda blir fär­di­ga ungefär sam­ti­digt. Pla­ne­rin­gen av den hybri­da­re­nan och fot­bollspla­nen inled­des på sen­hös­ten 2022 och avsik­ten är att byg­gan­det av hybri­da­re­nan inleds hös­ten 2023. Utbygg­nads­de­len av Idrottshuset rivs först när de ersät­tan­de funk­tio­ner­na i hybri­da­re­nan har fär­digs­tällts. Fot­boll­sa­re­nan och trä­ning­sis­hal­len byggs sedan paral­lellt.

Hybri­da­re­nan orsa­kar huvud­de­len av pro­jek­tets kost­na­der och på grund av ris­ken för pris­höj­nin­gar är det mer kost­nad­sef­fek­tivt att bör­ja genomfö­ra det­ta pro­jekt så snart som möj­ligt. I slu­tet av pro­jek­tet genomförs sane­rin­gen av ishal­len, som för­vän­tas bli fär­dig före bör­jan av säson­gen 2025–2026. Vid sane­rin­gen för­ny­ar man ishal­lens ytor och gör struk­tu­rel­la förbätt­rin­gar. Efter bygg­fa­sen, dvs. för genomfö­ran­det av den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten finns det fle­ra alter­na­tiv och/eller model­ler. Mark­nadsfö­rin­gen av områ­det och eve­ne­mangsför­sälj­nin­gen ska avgö­ras så snart som möj­ligt efter det att byg­gan­det har inletts. Det­ta ären­de ska avgö­ras sepa­rat.


Har du några öns­kemål eller vill du ge ros eller ris? Nu är det rätt tid­punkt att framfö­ra öns­kemål och ge res­pons, gör det här!

Pre­nu­me­re­ra på nyhetsbre­vet här!

Håll dig upp­da­te­rad och följ oss i de socia­la medier­na!

Luitko jo nämä?