Kar­le­by Idrotts­park har bevil­jats stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro

4.4.2023

Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet och regionför­valt­nings­ver­ken bevil­jar unders­töd för anlägg­nings­pro­jekt för idrott­san­lägg­nin­gar och ans­lu­tan­de fri­tids­lo­ka­ler. Unders­töd kan bevil­jas för unders­töd för mån­ga slags idrottsförhål­lan­den. Unders­tö­den rik­tas särs­kilt till idrott­san­lägg­nings­pro­jekt som bet­jä­nar sto­ra använ­dargrup­per, till exem­pel motions‑, sim- och ishal­lar samt idrottspla­ner och näridrott­san­lägg­nin­gar.

I stats­bud­ge­ten upps­tälls årli­gen ett ans­lag för unders­töd för byg­gan­de av idrott­san­lägg­nin­gar och till­hö­ran­de fri­tid­sut­rym­men. Unders­töd bevil­jas i förs­ta hand kom­mu­ner eller sam­kom­mu­ner samt sam­mans­lut­nin­gar som kom­mu­nen eller sam­kom­mu­nen har bes­täm­man­de infly­tan­de över.

Vid unders­töds­be­hand­lin­gen beak­tas utö­ver den lags­tift­ning som regle­rar ären­det också vill­ko­ren i stats­bud­ge­ten samt under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riets stra­te­gis­ka rikt­lin­jer för motion och byg­gan­de av idrott­san­lägg­nin­gar. Målet är att unders­tö­den ska stöd­ja uppnåen­det av jäm­lik­het och lika­be­hand­ling samt eko­lo­gisk och eko­no­misk håll­bar utveckling i byg­gan­det av idrott­san­lägg­nin­gar.

Visst var det här en glad nyhet. Ansö­kan om unders­töd gjor­des i samar­be­te med allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park. Unders­tö­det bevil­ja­des Kar­le­by Idrotts­park Ab med för­höj­ning tack vare den inno­va­ti­va och kol­dioxidsnå­la ener­gi­sys­tem­lös­ning som ingår i pla­ner­na. Pla­ne­rin­gen av pro­jek­tet frams­kri­der också i övrigt helt enligt pla­ner­na, inom ramen för det tidssche­ma och den bud­get som vi fått, säger Timo Sivu­la, verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park Ab.

Det unders­töd som vi bevil­jats utgör en bety­dan­de del av finan­sie­rin­gen av pro­jek­tet och visar att pro­jek­tet frams­kri­der och upp­fyl­ler kra­ven för modernt byg­gan­de av idrott­san­lägg­nin­gar, säger Jon­ne Sand­berg, sty­rel­seordfö­ran­de för Kar­le­by Idrotts­park Ab.

Under den­na ansök­ning­somgång bevil­ja­des fem sökan­de unders­töd inom verk­sam­het­sområ­det för Regionför­valt­nings­ver­ket i Västra och inre Fin­land enligt föl­jan­de:

Muu­ra­me kom­mun, idrottshal­len i mul­ti­funk­tions­huset och ombygg­nad av simhallen/gymmet (800 000 €), Bir­ka­la kom­mun, utbygg­nad av fri­tidscent­ret i Bir­ka­la (750 000 €), Per­ho kom­mun, idrottshal­len i Per­ho (750 000 €), Val­kea­kos­ki stad, motionss­alen i Sor­ri­lan yhte­näis­kou­lu (750 000 €) och Kar­le­by Idrotts­park Ab, hybri­da­re­nan i Kar­le­by (1 200 000 €)

Mer infor­ma­tion 

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy — Kar­le­by Idrotts­park Ab  

Verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la, +358 45 624 5150 , timo.sivula@hybridarena.fi

Sty­rel­seordfö­ran­de Jon­ne Sand­berg, + 358 44 780 9093, Jonne.sandberg@kokkola.fi


Luitko jo nämä?