Stadss­ty­rel­sen föreslår kapi­ta­li­se­ring av Kar­le­by Idrotts­park Ab för full­mäk­ti­ge

23.8.2023

Stadss­ty­rel­sen föreslår att stads­full­mäk­ti­ge reser­ve­rar högst 27,5 mil­jo­ner euro under åren 2024–2026 för kapi­ta­li­se­ring av Kar­le­by Idrotts­park Ab. Kapi­ta­li­se­rin­gen påver­kar inte pro­jek­tets hel­hets­bud­get.

Idrotts­park­pro­jek­tets hel­hets­bud­get är 74,9 mil­jo­ner euro och i det­ta ingår hybri­da­re­nan, övning­sis­hal­len och grundre­no­ve­ring av ishal­len. Äga­rens kapi­ta­li­se­ring skul­le stär­ka kapi­tal­struk­tu­ren hos Kar­le­by Idrotts­park Ab som genomför pro­jek­tet.

https://www.kokkola.fi/sv/meddelanden/stadsstyrelsen-foreslar-kapitalisering-av-karleby-idrottspark-ab-for-fullmaktige/

Luitko jo nämä?