Sta­den fat­ta­de his­to­riskt bes­lut om genomfö­ran­de av Idrotts­par­ken

25.10.2022

Under drygt två tim­mar framför­des mån­ga syn­punk­ter om pro­jek­tet. Bland annat lyf­tes det fram att en löp­ba­na inom­hus är en vik­tig del av hel­he­ten. Ett ändringsförs­lag framför­des enligt vil­ket sta­den skul­le bevil­ja proprie­bor­gen på högst 55 mil­jo­ner euro för pro­jek­tet.

Sta­den bes­lu­ta­de med rös­ter­na 33–10 bevil­ja proprie­bor­gen på högst 74,9 mil­jo­ner euro åt Kar­le­by Idrotts­park Ab. Pro­jek­tet genomförs enligt alter­na­tiv 3. Drifts­kost­na­der­na grans­kas årli­gen i sam­band med bud­ge­ten.

https://www.kokkola.fi/sv/meddelanden/stadsfullmaktige-fattade-historiskt-beslut-om-genomforande-av-idrottsparken/

 

Luitko jo nämä?