Kar­le­by Are­nan – arki­tek­to­nis­ka bil­der

11.7.2023

Pro­jek­tets tre faser: Hybri­da­re­nans trä­nings­hal­lar och sane­rin­gen av ishal­len har tidspla­ne­rats i pro­jek­tet så att idrotts- och hob­by­verk­sam­he­ten störs så lite som möj­ligt. Vid tidspla­ne­rin­gen har des­su­tom ansök­nings­ti­der­na för stöd från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet beak­tats.

Genomfö­ran­det av hybri­da­re­nan inleds först och byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len som kan byg­gas snab­ba­re inleds lite sena­re så att båda blir fär­di­ga ungefär sam­ti­digt.

Pla­ne­rin­gen av den hybri­da­re­nan och fot­bollspla­nen inled­des på sen­hös­ten 2022 och avsik­ten är att byg­gan­det av hybri­da­re­nan inleds hös­ten 2023. Utbygg­nads­de­len av Idrottshuset rivs först när de ersät­tan­de funk­tio­ner­na i hybri­da­re­nan har fär­digs­tällts. Fot­boll­sa­re­nan och trä­ning­sis­hal­len byggs sedan paral­lellt.

Luitko jo nämä?