Kok­ko­la Aree­na – ark­ki­teh­ti­ku­via

Leikkauspiirrustus

11.7.2023

Hank­keen kol­me toteu­tus­vai­het­ta: Hybridiareena,harjoitusjäähallit ja jää­hal­lin sanee­raus on hank­kees­sa ajoi­tet­tu niin, että urhei­lu- ja har­ras­tus­toi­min­ta häi­riin­tyi­si mah­dol­li­sim­man vähän. Lisäk­si ajoi­tuk­ses­sa on otet­tu huo­mioon OKM:n tukien hakua­jat.

Hybri­dia­ree­nan toteu­tus aloi­te­taan ensin ja nopeam­min val­mis­tu­va har­joi­tus­jää­hal­li aloi­te­taan vähän myö­hem­min, siten että molem­mat val­mis­tu­vat suu­rin piir­tein samaan aikaan.

Hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­lo­ken­tän suun­nit­te­lu alkoi myö­hään syk­syl­lä 2022 ja hybri­dia­ree­nan raken­ta­mi­nen on tavoit­tee­na aloit­taa syk­syl­lä 2023. Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus­osa pure­taan vas­ta sen jäl­keen, kun sen toi­min­nat kor­vaa­va hybri­dia­ree­na on val­mis. Jal­ka­pal­loa­ree­na ja har­joi­tus­jää­hal­li raken­ne­taan sen jäl­keen rin­ta rin­nan.

Luitko jo nämä?