Kategoriat
Tiedotteet

Kau­pun­ki teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteuttamisesta

25.10.2022

Kau­pun­ki kokoon­tui maa­nan­tai­na 24. loka­kuu­ta päät­tä­mään muun muas­sa mit­ta­van Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteut­ta­mi­ses­ta Kokkolaan.

Hank­kees­ta käy­tet­tiin run­saan kah­den tun­nin aika­na usei­ta puheen­vuo­ro­ja. Niis­sä nos­tet­tiin esil­le muun muas­sa sisä­juok­su­ra­dan tar­peel­li­suus osa­na raken­net­ta­vaa koko­nai­suut­ta. Asias­ta teh­tiin muu­tos­esi­tys, jon­ka mukaan kau­pun­ki myön­täi­si hank­keel­le kor­kein­taan 55 mil­joo­nan euron oma­vel­kai­sen takauksen.

Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti äänin 33 – 10 myön­tää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n lai­nal­le enin­tään 74,9 mil­joo­nan euron oma­vel­kai­sen takauk­sen. Han­ke toteu­te­taan vaih­toeh­don 3 mukai­se­na. Käyt­tö­me­not tar­kis­te­taan vuo­sit­tain talous­ar­vion yhteydessä.

Kok­ko­lan kau­pun­gin tiedote:

https://www.kokkola.fi/tiedotteet/kaupunginvaltuusto-teki-historiallisen-paatoksen-urheilupuistohankkeen-toteuttamisesta/