Idrotts­park­pro­jek­tet går vida­re till stadss­ty­rel­sen

Concept image of Kokkola Areena, 3D modelling

10.10.2022

Kar­le­by Idrotts­park­pro­jekt går vida­re till behand­ling i stadss­ty­rel­sen mån­da­gen den 10 okto­ber. För pro­jek­tet sva­rar Kar­le­by Idrotts­park Ab som föreslår byg­gan­de av en hel­het som kos­tar 74,9 mil­jo­ner euro.

I hel­he­ten ingår den s.k. hybri­da­re­nan, det vill säga en mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion med läk­ta­re, en sane­rad ishall och en ny trä­ning­sis­hall, gym, sal för krafts­port samt inom­hus­löpra­ka. Hel­he­tens restaurang‑, affärs- och övri­ga loka­ler (omkläd­nings­rum, arbets­rum m.m.) tjä­nar både eve­ne­mang och idrotts­verk­sam­het.

Om stadss­ty­rel­sen, som fun­ge­rar som pro­jek­tets led­ningsgrupp, och stads­full­mäk­ti­ge bes­lu­tar att genomfö­ra pro­jek­tet enligt förs­la­get sker byg­gan­det i tre faser. Tid­ta­bel­len har pla­ne­rats så att idrotts- och hob­by­verk­sam­he­ten kom­mer att stö­ras så lite som möj­ligt. Det förs­ta ske­det av för­verkli­gan­det omfat­tar hybri­da­re­nan, det andra ske­det byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len och det tred­je ske­det reno­ve­rin­gen av den nuva­ran­de ishal­len.

Pla­ne­rin­gen av hybri­da­re­nan skul­le bör­ja inne­va­ran­de höst och byg­gan­det våren 2023. Före byggs­ke­det rivs Idrottsgår­dens utbygg­nad. Byg­gan­det av fot­bollss­ta­dion och trä­ning­sis­hal­len kom­mer att ske paral­lellt. Best-Hall Are­na rivs i bör­jan av som­ma­ren 2024. I pro­jek­tets sis­ta ske­de sane­ras den nuva­ran­de ishal­len och arbe­tet slutförs enligt pla­ner­na före säson­gen 2025–2026.

Hel­he­ten har valts bland fyra alter­na­tiv som allian­sen har tagit fram. Pro­jek­tets hel­hets­koncept har legat till grund för alter­na­ti­ven. Enligt förs­la­get bevil­jar sta­den proprie­bor­gen till säker­het för lånet. Mot­sä­ker­he­ter är ishalls­fas­tig­he­ten och den nya fas­tig­hetshel­he­ten som för­verkli­gas i pro­jek­tet.

Det slut­li­ga bes­lu­tet om star­ten för Idrotts­parks­hel­he­ten fat­tas av stads­full­mäk­ti­ge.

https://www.kokkola.fi/sv/meddelanden/idrottsparkprojektet-gar-vidare-till-stadsstyrelsen/

 

Luitko jo nämä?