Mis­sio­nen anger för vil­ket syf­te vi finns och visio­nen vad vi vill uppnå.

Mis­sion

Vi vill på ett eko­no­miskt och effek­tivt sätt genomfö­ra en nor­disk, året runt fun­ge­ran­de, int­res­sant eve­ne­mangs- och idrotts­park som till­go­do­ser använ­dar­nas behov.

Vår hörns­ten är att som föregån­ga­re ska­pa inno­va­ti­va och mång­facet­te­ra­de, mil­jö­mäs­sigt håll­ba­ra och icke sed­van­li­ga lös­nin­gar för att byg­ga upp sta­dens posi­ti­va och uppåtgåen­de framgångs­ri­ka livscykel.

Vision

Fram till 2027 vill vi ska­pa en idrotts- och eve­ne­mangs­park där

En representant för publiken fotograferar en konsert med sin telefon.

1. Kar­le­by har tagit sin plats i främs­ta lin­jen som rik­som­fat­tan­de eve­ne­mangs- och idrottsplats

Tre personer i olika åldrar lyfter hantlar i gymmet.

2. Vi ska­par motionsgläd­je för bre­da användargrupper

Mynthögar med groende växter.

3. Vi fun­ge­rar på en eko­no­miskt och eko­lo­giskt håll­bar grund

Volleybollspelare med en boll under armen.

4. Livs­kraf­ti­ga idrottsfö­re­nin­gar utvecklas och är framgångsrika

En kvinna dyker i simbassängen.

5. Idrotts- och eve­ne­mangs­par­ken har genomförts utmärkt som en del av den stör­re parkhelheten

Fem personer vid havet.

6. Vi är som föregån­ga­re ett glo­balt int­res­sant resmål för turism och besök

Restauranginteriör med dukat bord.

7. Kringt­jäns­ter­na är mång­si­di­ga och högkvalitativa

Fyra barn som spelar fotboll på fotbollsplan.

8. Vi ökar sam­hö­rig­he­ten inom vårt influensområde

Hotellrum fotograferat från dörren.

9. Vi har ett ser­vicein­rik­tat och mång­si­digt hotell

Kvinna fotograferad bakifrån, bär papperskassar på sin axel.

10. Ett att­rak­ti­va­re stadscent­rum ökar inflytt­nin­gen i området