Allians­mo­del­len gör det möj­ligt att mini­me­ra ris­ker­na

14.8.2023

Den cent­ra­la tan­ken i Lean-filo­so­fin är att iden­ti­fie­ra och eli­mi­ne­ra onö­di­ga funk­tio­ner i proces­ser­na, förbätt­ra kva­li­te­ten och mins­ka kost­na­der­na. Som onö­di­ga funk­tio­ner nämns till exem­pel överflö­di­ga och icke-pro­duk­ti­va funk­tio­ner som orsa­kar onö­di­ga kost­na­der. Till icke-pro­duk­ti­va funk­tio­ner räk­nas bland annat vän­te­ti­der under proces­sen samt onö­di­ga kost­na­der för fel och kor­ri­ge­rin­gar av fel som int­räf­far under proces­sen.

Genom att sam­manfö­ra alla par­ter genast i bör­jan av pro­jek­tet övergår man från ett del­ge­nomfö­ran­de av tra­di­tio­nel­la verk­sam­hets­mo­del­ler till ett myc­ket nära och övergri­pan­de samar­be­te som syf­tar till att göra det möj­ligt för var­je part som del­tar i pro­jek­tet att påver­ka de val­da lös­nin­gar­na redan under pla­ne­rings­fa­sen.

De vik­ti­gas­te bes­lu­ten fat­tas i pla­ne­rings­fa­sen

När det gäl­ler bygg­pro­jekt fat­tas de vik­ti­gas­te bes­lu­ten som väsent­ligt påver­kar slut­re­sul­ta­tet redan i pla­ne­rings­fa­sen.

miksi integroida jo alussa
Bild: Vison Oy
Varför integre­ra redan i bör­jan av pro­jek­tet?

Enligt den tra­di­tio­nel­la model­len invol­ve­ras de oli­ka par­ter­na först när pla­ner­na redan är kla­ra och fasts­lag­na och pro­jekt­del­ta­gar­na bör­jar genomfö­ra en befint­lig och redan utar­be­tad plan. Av det­ta föl­jer att de tra­di­tio­nel­la model­ler­na inte ger de oli­ka par­ter­na en övergri­pan­de upp­fatt­ning om av pro­jek­tet.

Bild: Vison Oy
Tidigt val av par­ter

Ett cent­ralt problem i de bygg­pro­jekt som genomförs på tra­di­tio­nellt sätt är att par­ter­na är åts­kil­da. Bris­tan­de infor­ma­tion­sut­by­te mel­lan oli­ka par­ter leder till att var och en ans­va­rar endast för den ens­kil­da del av pro­jek­tet som berör dem själ­va. Det är inte möj­ligt för del­ta­gar­na att påver­ka andra par­ters pla­ne­rings­fel eller saker som inte beak­tats i pla­ne­ringss­ke­det, vil­ka då blir ris­ker och kost­na­der för bes­täl­la­ren.

Bild: Vison Oy
Vad gäl­ler integre­rin­gen

Allians­mo­del­len gör det möj­ligt att mini­me­ra ris­ker­na

Allians­mo­del­len sam­manför pro­jek­tets par­ter genast i det inle­dan­de temat, genom vil­ket man säkers­täl­ler alla berör­da delområ­dens och par­ters möj­lig­he­ter att påver­ka. Allian­sen för­bin­der sig till ett gemen­samt avtal som ger en stark grund för att byg­ga upp ett fört­roen­de­fullt samar­be­te. I allian­sen tar alltså var­je part ans­var för ris­ker­na, men drar sam­ti­digt nyt­ta av de för­de­lar model­len ger. Allian­sav­ta­let innehål­ler därför all­tid en inci­ta­ment­mo­dell via eko­no­mis­ka int­res­sen, man gör saker till­sam­mans och lyc­kas till­sam­mans, sam­ti­digt som alla par­ter gemen­samt ans­va­rar för even­tuel­la fel och miss­lyc­kan­den.

Bild: Vison Oy
Del­ning av gemen­sam­ma ris­ker för­de­lar

Använ­dar­na del­tar i pla­ne­rin­gen av det slut­li­ga genomfö­ran­det

Allians­mo­del­len förän­drar kul­tu­rer­na inom bygg­her­re­verk­sam­het och byg­gan­de. Förändrin­gar­na han­te­ras bätt­re redan under pla­ne­rings- och genomfö­ran­de­fa­sen. De tra­di­tio­nel­la bygg­pro­jek­tens svag­het är att man lyss­nar i liten omfatt­ning på slu­tan­vän­dar­na av loka­ler­na. I allians­mo­del­len beak­tas också slu­tan­vän­dar­na och de tas med i pla­ne­rin­gen, dvs. man lyss­nar genuint på dem som kom­mer att använ­da loka­ler­na. Slu­tan­vän­dar­na av loka­ler­na har vär­de­full tyst infor­ma­tion som tyvärr ofta för­bi­ses i bygg­pro­jekt. Det­ta leder i sin tur till att använ­dar­na när loka­ler­na är fär­di­ga upp­täc­ker de prak­tis­ka proble­men med loka­ler­na, till exem­pel pas­sa­ger, loka­ler­nas ord­ning, otill­räckli­ga för­va­ring­sut­rym­men eller till exem­pel olämpli­ga place­ringss­täl­len för föns­ter.

I pla­ne­ringss­ke­det av Kar­le­by Idrotts­park har man lyss­nat på loka­ler­nas slu­tan­vän­da­re i stor utsträck­ning. Under pla­ne­ringss­ke­det har det ord­nats fle­ra använ­darworks­hop­par där de fram­ti­da använ­dar­na av loka­ler­na till­sam­mans med arki­tek­ter­na har utvecklat pla­ne­rings­lös­nin­gar. Använ­dar­nas med­ver­kan i pla­ne­rings­fa­sen har bidra­git till att de pla­ne­ra­de loka­ler­na upp­fyl­ler de för­vänt­nin­gar som oli­ka använ­dargrup­per stäl­ler.

Läs mer om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park här:

Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park inle­der sitt arbe­te — Kar­le­by Are­nan (kokkolaareena.fi)


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?