Motion pig­gar upp sin­net och bidrar till att upprätthål­la en posi­tiv stäm­ning.

21.8.2023

Motion pig­gar upp sin­net och bidrar till att upprätthål­la en posi­tiv stäm­ning.

För äldre per­so­ner läm­par sig i syn­ner­het häl­so­mo­tion väl, dvs. regel­bun­den motion som belas­tar mått­ligt, vil­ket bety­der att man blir något andfådd, men ändå kan tala.

Regel­bun­den motion främ­jar häl­san och forsk­ning har visat att regel­bun­den motion också före­byg­ger fal­lo­lyc­kor och fle­ra sjuk­do­mar.

Rekom­men­da­tio­ner för rör­lig­het för per­so­ner över 65 år i kort­het:

  • Två gån­ger i vec­kan, mus­kels­tyr­ka, balans och vig­het.
  • 2 tim­mar och 30 minu­ter i vec­kan motion som höjer pul­sen, dvs. rask motion. Sam­ma häl­soför­de­lar uppnås när man ökar motion­sef­fek­ten från rask till ansträn­gan­de i 1 tim­me och 15 minu­ter.
  • Så ofta som möj­ligt lätt motion.
  • En mång­si­dig kom­bi­na­tion av des­sa främ­jar bäst häl­san och funk­tionsförmå­gan.

Enligt den natio­nel­la under­sök­ning om häl­sa, välfärd och ser­vice som Fin­So­te låtit utfö­ra uppnår 24 % av äldre per­so­ner över 75 år i Mel­lers­ta Öster­bot­ten rekom­men­da­tio­ner­na om häl­so­mo­tion, medan jämfö­rel­se­ta­let för hela lan­det är 28 %.

Käl­lor:

Verk­sam­hets­be­rät­tel­se 2021, Kar­le­by stad

https://thl.fi/sv/web/kost-och-levnadsvanor/motion

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/fyysinen-kunto-ja-terveys (på fins­ka)

https://ukkinstituutti.fi/sv/motionsrekommendationer/motionsrekommendation-for-over-65-aringar/

Luitko jo nämä?