Käyt­tä­jä­työ­pa­jat

Har­joi­tus­jää­hal­lit

Har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vät käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­ta­taan loka­kuus­sa 2023. Mikä­li olet sitou­tu­nut osal­lis­tu­maan kaik­kiin jär­jes­tet­tä­viin työ­pa­joi­hin ja haluat olla muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tule­via tilo­ja, ilmoit­tau­du käyt­tä­jä­työ­pa­jaan tääl­lä.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.

Voit myös halu­tes­sa­si jät­tää palau­tet­ta, kysy­myk­siä tai kom­ment­te­ja har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen tääl­lä. Palaut­tei­ta seu­ra­taan päi­vit­täin ja ne rapor­toi­daan sään­nöl­li­ses­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allianssille.

Hybri­dia­ree­na ja jalkapallostadion

Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022 ja ensim­mäi­sen suun­nit­te­lu­vai­heen vii­mei­set työ­pa­jat jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na 3. tou­ko­kuu­ta. Työ­pa­ja­ko­koon­tu­mi­sia on jär­jes­tet­ty aika­vä­lil­lä mar­ras­kuu 2022 – tou­ko­kuu 2023 yhteen­sä 35 ker­taa. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.

Kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on ollut avoin vuo­ro­vai­ku­tus ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien tai sidos­ryh­mien kes­ken. Ark­ki­teh­dit ovat saa­neet osal­lis­tu­jil­ta tär­ke­ää tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja eri lajien tai toi­min­to­jen edus­ta­jat puo­les­taan ovat saa­neet mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lopul­li­siin suun­ni­tel­miin. Lisäk­si mer­kit­tä­vä­nä tavoit­tee­na voi­daan pitää sitä, että tilo­jen tulee olla moni­käyt­töi­set, mikä tar­koit­taa sitä, että suun­ni­tel­tu­jen tilo­jen tulee tai­pua mah­dol­li­sim­man moneen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, jol­loin ne pal­ve­le­vat kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la aina lii­kun­nan har­ras­ta­jis­ta kil­paur­hei­li­joi­hin ja kon­ser­teis­ta messutapahtumiin