Esit­te­ly­vuo­ros­sa allians­sin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen

23.6.2022

Mikä on sinun roo­li­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?

Roo­li­ni on pro­jek­ti­pääl­lik­kö ja joh­dan allians­si­tii­miä suun­nit­te­le­maan ja raken­ta­maan. Alku­vai­hees­sa eli ns. “0‑vaiheessa” työ­ni on pää­osin luon­nos­ten ja bud­je­tin laa­ti­mis­ta yhdes­sä tii­min kans­sa. Vai­hee­seen 1 siir­tyes­sä suun­nit­te­lem­me hybri­dia­ree­nan ja vai­he 2 onkin sit­ten jo toteu­tus­ta. Toi­sin sanoen, koor­di­noin eri vai­heis­sa eri orga­ni­saa­tioi­ta ja ihmi­siä.

Mitä pidät allians­si­työs­ken­te­lys­tä?

Allians­si­työs­ken­te­ly on mie­les­tä­ni todel­la hyvä urak­ka­muo­to, eten­kin kun puhu­taan isois­ta ja moni­muo­toi­sis­ta sekä haas­ta­vam­mis­ta raken­nuk­sis­ta, joi­ta ei raken­ne­ta ihan joka päi­vä. Alliann­si­työs­ken­te­lys­sä paras­ta on se, että meil­lä on eri alan asian­tun­ti­jat yhdes­sä tii­mis­sä. Mie­tim­me kaik­ki yhdes­sä, mikä oli­si paras ja toi­mi­vin rat­kai­su, jokai­ses­ta näkö­kul­mas­ta ja ver­tai­lem­me eri kri­tee­re­jä. Yhteis­työ toi­mii hyvin.

Miten allians­si­työs­ken­te­ly poik­ke­aa aikai­sem­mis­ta pro­jek­teis­ta­si?

Olen teh­nyt vii­mei­set 4 vuot­ta allians­si­hank­kei­ta, mut­ta ver­ra­ten aikai­sem­piin pro­jek­tei­hi­ni, jot­ka ovat olleet jota­kin muu­ta kun allians­sia; kyl­lä­hän täs­sä koros­tuu pit­käl­ti se, että me kaik­ki olem­me yhden pyö­reän pöy­dän ääres­sä ja samaa tii­miä. Yhdes­sä rat­kom­me ongel­mia. Juu­ri­kin se on sii­nä se suo­la, mikä aut­taa haas­teis­sa pää­se­mään eteen­päin.

Onko ollut jota­kin haas­tei­ta?

Mitään suu­rem­pia haas­tei­ta ei ole ollut, mut­ta toki maa­il­man tilan­ne voi aina häm­men­tää pak­kaa. Kukaan ei voi tie­tää, mitä kuu­kau­den tai puo­len vuo­den pääs­tä on tulos­sa. Myös aika­tau­lu alku­vai­hee­seen (0‑vaiheeseen) oli tiuk­ka, mut­ta sen kans­sa pär­jä­sim­me, kun vain toteu­tim­me teh­tä­vät sovi­tus­sa ajas­sa ja seu­ra­sim­me tilan­net­ta aktii­vi­ses­ti.

Miten palau­dut pit­kis­tä työ­vii­kois­ta?

Palau­dun pit­kis­tä työ­vii­kois­ta teke­mäl­lä jota­kin ihan muu­ta, kuin töi­tä nel­jän sei­nän sisäl­lä. Puu­has­te­len ulko­na eri muo­dois­sa, var­sin­kin näin kevät- ja kesä­ai­kaan. Tyk­kään usein nik­ka­roi­da jotain.

Ker­ro vie­lä edus­ta­mas­ta­si yri­tyk­ses­tä?

YIT:n- toi­mi­paik­ka­ni on Kok­ko­lan toi­mis­tol­la ja meil­lä on tääl­lä vajaan kym­me­nen toi­mi­hen­ki­lön yksik­kö. Tii­mim­me on ihan mah­ta­va. Kuu­lum­me Poh­jan­maan yksik­köön, johon kuu­lu­vat myös Vaa­sa ja Sei­nä­jo­ki. Nyky­ään iso yksik­köm­me ylet­tyy jopa ihan Ouluun ja Lap­piin saak­ka, joten toi­mim­me todel­la laa­jal­la alu­eel­la. Itse olen ollut pian 23 vuot­ta tääl­lä eri teh­tä­vis­sä. Ura­ni aika­na olen ollut muka­na monis­sa eri­lai­sis­sa hank­keis­sa.

Luitko jo nämä?