Lii­kun­nan rie­mua ja elä­myk­siä nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa.

25.8.2023

Hybri­dia­ree­nan tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan hybri­dia­ree­na, eli moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set, vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ja moder­nit puit­teet urhei­luun, lii­kun­taan, mes­sui­hin, kon­sert­tei­hin, kon­fe­rens­sei­hin ja mui­hin eri kokoi­siin tapah­tu­miin.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti pitää sisäl­lään moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan sekä har­joi­tus­jää­hal­lien ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen. Tule­vien tilo­jen suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut moni­puo­li­suus, mikä tar­koit­taa sitä, että yhden tilan tulee tai­pua kai­kil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le ja usei­siin eri tar­koi­tuk­siin. Täs­sä artik­ke­lis­sa esit­te­lem­me moni­toi­mia­ree­nan osuu­den.

Raken­nuk­ses­sa tulee ole­maan nel­jä ker­ros­ta. Poh­ja­ku­vat löy­dät tämän artik­ke­lin lopus­ta.

Moni­toi­mia­ree­nan ensim­mäi­nen ker­ros

Moni­toi­mia­ree­nan ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa sijait­see kat­so­mol­li­nen sisä­kent­tä­alue, jos­sa on noin 2300 istu­ma­paik­kaa, kier­tä­vä juok­su­ra­ta ja juok­susuo­ra, suo­ri­tus­pai­kat ylei­sur­hei­lua var­ten sekä lähes 16 met­rin kor­kui­nen näyt­tä­vä sei­nä­kii­pei­ly­alue. Ensim­mäi­seen ker­rok­seen on sijoi­tet­tu­na ylei­ses­sä käy­tös­sä ole­via puku­huo­nei­ta, myös edus­tus­jouk­kueil­le vara­tut puku­huo­neet on sijoi­tet­tu ensim­mäi­seen ker­rok­seen.

Kat­so­mol­li­nen sisä­kent­tä­alue, n. 2300 istu­ma­paik­kaa

 • Sali­ban­dy: pää­kent­tä 20x40 ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 18–20x36-40m
 • Len­to­pal­lo: pää­kent­tä 9x18m ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 9x18m 
 • Kori­pal­lo: pää­kent­tä 15x28m ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 15x28m 
 • Fut­sal: pää­kent­tä 20x40m ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 18–20x38-40m 
 • Käsi­pal­lo: pää­kent­tä 20x40m
 • Sul­ka­pal­lo: 6 kpl kent­tiä 6,1x13,4m 

Kier­tä­vä juok­su­ra­ta ja juok­susuo­ra, 1600 m² 

 • 4 kier­tä­vää juok­su­ra­taa 270 m, juok­su­ra­dan leveys 90 cm  
 • 6 ratai­nen juok­susuo­ra 60 m, radan leveys 110 cm 

Suo­ri­tus­pai­kat ylei­sur­hei­lua var­ten

 • Kak­si pituus­hyp­py- ja kol­mi­loik­ka­paik­kaa sekä sei­väs­hyp­py­paik­ka
 • Heit­to­häk­ki mou­ka­ril­le, kie­kon­hei­tol­le ja kuu­lan­työn­nöl­le
 • Kei­hään­heit­to­sei­nä, joka sovel­tuu myös pesä­pal­lon lyön­ti­har­joit­te­luun 

Kii­pei­ly­sei­nä, 15,6 m kor­kea ja 9,6 m leveä

 • Kor­keu­den 3 ylin­tä met­riä nega­tii­vi­sel­la kal­lis­tuk­sel­la 
 • Mah­dol­lis­taa sei­nä­kii­pei­lyn ja boul­de­roin­nin 

Moni­toi­mia­ree­nan toi­nen ker­ros

Toi­seen ker­rok­seen sijoit­tu­vat kun­to­sa­li, kamp­pai­lu­la­jeil­le tila, pei­li­sa­li, aula­kah­vio ja lii­ke­ti­lat. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa on lisäk­si puku­huo­nei­ta ja toi­seen ker­rok­seen pää­see suo­raan sisään Kaar­le­lan­ka­dun tasol­ta.  

Aula­kah­vio, n. 210 m²

Pei­li­sa­li, n. 290 m²

Kamp­pai­lua­lue, n. 890 m²

 • Nyrk­kei­ly
 • Pai­ni
 • Tata­mi

Kun­to­sa­li, n. 880 m² kah­des­sa ker­rok­ses­sa

 • Kaar­le­lan­ka­dun tasos­sa n 320 m²
 • Ylä­ker­ras­sa n. 560 m²

Lii­ke­ti­lat, n. 176 m²

 • Lii­ke­ti­la 1 n. 62 m²
 • Lii­ke­ti­la 2 n. 52 m²
 • Lii­ke­ti­la 3 n. 62 m²

Moni­toi­mia­ree­nan kol­mas ker­ros

Kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa on teli­ne­voi­mis­te­lu­ti­la ja ten­nis­sa­li sekä ravin­to­la, jos­ta estee­tön näky­mä molem­piin suun­tiin sekä jal­ka­pal­lo­ken­täl­le että moni­toi­mia­ree­nan ensim­mäi­sen ker­rok­sen pal­loi­lu­ken­til­le. Lisäk­si toi­seen ker­rok­seen sijoit­tuu eri­lai­sia kabi­net­ti- ja kokous­ti­lo­ja. Kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa on puku­huo­nei­ta ten­nis­sa­lin ja teli­ne­voi­mis­te­lu­ti­lan käyt­tä­jil­le.

Ten­nis­sa­li

 • n. 635 m²

Teli­ne­voi­mis­te­lu­ti­la

 • n. 485 m²

Ravin­to­la n. 290 m²

 • Keit­tiö n. 108 m²

Kabi­net­ti- ja kokous­ti­lat

 • Kabi­net­ti- ja kokous­ti­la 1 n. 65 m²
 • Kabi­net­ti- ja kokous­ti­la 2 n. 45 m²

Sei­nä­kii­pei­ly jat­kuu alem­mas­ta ker­rok­ses­ta

Moni­toi­mia­ree­nan nel­jäs ker­ros

Ylim­mäs­sä nel­jän­nes­sä ker­rok­ses­sa sijait­se­vat ilman­vaih­to­ko­ne­huo­neet. Sei­nä­kii­pei­ly­alue jat­kuu ylim­pään ker­rok­seen saak­ka.

Poh­ja­ku­vat

(Saat kuvan auki suu­rem­mak­si klik­kaa­mal­la.)

1. ker­ros | 2. ker­ros | 3. ker­ros | 4. ker­ros

Ensim­mäi­nen ker­ros

Toi­nen ker­ros

Kol­mas ker­ros

Nel­jäs ker­ros

Luitko jo nämä?