Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen.

19.9.2023

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­män kehi­tys­vai­heen KAS2 aika­na teh­tä­vän työn tulok­se­na tul­laan tuot­ta­maan har­joi­tus­jää­hal­lin tar­vit­se­mat pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta har­joi­tus­jää­hal­lin toteu­tus­vai­heen aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää.

Kehi­tys­vai­heen aika­na tuo­tet­ta­va tavoi­te­kus­tan­nus tar­kas­te­taan riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen raken­nus­kus­tan­nus­asian­tun­ti­jan toi­mes­ta. Tar­kas­tuk­sen jäl­keen tavoi­te­kus­tan­nus, aika­tau­lu, pii­rus­tuk­set, tilaoh­jel­ma ja muut suun­ni­tel­mat esi­te­tään allians­sin joh­to­ryh­mäl­le, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sel­le ja hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Yhtiön hal­li­tus on mää­ri­tel­lyt suun­nit­te­lu­vai­heen bud­je­tik­si enin­tään 600 000 euroa.

Ope­tus- ja Kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tuki­ha­ke­muk­seen vaa­dit­ta­vat mate­ri­aa­lit on toi­mi­tet­ta­va vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä ja raken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sek­si tar­vit­ta­vat suun­ni­tel­mat huh­ti­kuun lop­puun 2024 men­nes­sä.

Kehi­tys­vai­heen KAS2 kes­kei­set avain­ta­voit­teet ovat: Hakea Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön OKM lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tukea ja laa­tia suun­ni­tel­mat ja tar­vit­ta­vat doku­men­tit sen mukai­ses­ti vuo­den 2023 aika­na. Laa­tia har­joi­tus­jää­hal­lil­le tilaa­jan tavoit­teet täyt­tä­vät suun­ni­tel­mat val­tuus­ton pää­tök­sen mukai­ses­ti ja laa­tia sil­le tavoi­te­kus­tan­nus, joka tar­kas­te­taan kol­man­nen osa­puo­len toi­mes­ta. Vie­dä suun­nit­te­lua eteen­päin siten, että toteu­tus­vai­he ja raken­ta­mi­nen voi­daan käyn­nis­tää kehi­tys­vai­heen pää­tyt­tyä sekä raken­nus­lu­van hake­mi­nen.

“Olen tyy­ty­väi­nen, että han­ke ete­nee ja pääs­tään suun­nit­te­le­maan jää­ur­hei­lun olo­suh­tei­den paran­ta­mis­ta. Tie­dän, että har­joi­tus­jää­hal­lia on odo­tet­tu jo jon­kin aikaa, ja sen takia onkin hie­noa pääs­tä suun­nit­te­le­maan sitä yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa.” Kom­men­toi Timo Sivu­la.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huo­mioo­not­ta­mi­nen.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si tulee käyn­nis­tä­mään lähiai­koi­na työ­pa­jat, joi­hin kut­su­taan har­joi­tus­jää­hal­lin käyt­tä­jiä suun­nit­te­le­maan tule­via tilo­ja. Haluk­kaat voi­vat ilmoit­tau­tua mukaan jo nyt kokkolaareena.fi. Lisäk­si käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin tul­laan rek­ry­toi­maan eri lajien ja toi­min­to­jen edus­ta­jia. Tavoit­tee­na on saa­da työ­pa­joi­hin  mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­nen ryh­mä käyt­tä­jä­asian­tun­ti­joi­ta, eli tilo­jen tule­via käyt­tä­jiä.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä tulee toi­mi­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Työ­pa­jois­sa käy­dään kes­kus­te­lua tule­vil­le tiloil­le ase­te­tuis­ta toi­veis­ta ja vaa­ti­muk­sis­ta, työ­pa­jo­jen avul­la ark­ki­teh­dit saa­vat yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. 

Lisä­tie­dot:

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la
Säh­kö­pos­ti timo.sivula@hybridarena.fi
Puhe­lin­nu­me­ro 045 624 5150

Luitko jo nämä?