Stadss­ty­rel­sen har god­känt inle­dan­det av utvecklings­fa­sen för trä­ning­sis­hal­lar­na

19.9.2023

Det arbe­te som utförs under den utvecklings­fas (KAS2) som stadss­ty­rel­sen god­känt kom­mer att resul­te­ra i de rit­nin­gar, dia­gram, bil­der, byg­glov­san­sök­nin­gar och andra pla­ner som trä­ning­sis­hal­len behö­ver för att kun­na inle­da sin genomfö­ran­de­fas.

Den mål­kost­nad som tas fram under utvecklings­fa­sen grans­kas av en obe­roen­de extern bygg­nads­kost­nad­sex­pert. Efter gransk­nin­gen pre­sen­te­ras mål­kost­na­den, tidspla­nen, rit­nin­gar­na, lokal­pro­gram­met och övri­ga pla­ner för allian­sens led­ningsgrupp, Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­se och stadss­ty­rel­sen, som är pro­jek­tets styrgrupp. Bola­gets sty­rel­se har fasts­tällt bud­ge­ten för pla­ne­rings­fa­sen till högst 600 000 euro.

De mate­rial som krävs för ansö­kan till Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet om stöd för byg­gan­de av idrott­san­lägg­nin­gar ska läm­nas in före utgån­gen av 2023 och de pla­ner som behövs för att inle­da bygg­nad­sar­be­tet före utgån­gen av april 2024.

De vik­ti­gas­te målen för utvecklings­fa­sen (KAS2) är föl­jan­de: Ansö­ka om Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riets (UKM) stöd för byg­gan­de av idrott­san­lägg­nin­gar­na och utar­be­ta pla­ner och behöv­li­ga doku­ment i enlig­het med det­ta under 2023. Göra upp pla­ner för trä­ning­sis­hal­len som upp­fyl­ler bes­täl­la­rens mål i enlig­het med full­mäk­ti­ges bes­lut och göra upp en mål­kost­nad för den, som grans­kas av en tred­je part. Genomfö­ra pla­ne­rin­gen så att genomfö­ran­de­fa­sen och byg­gan­det kan inle­das efter utvecklings­fa­sen samt ansö­ka om byg­glov.

”Jag är nöjd över att pro­jek­tet frams­kri­der och att man kan inle­da pla­ner­na för att förbätt­ra förhål­lan­de­na för iss­port. Jag vet att mån­ga har vän­tat län­ge på en trä­ning­sis­hall, och därför är det trev­ligt att få bör­ja pla­ne­ra den till­sam­mans med använ­dar­na”, kom­men­te­rar Timo Sivu­la.

Från förs­ta bör­jan av pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Idrotts­park har en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na som mås­te beak­tas varit att kart­läg­ga öns­kemå­len och beho­ven hos dem som använ­der de fram­ti­da loka­ler­na samt att så nog­grant som möj­ligt beak­ta dem.

Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park kom­mer inom kort att inle­da works­hop­par där använ­dar­na av trä­ning­sis­hal­len bjuds in att pla­ne­ra de fram­ti­da loka­ler­na. De som vill kan anmä­la sig via kokkolaareena.fi redan nu. Des­su­tom kom­mer repre­sen­tan­ter för oli­ka gre­nar och funk­tio­ner att rek­ry­te­ras till använ­darworks­hop­par­na. Målet är att i works­hop­par­na del­tar en så mång­si­dig grupp av använ­da­rex­per­ter som möj­ligt, dvs. fram­ti­da använ­da­re av loka­ler­na.

Leda­re för använ­darworks­hop­par­na kom­mer att vara arki­tek­ter­na i allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park. I works­hop­par­na dis­ku­te­ras de öns­kemål och krav som ställs på de fram­ti­da loka­ler­na. Genom works­hop­par­na får arki­tek­ter­na detal­je­rad och vik­tig prak­tisk infor­ma­tion för att utar­be­ta de slut­li­ga pla­ner­na.

Ytter­li­ga­re infor­ma­tion:

Kar­le­by Idrotts­park Ab
Verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la
E‑post timo.sivula@hybridarena.fi
Tele­fon­num­mer 045 624 5150

Luitko jo nämä?