Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat star­tat­tu

Mah­dol­li­suu­des­ta olla muka­na suun­nit­te­lus­sa, jaet­tiin tie­toa monen eri kana­van kaut­ta mm.: Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa @KokkolaAreena, verk­ko­si­vul­la kokkolaareena.fi, julis­tein har­joi­tus­jää­hal­lil­la ja säh­kö­pos­ti­vies­til­lä har­joi­tus­jää­hal­lin käyt­tä­jil­le. Seu­ro­jen joh­toa infor­moi­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­ja tul­laan jär­jes­tä­mään kevää­seen 2024 saak­ka, eli kun­nes suun­ni­tel­mat har­joi­tus­jää­hal­lien osal­ta on koko­nai­suu­des­saan val­miit. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Pau­li Koi­vis­to ja Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen UKI Ark­ki­teh­deil­tä.

”Posi­tii­vi­nen fii­lis, ei tar­vit­se läh­teä suru­naa­mal­la pois. Mie­len­kiin­nol­la jään odot­ta­maan sitä, mitä ensi ker­ral­la näh­dään ja mitä ark­ki­teh­dit on saa­nut aikai­sek­si.”

Tony Witick, Junior Her­mes U18

”Jäi hyvä fii­lis, että kuun­nel­tiin. Into piu­kee­na eteen­päin.”

Pet­ri Tor­kin­lam­pi, Her­mes edus­tus­jouk­kue

Ensim­mäi­sis­sä työ­pa­jois­sa tär­kein aihe oli alus­ta­vien suun­ni­tel­mien esit­te­ly, jon­ka jäl­keen molem­mis­sa työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, mil­lai­sia tar­pei­ta ja toi­vei­ta käyt­tä­jil­lä on tule­vien tilo­jen osal­ta. Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja ark­ki­teh­dit sai­vat run­saas­ti palau­tet­ta ja kehi­ty­seh­do­tuk­sia muun muas­sa puku­ti­lo­jen mää­räs­tä, urhei­lu­va­rus­tei­den säi­ly­tys­ti­lois­ta, sani­teet­ti­ti­lois­ta, kah­vion sijain­nis­ta ja kul­ku­rei­teis­tä.

Työ­pa­jat kokoon­tu­vat seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuu­ta. Täl­lä välin ark­ki­teh­dit laa­ti­vat uusia suun­ni­tel­mia työ­pa­jois­sa esiin nous­sei­den toi­vei­den ja odo­tus­ten poh­jal­ta.

Luitko jo nämä?