Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus puol­taa yhtiön esit­tä­mää toteu­tus­vai­heen TAS1 käyn­nis­tä­mis­tä

Leikkauspiirrustus

17.10.2023

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen ensim­mäi­nen kehi­tys­vai­he, eli KAS1 päät­tyy syk­syl­lä 2023. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, sekä mää­ri­tel­ty nii­den enim­mäis­kus­tan­nuk­set.  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käyn­nis­tet­ty.

Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li 16.10. Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan kehi­tys­vai­het­ta KAS1. Lisäk­si kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li yhtiön esit­tä­män Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan ensim­mäi­sen toteu­tus­vai­heen, eli TAS1 käyn­nis­tä­mi­sen puol­ta­mis­ta, jon­ka aika­na toteu­te­taan kehi­tys­vai­heen aika­na suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na.

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n esit­tä­män suun­nit­te­lu­vai­heen KAS1 ja puol­si yhtiön esit­tä­mää toteu­tus­vai­heen TAS1 käyn­nis­tä­mis­tä. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy tekee tämän jäl­keen lopul­li­sen pää­tök­sen toteu­tus­vai­heen TAS1 käyn­nis­tä­mi­ses­tä.

Kaar­le­lan­ka­dun var­rel­le sijoit­tu­va moni­toi­mia­ree­na on jat­ku­mo Vesi­Vei­ja­rin ja jää­hal­lin muo­dos­ta­maan raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen. Moni­toi­mia­ree­nan raken­ta­mi­sen val­mis­te­le­vat työt aloi­te­taan mah­dol­li­sim­man pian yhtiön pää­tet­tyä TAS1-vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Val­mis­te­le­via töi­tä ennen raken­nus­lu­van hyväk­sy­mis­tä ovat esi­mer­kik­si mai­se­moin­ti­työt, pui­den kaa­ta­mi­nen ja alu­een aitaa­mi­nen sekä työ­maa­kop­pien sijoit­ta­mi­nen alu­eel­le. Raken­nus­töi­den suun­ni­tel­tu val­mis­tu­mi­nen ajoit­tuu tal­vel­le 2025–2026.

(Saat kuvan auki suu­rem­mak­si klik­kaa­mal­la)

Luitko jo nämä?