Yksi osoi­te – mon­ta mah­dol­li­suut­ta!

29.9.2022

Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea  ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta  ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopi­maan.

​Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta vai­kut­taa jo paris­sa vii­kos­sa

Nuk­kues­sa on vähem­män kat­ko­ja, uni saat­taa piden­tyä ja laa­tu parantua​

Mie­lia­la nousee, stres­si ja ahdis­tus voi­vat lievittyä​

Ket­te­ryys, koor­di­naa­tio ja tasa­pai­no paranevat​

Mah­dol­li­set tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön kivut lievittyvät​

Lihas­ten suo­ri­tus­ky­ky paranee​

Teem­me laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le lii­kun­nas­ta rie­mua

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Vau­vas­ta vaa­riin, kai­kil­le kok­ko­la­lai­sil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­la­lis­ten har­ras­tus­toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen.​

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton mis­sio ja visio tääl­lä: https://kokkolaareena.fi/visio-ja-missio/
Mis­sio ker­too sen, mitä var­ten olem­me ole­mas­sa ja visio sen, mitä haluam­me saa­vut­taa.​​

Liik­ku­mi­sen rie­mua, elä­myk­siä ja koke­muk­sia – anna palau­tet­ta!​

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liik­ku­jil­le. Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set tilat, teli­neet ja väli­neet. Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tilat lää­kä­ri­pal­ve­luil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le. Leh­dis­tö­ti­lat puo­les­taan muun­tu­vat päi­vi­sin ope­tus­luo­kak­si.​

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­nen ravin­to­la ja sen tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. ​

Luitko jo nämä?