Mis­sio ker­too sen, mitä var­ten olem­me ole­mas­sa ja visio sen, mitä haluam­me saavuttaa.

Mis­sio

Haluam­me toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vän ja poh­jois­mai­sit­tain ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­van tapah­tu­ma- ja urheilupuiston.

Kul­ma­ki­ve­näm­me on edel­lä­kä­vi­jä­nä luo­da inno­va­tii­vi­sia ja moni­muo­toi­sia, ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä ja ei-tavan­omai­sia rat­kai­su­ja, joil­la raken­ne­taan kau­pun­gin posi­tii­vis­ta ja nousu­joh­teis­ta menes­ty­vää elämänkaarta.

Visio

Vuo­teen 2027 men­nes­sä haluam­me toteut­taa urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­ton, jossa

Yleisön edustaja kuvaa puhelimella konserttia.

1. Kok­ko­la on otta­nut etu­ri­vin paik­kan­sa val­ta­kun­nal­li­se­na tapah­tu­ma- ja urheilupaikkana

Kolme eri ikäistä henkilöä nostelee käsipainoja liikuntasalissa.

2. Teem­me laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le lii­kun­nas­ta riemua

Kolikkopinot, joissa on kasvin alkuja.

3. Toi­mim­me talou­del­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä pohjalla

Lentopallonpelaaja pallo kainalossa.

4. Elin­voi­mai­set urhei­luseu­rat kehit­ty­vät ja menestyvät

Nainen sukeltaa uima-altaassa.

5. Urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­to on erin­omai­ses­ti toteu­tet­tu osa­na laa­jem­paa puistokokonaisuutta

Viisi ihmistä meren rannalla.

6. Olem­me edel­lä­kä­vi­jä­nä glo­baa­lis­ti kiin­nos­ta­va mat­kai­lu- ja vierailukohde

Ravintolan sisäkuva, jossa kattaus valmiina.

7. Oheis­pal­ve­lut ovat moni­puo­li­sia ja laadukkaita

Neljä lasta pelaamassa jalkapalloa jalkapallokentällä.

8. Lisääm­me yhtei­söl­li­syyt­tä vaikutusalueellamme

Hotellihuone kuvattuna ovelta.

9. Meil­lä on pal­ve­le­va ja moni­puo­li­nen hotelli

Nainen kuvattuna takaa, kantamassa paperisia ostoskasseja olalla.

10. Veto­voi­mai­sem­pi kau­pun­ki­kes­kus­ta kas­vat­taa muut­to­vir­taa alueelle