Mis­sio & Visio

Mis­sio

Haluam­me toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vän ja poh­jois­mai­sit­tain ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­van tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­ton.

Visio

Vuo­teen 2027 men­nes­sä haluam­me toteut­taa urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­ton, jos­sa:

 

1. Kok­ko­la on otta­nut etu­ri­vin paik­kan­sa val­ta­kun­nal­li­se­na tapah­tu­ma- ja urhei­lu­paik­ka­na

2. Teem­me laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le lii­kun­nas­ta rie­mua

3. Toi­mim­me talou­del­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä poh­jal­la

4. Elin­voi­mai­set urhei­luseu­rat kehit­ty­vät ja menes­ty­vät

5. Urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­to on erin­omai­ses­ti toteu­tet­tu osa­na laa­jem­paa puis­to­ko­ko­nai­suut­ta

6. Olem­me edel­lä­kä­vi­jä­nä glo­baa­lis­ti kiin­nos­ta­va mat­kai­lu- ja vie­rai­lu­koh­de

 

7. Oheis­pal­ve­lut ovat moni­puo­li­sia ja laa­duk­kai­ta

8. Lisääm­me yhtei­söl­li­syyt­tä vai­ku­tusa­lu­eel­lam­me

9. Meil­lä on pal­ve­le­va ja moni­puo­li­nen hotel­li

10. Veto­voi­mai­sem­pi kau­pun­ki­kes­kus­ta kas­vat­taa muut­to­vir­taa alu­eel­le