Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan rie­mua

30.9.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy mm. kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion. 

Hank­kees­ta tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­ti www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa (Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn ja Twit­ter) @KokkolaAreena. Syys­kuus­sa 2021 teh­ty pää­tös oli Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­li ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua on läh­det­ty vie­mään eteen­päin. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si Team Sisä­ra­ta pää­si aloit­ta­maan työn­sä noin 6 kuu­kaut­ta sit­ten 29.3.2022. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on kes­ki­tyt­ty suun­nit­te­luun ja bud­je­toin­tiin. Ehdo­tus on tar­koi­tus vie­dä Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn vuo­den 2022 aika­na, jol­loin raken­ta­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta aloit­taa vuo­den 2023 alus­sa. Suun­ni­tel­mien mukaan raken­nus­pro­jek­ti val­mis­tui­si vuon­na 2025. 

Elä­myk­siä ja koke­muk­sia sekä moni­puo­li­sia tapah­tu­mia

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­nen ravin­to­la ja sen tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat osal­taan hie­no­jen tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. Uusi Kok­ko­la Aree­na mah­dol­lis­taa lähes 5000 kat­so­jan tapah­tu­mat sisä­ti­lois­sa, jol­lai­siin Kok­ko­las­sa ei aiem­min ole ollut mah­dol­li­suut­ta. 

Liik­ku­mi­sen rie­mua vau­vas­ta vaa­riin

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liik­ku­jil­le. Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set moni­mo­toi­set tilat, teli­neet ja väli­neet. Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tilat lää­kä­ri­pal­ve­luil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le. Leh­dis­tö­ti­lat puo­les­taan muun­tu­vat päi­vi­sin ope­tus­luo­kak­si. 

Kok­ko­la Aree­na – yksi osoi­te, mon­ta mah­dol­li­suut­ta

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­ras­tus­toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen. 

Elä­myk­sel­lis­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set Kok­ko­las­sa kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti Kok­ko­la Aree­nan myö­tä. Käyt­tä­jil­le suun­nat­tu kyse­lym­me syys­kuus­sa 2022 ker­too, että suu­rin osa Kok­ko­la­lai­sis­ta toi­voo enem­män eri­lai­sia tapah­tu­mia, kuten esi­mer­kik­si viih­de­kon­sert­te­ja. Kok­ko­la Aree­na tar­jo­aa tähän erin­omai­set puit­teet, ja mikä paras­ta ympä­ri vuo­den, ihan kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. 

Tutus­tu myös Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton mis­sioon ja visioon. Mis­sio ker­too sen, mitä var­ten olem­me ole­mas­sa ja visio sen, mitä haluam­me saa­vut­taa.

Lue lisää tääl­lä: https://kokkolaareena.fi/visio-ja-missio/ 

Luitko jo nämä?