Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee

Concept image of Kokkola Areena, 3D modelling

7.10.2022

Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta.

Koko­nai­suu­teen sisäl­ty­vät ns. hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na sekä jal­ka­pal­los­ta­dion kat­so­moi­neen, sanee­rat­tu jää­hal­li ja uusi har­joi­tus­jää­hal­li, kun­to­sa­li, voi­mai­lusa­li sekä sisä­juok­susuo­ra. Koko­nai­suu­den ravintola‑, lii­ke- ja muut oheis­ti­lat (puku­huo­neet, työ­ti­lat jne.) pal­ve­le­vat sekä tapah­tu­ma- että urhei­lu­toi­min­taa.

Mikä­li hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va Kok­ko­lan kau­pun­ki päät­tä­vää hank­keen toteu­tuk­ses­ta esi­tyk­sen mukai­ses­ti, raken­nus­työt toteu­te­taan kol­mes­sa vai­hees­sa. Aika­tau­lu on suun­ni­tel­tu siten, että urhei­lu- ja har­ras­tus­toi­min­ta häi­riin­tyi­si mah­dol­li­sim­man vähän. Ensim­mäi­nen toteu­tus­vai­he sisäl­tää hybri­dia­ree­nan, toi­nen vai­he har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sen ja kol­mas vai­he nykyi­sen jää­hal­lin sanee­rauk­sen.

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu alkai­si kulu­van syk­syn aika­na ja raken­ta­mi­nen kevääl­lä 2023. Raken­ta­mis­ta edel­täi­si nykyi­sen Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus­osan pur­ka­mi­nen. Jal­ka­pal­los­ta­dio­nia ja har­joi­tus­jää­hal­lia raken­net­tai­siin saman­ai­kai­ses­ti. Nykyi­nen Best-Hall aree­na puret­tai­siin alku­ke­säl­lä 2024. Hank­keen vii­mei­ses­sä vai­hees­sa teh­tä­vä jää­hal­lin sanee­raus val­mis­tui­si suun­ni­tel­mien mukaan kau­dek­si 2025–2026.

Koko­nai­suus on valit­tu nel­jäs­tä toteut­ta­ja-allians­sin teke­mäs­tä vaih­toeh­dos­ta, joi­den poh­ja­na on hank­keen koko­nais­kon­sep­ti. Esi­tyk­sen mukaan kau­pun­ki antai­si oma­vel­kai­sen takauk­sen lai­nan vakuu­dek­si. Vas­ta­va­kuu­te­na oli­si­vat jää­hal­li­kiin­teis­tö ja hank­keen toteut­ta­ma uusi kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus.

Lopul­li­sen pää­tök­sen Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä tekee kau­pun­ki.

Lisä­tie­to­ja anta­vat:

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to, Jon­ne Sand­berg, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Puh: 0447809093, jonne.sandberg@kokkola.fi

Kok­ko­lan kau­pun­ki, Sti­na Mat­ti­la, kau­pun­gin­joh­ta­ja, Puh: 0408068200, stina.mattila@kokkola.fi

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to, Timo Sivu­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Puh: 0456245150, timo.sivula@hybridarena.fi

Kok­ko­lan kau­pun­gin tie­do­te:

https://www.kokkola.fi/tiedotteet/urheilupuistohanke-etenee-kaupunginhallitukseen

 

Luitko jo nämä?