Ter­vei­siä työ­pa­jois­ta

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn tavoit­tee­na on kes­kus­tel­la yksi­tyis­koh­tai­sis­ta käy­tän­nön tie­dois­ta ark­ki­teh­tien kans­sa, jol­loin he saa­vat tär­ke­ää tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Näin mer­kit­tä­vän ja laa­jan hank­keen osal­ta on tär­ke­ää huo­mioi­da tilo­jen käy­tet­tä­vyys ja pit­käi­käi­syys pie­nim­piä yksi­tyis­koh­tia myö­ten.

Työ­pa­jo­ja on käyn­nis­sä usei­ta eri­lai­sia ja nii­den koko­nai­suus on suun­ni­tel­tu siten, että samas­sa ryh­mäs­sä ovat muka­na nii­den lajien ja sidos­ryh­mien edus­ta­jat, joi­den käyt­tä­mät tilat liit­ty­vät suun­ni­tel­mis­sa toi­nen toi­siin­sa.

Työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 7:lle eri ryh­mäl­le:

  • Ylei­sur­hei­lu, sei­nä­kii­pei­ly, kun­to­sa­li ja sisä­pal­loi­lu­la­jit
  • Tapah­tu­mat, mes­sut, live­tuo­tan­to ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut
  • Jal­ka­pal­lo
  • Kamp­pai­lu­la­jit ja tans­si
  • Teli­ne­voi­mis­te­lu, sul­ka­pal­lo, jousiam­mun­ta ja pesä­pal­lo
  • Viran­hal­ti­jat
  • Yrit­tä­jät

Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon kamp­pai­lu­la­jit ja voi­mis­te­lu sekä tans­si. Jal­ka­pal­lon osal­ta puo­les­taan työ­pa­jas­sa on mm. sekä kan­nat­ta­jia, pelaa­jia, val­men­ta­jia että huol­to­jouk­ko­ja.

Jokai­sen käyt­tä­jä­työ­pa­jan kans­sa jär­jes­te­tään tapaa­mi­nen kes­ki­mää­rin ker­ran kuu­kau­des­sa. Tämän vuo­den ensim­mäi­nen käyt­tä­jä­työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin tors­tai­na 19.1.

Sekä työ­pa­jan jäsen­ten että ark­ki­teh­tien palau­te työ­pa­jois­ta on ollut pel­käs­tään posi­tii­vis­ta ja tavoit­tee­na on teh­dä yhdes­sä paras mah­dol­li­nen koko­nai­suus, toi­nen tois­ta kuun­nel­len ja toi­veet sekä tar­peet huo­mioon ottaen.

Työ­pa­jo­jen myö­tä olem­me saa­neet val­ta­vas­ti palau­tet­ta ja yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa eri lajien vaa­ti­muk­sis­ta ja tar­peis­ta. Esi­mer­kik­si työ­pa­jo­jen kaut­ta meil­le sel­vi­si, että avoin tila onkin kamp­pai­li­joil­le parem­pi, se hel­pot­ti suun­nit­te­lua, kun tilo­jen ei tar­vit­se­kaan olla eril­li­siä. Jal­ka­pal­lon osal­ta olem­me myös muut­ta­neet suun­ni­tel­mia käyt­tä­jien toi­vei­den mukai­ses­ti, eri­tyi­sen hie­noa jal­ka­pal­lon osal­ta on ollut se, että olem­me saa­neet mukaan myös jal­ka­pal­lon kan­nat­ta­jia, heil­lä on ollut antaa pal­jon tär­ke­ää tie­toa muun muas­sa fani­kat­so­mo­jen mer­ki­tyk­ses­tä.

Ris­to Kor­pi, vas­taa­va ark­ki­teh­ti, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen

Olem­me saa­neet todel­la hyviä eväi­tä käyt­tä­jil­tä ja kes­kus­te­lu­ja on käy­ty hyväs­sä raken­ta­vas­sa hen­ges­sä. Mie­lee­ni on jää­nyt pei­li­sa­lia kos­ke­vat suun­ni­tel­mat, olem­me käy­neet hyviä kes­kus­te­lu­ja sii­tä, miten tilo­ja käy­te­tään har­joit­te­lus­sa tai esiin­ty­mi­sis­sä. Monet asiat on saa­tu rat­kais­tuik­si ja käyt­tä­jien palaut­teet on pys­tyt­ty otta­maan tar­koin huo­mioon. Juok­su­ra­dan osal­ta olem­me teh­neet val­ta­vas­ti töi­tä ja sen osal­ta on käy­ty läpi noin kym­me­nen eri­lais­ta vaih­toeh­tois­ta rat­kai­sua, käyt­tä­jien tar­pei­ta tyy­dyt­tä­vä rat­kai­su­kin var­mas­ti saa­daan aikai­sek­si.

Pau­li Koi­vis­to, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja, UKI Ark­ki­teh­dit

Onko sinul­la mie­les­sä toi­vei­ta tai haluat­ko lähet­tää ruusu­ja vai ehkä risu­ja. Nyt on oikea het­ki esit­tää toi­vei­ta ja antaa palau­tet­ta, tee se tääl­lä!

Pysy ajan tasal­la ja seu­raa mei­tä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa!

Luitko jo nämä?