Team Sisä­ra­ta allians­si­ryh­mit­ty­mä valit­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteut­ta­jak­si 

15.3.2022

Kevään aika­na Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua on val­mis­tel­tu tii­viis­sä yhteis­työs­sä, moni­puo­li­ses­ti eri toi­mi­joi­den kans­sa. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on käy­nyt kym­me­niä val­mis­te­le­via kes­kus­te­lu­ja urhei­luseu­ro­jen, kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den sekä mui­den eri sidos­ryh­mien kans­sa.  

  • Kes­kus­te­luis­sa on tul­lut sel­väk­si, että Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­ta ja val­mis­tu­mis­ta odo­te­taan ja seu­ra­taan mie­len­kiin­nol­la. Olen saa­nut val­ta­vas­ti palau­tet­ta ja vaa­ti­muk­sia, jot­ka tul­laan mah­dol­li­suuk­sien puit­teis­sa huo­mioi­maan Urhei­lu­puis­ton nyt alka­vas­sa suun­nit­te­lus­sa. Ker­too Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la. 

Han­ke on eden­nyt suun­ni­tel­tua aika­tau­lua nopeam­min. Urhei­lu­puis­to-hank­keen edis­tä­mi­sen kan­nal­ta yksi tär­keä virs­tan­pyl­väs saa­vu­tet­tiin jäl­leen maa­nan­tai­na 14.3.2022, kun Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tus valit­si tar­jous­ver­tai­lu­jen poh­jal­ta raken­nus- ja sanee­raus­hank­keen toteut­ta­jak­si allians­si­ryh­mit­ty­mä Team Sisä­ra­ta, johon kuu­lu­vat YIT Suo­mi Oy, Uki Ark­ki­teh­dit Oy, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, Ram­boll Fin­land Oy ja Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Kau­pun­gin­hal­li­tus puol­si kokouk­ses­saan 14.3.2022 Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sen teke­mää allians­si­ryh­mit­ty­män valin­taa, joka käy­tän­nös­sä sine­töi han­kin­ta­pää­tök­sen. 

Tar­jous­pyyn­tö allians­seil­le jul­kis­tet­tiin jou­lu­kuus­sa 2021. Kulu­van tal­ven aika­na tar­jouk­sen jät­tä­nei­den allians­si­ryh­mit­ty­mien kans­sa on osal­lis­tut­tu tar­jous­työ­pa­joi­hin ja käy­ty tar­jous- ja sopi­mus­neu­vot­te­lu­ja tii­viis­sä aika­tau­lus­sa. Kil­pai­lu­tus­pro­ses­sin jäl­keen ehdok­kai­ta sopi­vik­si allians­seik­si löy­tyi lopul­ta kak­si kap­pa­let­ta, joil­ta lopul­li­set tar­jouk­set saa­tiin maa­lis­kuun 7. päi­vä­nä. Tar­jous­kil­pai­lun ja tulos­ten ver­tai­lun ja alus­ta­van pis­tey­tyk­sen suo­rit­ti allians­si­mal­lin aika­naan Suo­meen tuo­nut Urhei­lu­puis­ton yhteis­työ­kump­pa­ni Vison Oy. Var­si­nai­sen allians­sin valin­nan teki Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tus. 

Allians­si on uuden­lai­nen tapa toi­mia ja se haas­taa sii­hen osal­lis­tu­vat uuden­lai­seen yhteis­pe­liin. Allians­sil­la on yhtei­nen orga­ni­saa­tio, joka koo­taan kai­kis­ta hank­keen aika­na työ­hön osal­lis­tu­vis­ta osa­puo­lis­ta. Allians­sis­sa ovat muka­na tilaa­jan lisäk­si kes­kei­set suun­nit­te­li­jat ja ura­koit­si­jat. Perus­tet­tu orga­ni­saa­tio jakaa niin hank­keen hyö­dyt, kuin ris­kit­kin. Allians­si­ra­ken­ta­mi­sen ero­na perin­tei­ses­ti käy­tet­tyi­hin pro­jek­ti­mal­lei­hin on se, että sii­nä tuo­daan eri osa­puo­lien osaa­mi­nen yhteen mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Allians­si­pro­jek­til­le mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja sisään­ra­ken­net­tu kan­nus­tin­jär­jes­tel­mä huo­leh­tii moti­voin­ti­te­ki­jöis­tä.  Esi­mer­kik­si bud­je­tin tai aika­tau­lun ali­tus hyö­dyt­tää kaik­kia allians­sin osa­puo­lia yhdes­sä. Toi­saal­ta aika­tau­lun veny­mi­nen ja bud­je­tin yli­tys vai­kut­taa kaik­kiin allians­sin jäse­niin. Allians­sis­sa kaik­ki voit­ta­vat tai kaik­ki häviä­vät. 

Nyt vali­tun allians­sin ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä on päi­vit­tää pro­jek­ti­suun­ni­tel­maa sekä laa­tia sen varas­sa pro­jek­til­le sito­va aika­tau­lu ja bud­jet­ti. Tämän jäl­keen han­ke ete­nee val­tuus­to­kä­sit­te­lyyn. Suun­ni­tel­man mukai­nen tavoi­te on se, että ensi syk­syn aika­na suun­ni­tel­laan jää­hal­lin sanee­raus, har­joi­tus­jää­kau­ka­lot ja sisä­juok­su­ra­ta sekä hybri­dia­ree­na.

  • Nyt teh­ty allians­sin valin­ta siir­tää Urhei­lu­puis­to-hank­keen lähem­mäk­si kon­kre­ti­aa. Hank­keen alun ”päät­tä­mät­tö­myy­den ja tie­tä­mät­tö­myy­den tila” alkaa sel­kiy­tyä, kun pää­sem­me suun­nit­te­lu­vai­hee­seen. Tote­aa Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja, Timo Sivu­la 

Lisä­tie­dot 

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy 
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy — Kar­le­by Idrotts­park Ab  

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la
+358 45 624 5150
timo.sivula@hybridarena.fi 

Luitko jo nämä?