Osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia allians­si­ko­ko­nai­suu­teen saa­pui mää­rä­päi­vään men­nes­sä kak­si kap­pa­let­ta

Concept image of Kokkola Areena, 3D modelling

7.1.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la kier­si läpi ja kävi kes­kus­te­lu­ja usei­den yri­tys­ten kans­sa tar­jous­vai­heen aika­na. Kysees­sä on vaa­ti­va koko­nai­suus ja se var­mas­ti­kin vai­kut­ti osal­lis­tu­jien mää­rään. Seu­raa­vien kuu­kausien aika­na maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tee­seen saak­ka käy­dään sopi­mus­neu­vot­te­lu­ja osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen jät­tä­nei­den allians­sien kans­sa. Neu­vot­te­lu­kier­ros pitää sisäl­lään kak­si kier­ros­ta ja kier­ros­ten aika­na arvioi­daan haki­joi­den kyky toteut­taa pro­jek­ti suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti. Allians­si oli­si näin ollen pää­tet­ty 14. huh­ti­kuu­ta. Lopul­li­set tar­jouk­set saa­daan tou­ko­kuun aika­na, eli ennen kesää allians­sin tulee olla valit­tu­na.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy pis­teyt­tää ehdok­kaat ja sen jäl­keen sopi­mus teh­dään par­haat pis­teet saa­neen allians­sin kans­sa. Voit­ta­jan ensim­mäi­nen teh­tä­vä tulee ole­maan sito­van pro­jek­ti­suun­ni­tel­man ja bud­je­tin laa­ti­mi­nen. Pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma ja bud­jet­ti vie­dään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn. Kau­pun­gin­val­tuus­to joko hyväk­syy tai hyl­kää teh­dyn ehdo­tuk­sen.

Suun­ni­tel­mien mukaan var­si­nai­nen suun­nit­te­lu­työ oli­si tar­koi­tus aloit­taa syk­syl­lä 2022, jol­loin aloi­te­taan pii­rus­tus­ten teke­mi­nen. Tavoit­tee­na on, että vuo­den pääs­tä täs­tä ajan­koh­das­ta iske­tään lapion maa­han ja raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy. Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­laan val­mis­tu­van vuon­na 2025, mut­ta käyt­töön­ot­to oli­si tar­koi­tus aloit­taa vai­heit­tain jo vuo­den 2024 aika­na.

Suun­ni­tel­miin on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa aina ensi syk­syyn saak­ka. Nyt on siis se het­ki, kun kan­nat­taa vai­kut­taa ja ottaa kan­taa teh­tyi­hin suun­ni­tel­miin.

Hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen tulee sisäl­ty­mään kak­si kap­pa­let­ta katet­tu­ja har­joi­tus­jää­kau­ka­loi­ta sisä­juok­su­ra­toi­neen, jää­hal­li, joka kun­nos­te­taan nyky­ai­kai­sek­si, Urhei­lu­ta­lon sanee­rat­tu suo­jel­tu osa, jon­ne sijoit­tuu kori­pal­lo­kent­tä ja kun­nos­tet­tu voi­ma­nos­to­sa­li sekä uusi nyky­ai­kai­nen suu­ri sisä­aree­na.

Hank­keen kus­tan­nusar­vio on täs­sä vai­hees­sa 50 mil­joo­naa. Tark­ka bud­jet­ti saa­daan, kun allians­si tekee han­ke­suun­ni­tel­man ja bud­je­tin tou­ko­kuus­sa. Ehdok­kail­ta saa­tu palau­te on ollut se, että täl­lä kus­tan­nusar­viol­la koko­nai­suus oli­si teh­tä­vis­sä. Posi­tii­vis­ta on ollut myös se, että allians­sieh­dok­kai­den mie­les­tä pro­jek­ti­bud­jet­ti tämän kokoi­sen hank­keen toteut­ta­mi­sek­si on rea­lis­ti­nen.

Seu­raa­vat kuu­kau­det tul­laan kes­kit­ty­mään sopi­mus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen jät­tä­nei­den allians­sien kans­sa. Pää­tök­ses­tä allians­sin valin­nas­ta tie­do­tam­me huh­ti­kuun puo­les­sa välis­sä.

Luitko jo nämä?