Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti hyväk­syt­ty

28.9.2021

”Urhei­lu­puis­ton kon­sep­tin hyväk­sy­mi­nen on mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs Urhei­lu­puis­ton kehi­tyk­sen kan­nal­ta”, sanoo Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la. ”Meil­lä on nyt val­tuu­det aloit­taa allians­sin kokoa­mi­nen ja urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lu­työ. Täh­tään sii­hen, että voim­me tuo­da urhei­lu­puis­toal­lians­sin sito­vat tar­jouk­set ja aika­tau­lut Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton käsi­tel­tä­väk­si ennen ensi kesää.”

Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, jon­ka bud­jet­ti on noin 50 mil­joo­naa euroa. Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sisä­juok­su­ra­toi­neen, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä ja kun­nos­tet­tu voi­ma­nos­to­sa­li sekä uusi suu­ri sisä­aree­na.

Sisä­aree­naan kuu­lu­vat

  • nyky­ai­kai­set nopeas­ti muun­nel­ta­vat näyttely‑, messu‑, viih­de­kon­sert­ti- ja kon­fe­rens­si­ti­lat
  • tilat lii­kun­ta­toi­mel­le ja ‑toi­mi­joil­le, sekä esi­mer­kik­si lää­kä­reil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le
  • moni­käyt­töi­set urhei­lu­ti­lat, jois­sa sisä­ur­hei­lu­la­jeil­le hyvät puit­teet
  • kor­kea­ta­soi­set ravin­to­la­ti­lat ja ‑pal­ve­lut yri­tys­ti­lai­suuk­sia var­ten
  • leh­dis­tö­ti­lat, jot­ka voi­vat toi­mia päi­vi­sin ope­tus­luok­ka­na
  • nuo­ria hou­kut­te­le­vat tilat, teli­neet ja väli­neet

Kon­sep­tin ensim­mäi­seen vai­hee­seen kuu­luu  jal­ka­pal­los­ta­dion, jos­sa on 2000 katet­tua istu­ma­paik­kaa. Jal­ka­pal­los­ta­dion raken­tuu sisä­aree­nan kyl­keen siten, että aree­nan puku­huo­neet ja muut sosi­aa­li­ti­lat tule­vat myös jal­ka­pal­loi­li­joi­den käyt­töön. Optio­na on koko­naan kate­tun sta­dio­nin raken­ta­mi­nen toi­ses­sa vai­hees­sa.

Urhei­lu­puis­ton allians­sin ja suun­ni­tel­mien odo­te­taan val­mis­tu­van kesään 2022 men­nes­sä. Raken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa vuo­den 2023 aika­na ja saat­taa pää­tök­seen vuo­den 2025 aika­na. Seu­raa­va mer­kit­tä­vä virs­tan­pyl­väs on val­tuus­ton rahoi­tus­pää­tös, joka voi­daan aikai­sin­taan teh­dä kevääl­lä 2022 kun allians­si ja suun­ni­tel­mat ovat val­mii­ta.

Mikä on kon­sep­ti?

Kon­sep­ti on kar­kea, ”hiek­kaan piir­ret­ty” ja alus­ta­va visio hank­keen tai pro­jek­tin tavoi­te­ti­las­ta. Se ker­too, mitä ollaan teke­mäs­sä. Kon­sep­tia seu­raa­va suun­nit­te­lu­työ mää­rit­te­lee, miten se teh­dään. Suun­nit­te­lu­työ siis alkaa hyväk­sy­tys­tä kon­sep­tis­ta. Yksi­tyis­koh­dat, aika­tau­lu ja bud­jet­ti tar­ken­tu­vat  suun­nit­te­lu­työn aika­na.

Luitko jo nämä?