Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valit­tu Timo Sivu­la

4.5.2021

Sivu­la on kok­ko­la­lai­nen tek­nil­li­sen kor­kea­kou­lun diplo­mi-insi­nöö­ri, joka on toi­mi­nut usei­den yri­tys­ten joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pro­jek­tin-joh­to- ja hal­lin­ta­teh­tä­vis­sä.

Kok­ko­lan Urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­to on kau­pun­gin uusin suur­han­ke, jol­la on pal­jon näky­vyyt­tä ja mer­ki­tys­tä kau­pun­gin hou­kut­te­le­vuu­del­le ja elin­voi­mai­sel­le kas­vul­le. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy vas­taa hank­keen toteu­tuk­ses­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­jan ensim­mäi­nen teh­tä­vä on luo­da raken­ta­mis­hank­keel­le pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma ja ‑aika­tau­lu. Niis­sä tar­ken­tu­vat urhei­lu­puis­ton pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det ja ‑mal­lit ja muut sisäl­tö­ky­sy­myk­set. Työ alkaa tänä kevää­nä.

Sivu­lal­la on vah­vaa näyt­töä uusien pro­jek­tien tulok­sek­kaas­ta suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta sekä uusien yri­tys­ko­ko­nai­suuk­sien luo­mi­ses­ta. Hän on myös koke­nut ver­kos­toi­tu­ja, joka on ollut perus­ta­mas­sa usei­ta allians­se­ja sekä koti­maas­sa että kan­sain­vä­li­ses­ti. Hänel­lä on lisäk­si koke­mus­ta tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä­nä sekä urhei­lu­val­men­ta­ja­na.

Haku­pro­ses­sis­sa on alus­ta läh­tien käy­tet­ty yhteis­työ­kump­pa­ni­na MPS Career Oy:n rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­ta ja psy­ko­lo­gi­kon­sult­tia. Teh­tä­vän hakuai­ka päät­tyi 21.3.2021. Teh­tä­vään tuli yhteen­sä 17 hake­mus­ta, joi­den jou­kos­ta haas­tat­te­luun valit­tiin 8 haki­jaa. Hake­mus­ten ja alku­haas­tat­te­lu­jen perus­teel­la kol­me haki­jaa ete­ni laa­jaan sovel­tu­vuusar­vioin­tiin, tes­tei­hin ja lop­pu­haas­tat­te­lui­hin.

MPS:n psy­ko­lo­gi­kon­sult­ti Daniel Sär­sin mukaan haki­joi­den tes­tauk­ses­sa ja arvioin­nis­sa pai­not­tu­vat joh­ta­mis­osaa­mi­nen eri­tyi­ses­ti laa­jan hank­keen koko­nais­val­tai­ses­sa joh­ta­mi­ses­sa. ”Mui­ta kes­kei­siä arvioin­ti­kri­tee­rei­tä oli­vat kyky hah­mot­taa ja ana­ly­soi­da koko­nais­ku­vaa, yhteis­työ­tai­dot laa­jas­sa sidos­ryh­mäyh­teis­työs­sä, vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot sekä jämäk­kä pää­tök­sen­te­ko- ja neu­vot­te­lu­ky­ky”, ker­too Särs.

Urhei­lu­puis­to Oy:n osal­ta ohjaus­ryh­mä­nä toi­mii Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus. Ohjaus­ryh­mä on ollut pro­ses­sin aika­na laa­ti­mas­sa yhtiön perus­ta­mis­asia­kir­jo­ja (yhtiö­jär­jes­tys, toi­mia­la) sekä käsi­tel­lyt toi­mi­tus­joh­ta­jan haku­kri­tee­rei­tä ja saa­nut usei­ta tilan­ne­kat­sauk­sia pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä.

Luitko jo nämä?