Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­ses­ta

Kuntosali

29.8.2023

Val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na 28.8. myös Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­ses­ta enin­tään 27,5 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on Kok­ko­lan kau­pun­gin 100% omis­ta­ma yhtiö, joka toteut­taa Urhei­lu­puis­to-hank­keen. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin.

Urhei­lu­puis­to-hank­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vah­vis­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­oma­ra­ken­net­ta.

Pää­omit­ta­mi­nen on perus­tel­tua hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:lle on kevääl­lä 2023 myön­net­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön OKM koro­tet­tu lii­kun­ta­paik­ka­tu­ki yhteen­sä 1,2 mil­joo­naa euroa. Tuen saa­mi­nen edel­lyt­tää, että hank­keen raken­ta­mi­nen alkaa avus­tuk­sen myön­tö­vuon­na.

Yhtiön pää­omit­ta­mi­nen on perus­tel­tua myös kau­pun­ki­kon­ser­nin rahoi­tuk­sen koko­nais­ta­lou­del­li­suu­den näkö­kul­mas­ta. Pää­omit­ta­mi­nen ei kas­va­ta hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sia, vaan sen tar­koi­tuk­se­na on toteut­taa rahoi­tus jär­ke­väl­lä ja kes­tä­väl­lä taval­la. Pää­omit­ta­mi­nen huo­mioi­daan osa­na kau­pun­gin pit­kän täh­täi­men inves­toin­ti­suun­ni­tel­maa sekä talous­ar­vion laa­din­nas­sa vuo­sit­tain yhtiön esit­tä­män pää­omi­tuseh­do­tuk­sen mukai­ses­ti.

Val­tuus­to kävi asias­ta pit­kän kes­kus­te­lun. Val­tuu­tet­tu Kivi­leh­to esit­ti asian pöy­däl­le jät­tä­mis­tä. Äänes­tyk­ses­sä pää­omi­tuk­sen käsit­te­lyä pää­tet­tiin jat­kaa äänin 35–7.

Val­tuu­tet­tu Hai­ma­kai­nen esit­ti, että yhtiö­tä pää­omi­tet­tai­siin esi­tyk­sen mukai­ses­ti, mut­ta koko­nais­hank­keel­le myön­net­tyä 74,9 mil­joo­nan euron oma­vel­kais­ta takaus­ta pie­nen­net­täi­siin vas­taa­val­la sum­mal­la, ja yhtiön pää­omi­tuk­ses­ta saa­ma kor­ko­hyö­ty vähen­net­täi­siin täy­si­mää­räi­ses­ti kau­pun­gin vuo­tui­siin käyt­tö­mak­sui­hin varaa­mas­ta 3 mil­joo­nan euron sum­mas­ta. Toi­ses­sa äänes­tyk­ses­sä vas­tak­kain oli­vat kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­jae­si­tys ja Hai­ma­kai­sen esi­tys. Val­tuus­to pää­tyi poh­jae­si­tyk­sen kan­nal­le äänin 31–11.

Luitko jo nämä?