Media­tie­do­te 22.8.2023

ARK-Havainnekuva Kaarlelankadulta

22.8.2023

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­seen vara­taan enin­tään 27,5 mil­joo­naa euroa vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin.

Urhei­lu­puis­to-hank­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vah­vis­tai­si hank­keen toteut­ta­van Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­oma­ra­ken­net­ta.

https://www.kokkola.fi/tiedotteet/kaupunginhallitus-esittaa-valtuustolle-kokkolan-urheilupuisto-oyn-paaomittamista/

Luitko jo nämä?