Urhei­lu­puis­to

Moni­toi­mia­ree­na

Jal­ka­pal­loa­ree­na

Har­joi­tus­jää­hal­li

Jää­hal­li

Lii­kun­nan rie­mua!

Kon­sep­tiin sisäl­ty­vät erin­omai­set puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑tasoi­sil­le liik­ku­jil­le.

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin.

Suun­nit­te­lu sisäl­tää myös kahvila‑, ravintola‑, kokous- ja toi­mis­to­ti­lat sekä leh­dis­tö­ti­lat, jot­ka muun­tau­tu­vat päi­vi­sin kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten tar­pei­siin ope­tus­luo­kak­si.

Elä­myk­siä ja koke­muk­sia!

Moder­ni moni­toi­mia­ree­na mah­dol­lis­taa eri­lais­ten tapah­tu­mien, kuten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­sen.

Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­hin sekä mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­la- ja kah­vi­la­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat viih­teel­lis­ten ja tasok­kai­den tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Ylei­sö­mi­toi­tuk­sen mukai­set noin 1300 auto­paik­kaa sekä lin­ja-auto­jen pysä­köin­tia­lue var­mis­ta­vat kävi­jöil­le hel­pon saa­vu­tet­ta­vuu­den.