Jal­ka­pal­lo­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä ja vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä. Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on lisä­tä ark­ki­teh­tien tie­to­ja kysei­sen lajin eri­tyis­piir­teis­tä ja käy­tän­nön asian­tun­te­mus­ta, joi­ta he voi­vat hyö­dyn­tää lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­ses­sa. Lue lisää käyt­tä­jä­työ­pa­jois­ta.

Ryh­mäs­sä ovat muka­na:

  • Aku-Pet­te­ri Pah­ka­mä­ki, kuu­lut­ta­ja
  • Mark­ku Kau­nis­ve­si, Kok­ko­lan Kau­pun­ki
  • Sam­po Laak­ko­nen, KPV kan­nat­ta­jat
  • Las­se Nygård, GBK
  • Hen­ri Mynt­ti, KPV
  • Pasi Ahls­ved, Kok­ko­lan Ero­tuo­ma­ri­ker­ho
  • Kim Huuh­ka, KPV

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vil­le toi­mi­tet­tiin etu­kä­teen vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­lis­taus, johon kir­jat­tu­ja sato­ja vaa­ti­muk­sia on hyö­dyn­net­ty ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lus­sa. Ark­ki­teh­dit esit­te­li­vät ryh­mäl­le tilai­suu­den aluk­si tämän het­ken suun­ni­tel­mia. Ryh­mäs­sä käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua hyväs­sä ja posi­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä, posi­tii­vis­ta sekin, ettei nau­rua ja huu­mo­ria­kaan sääs­tel­ty.

Työ­ryh­män kes­kus­te­luis­sa tär­keim­mäk­si asiak­si nousi­vat puku­huo­nei­den mer­ki­tys sekä varus­tei­den toi­mi­vat säi­ly­tys­ti­lat. Näi­den kah­den asian riit­tä­vä mää­rä sekä opti­maa­li­set tilat ovat lajil­le mer­ki­tyk­sel­li­set ja nii­den toi­mi­vuus hel­pot­taa päi­vit­täis­tä teke­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si riit­tä­vä puku­huo­nei­den mää­rä mah­dol­lis­taa sen, että toi­sen poru­kan tree­na­tes­sa, toi­set voi­vat samaan aikaan val­mis­tau­tua ken­täl­le menoon ja näin ken­tän käyt­tö­ai­koi­hin­kaan ei syn­ny tur­hia kat­kok­sia. Riit­tä­vät säi­ly­tys­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat har­ras­tus- ja otte­lu­vä­li­nei­den säi­lyt­tä­mi­sen jal­ka­pal­loa­ree­nan välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä, joka hel­pot­taa logis­ti­sia haas­tei­ta huo­mat­ta­vas­ti.

Jal­ka­pal­los­sa tun­nel­ma on luon­nol­li­ses­ti yksi kes­kei­siä ele­ment­te­jä. Kes­kus­tel­tiin mil­lä tavoin par­hai­ten taa­taan otte­lui­den tur­val­li­suus ja sii­tä, että jal­ka­pal­loa­ree­nan tulee olla kävi­jäys­tä­väl­li­nen, jos­sa kat­so­ja viih­tyy, tun­nel­ma saa­daan tii­viik­si ja joka myös suo­jaa sääl­tä. Meil­lä tääl­lä ei ikuis­ta kesää ole… Lisäk­si koet­tiin viih­tyi­sien kat­so­mo­ti­lo­jen lisää­vän myös yhtei­söl­li­syyt­tä. Jal­ka­pal­loa­ree­nan toi­vot­tiin muo­dos­tu­van sel­lai­sek­si, että kok­ko­la­lai­set voi­si­vat tun­tea sen ”mei­dän pai­kak­si.”

Tämä oli antoi­sa kes­kus­te­le­va työ­pa­ja. Saim­me hyviä jut­tu­ja ylös ihan har­joi­tus­toi­min­taa, sekä ihan otte­lu­ta­pah­tu­mia var­ten. Todel­la arvo­kas­ta ja hyvää mate­ri­aa­lia meil­le suun­nit­te­lun tuek­si.

Ris­to Kor­pi, vas­taa­va ark­ki­teh­ti

Muis­tiin­pa­no­ja tuli suu­ri mää­rä. Odo­tan innol­la seu­raa­via työ­pa­jo­ja, kun men­nään vähän yksi­tyis­koh­tai­sem­paan suun­nit­te­luun. Meil­lä on hyvät työ­ryh­mät ja pääs­tään teke­mään hyvää työ­tä.

Pau­li Koi­vis­to, pää­suun­nit­te­li­ja

Työ­ryh­mäs­sä poh­dit­tiin asioi­ta lai­das­ta lai­taan, aina har­ras­tus­toi­min­nas­ta iso­jen jal­ka­pal­lo­pe­lien tuki­toi­min­toi­hin. Kes­kus­tel­tiin vas­taan tul­leis­ta toi­mi­vis­ta ja ei toi­mi­vis­ta rat­kai­suis­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Työ jat­kuu seu­raa­vis­sa tapaa­mi­sis­sa niin kau­an, kun­nes lopul­li­set suun­ni­tel­mat saa­daan lyö­tyä luk­koon.

Kes­kus­te­lua käy­tiin kok­ko­la­lai­sen jal­ka­pal­lon hyväs­tä nyky­ti­las­ta mut­ta myös sii­tä mihin ollaan menos­sa ja mil­lä tavoin saa­tai­siin raken­net­tua sel­lai­nen koko­nai­suus, joka pal­ve­li­si kok­ko­la­lais­ta jal­ka­pal­loa nyt ja tule­vai­suu­des­sa.   

Onko sinul­la kysy­myk­siä, toi­vei­ta tai ehdo­tuk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le kos­kien jal­ka­pal­loa? Voit kir­joit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sil­le palaut­tee­si tääl­lä!

Luitko jo nämä?