Kysy­myk­siä ja vastauksia​

11.7.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen. ​

Meil­le on tul­lut pal­jon kysy­myk­siä eri kana­vien kaut­ta liit­tyen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kee­seen. Koos­tim­me ylei­sim­mis­tä kysy­myk­sis­tä lyhi­tä videoi­ta, jois­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la antaa vas­tauk­sia kysy­myk­siin. 

Infor­moim­me hank­keen ete­ne­mi­ses­tä verk­ko­si­vu­jem­me ajan­koh­tais­ta ‑osios­sa sekä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sam­me @KokkolaAreena Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­saLin­ke­dI­nis­sä ja Twit­te­ris­sä. Lii­ty seu­raan ja pysy ajan tasal­la hank­keen ete­ne­mi­ses­tä!​

Eri lajit

Hank­keen bud­jet­ti

Hank­keen raken­ta­mi­nen

Luitko jo nämä?