Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le on myön­net­ty 1.200.000 euron val­tio­na­vus­tus

4.4.2023

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ja alue­hal­lin­to­vi­ras­tot myön­tä­vät avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ko­jen sekä nii­hin liit­ty­vien vapaa-aika­ti­lo­jen perus­ta­mis­hank­kei­siin. Avus­tus­ta on mah­dol­lis­ta myön­tää monen­lais­ten lii­kun­tao­lo­suh­tei­den avus­ta­mi­seen. Avus­tuk­sia suun­na­taan eri­tyi­ses­ti laa­jo­ja käyt­tä­jä­ryh­miä pal­ve­le­viin lii­kun­ta­paik­ka­hank­kei­siin, jol­lai­sia ovat mm. liikunta‑, uima- ja jää­hal­lit sekä urhei­lu­ken­tät ja lähi­lii­kun­ta­pai­kat.

Lii­kun­ta­paik­ko­jen sekä nii­hin liit­ty­vien vapaa-aika­ti­lo­jen raken­ta­mi­sa­vus­tuk­siin val­tion talous­ar­vioon ase­te­taan vuo­sit­tain mää­rä­ra­ha. Avus­tuk­sia myön­ne­tään ensi­si­jai­ses­ti kun­nil­le tai kun­tayh­ty­mil­le sekä kun­nan tai kun­tayh­ty­män mää­rää­mis­val­las­sa ole­vil­le yhtei­söil­le.

Avus­tus­kä­sit­te­lys­sä ote­taan huo­mioon asi­aa sää­te­le­vän lain­sää­dän­nön lisäk­si val­tion talous­ar­vion ehdot sekä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön stra­te­gi­set lii­kun­taa ja lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vat lin­jauk­set. Tavoit­tee­na on, että avus­tuk­sil­la tue­taan tasa-arvoi­suu­den ja yhden­ver­tai­suu­den toteu­tu­mis­ta sekä eko­lo­gis­ta ja talou­del­lis­ta kes­tä­vää kehi­tys­tä lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­ses­sa. 

Kyl­lä tämä oli iloi­nen uuti­nen. Avus­tus­ha­ke­mus teh­tiin yhteis­työs­sä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin kans­sa, avus­tus myön­net­tiin Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:lle koro­tet­tu­na suun­ni­tel­miin sisäl­ty­vän inno­va­tii­vi­sen ja vähä­hii­li­sen ener­gia­jär­jes­tel­mä­rat­kai­sun ansios­ta. Hank­keen suun­nit­te­lu ete­nee muu­ten­kin täy­sin suun­ni­tel­mien mukaan, meil­le anne­tun aika­tau­lun ja bud­je­tin puit­teis­sa, tote­aa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la.

Saa­tu avus­tus on mer­kit­tä­vä osa hank­keen rahoi­tus­ta ja osoit­taa että han­ke ete­nee sekä vas­taa moder­nia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mis­ta, tote­aa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­berg.

Täl­lä haku­kier­rok­sel­la Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mia­lu­eel­la avus­tus­ta myön­net­tiin vii­del­le haki­jal­le seu­raa­vas­ti:

Muu­ra­men kun­ta, moni­toi­mi­ta­lon lii­kun­ta­hal­li ja uima­hal­li-kun­to­sa­lin muu­tos­työt (800.000€), Pirk­ka­lan kun­ta, Pirk­ka­lan vapaa-aika­kes­kuk­sen laa­jen­nus (750.000€), Per­hon kun­ta, Per­hon lii­kun­ta­hal­li (750.000€), Val­kea­kos­ken kau­pun­ki, Sor­ri­lan yhte­näis­kou­lun lii­kun­ta­sa­li (750.000€) ja Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy, Kok­ko­lan hybri­dia­ree­na (1.200.000€)

Lisä­tie­dot 

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy — Kar­le­by Idrotts­park Ab  

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la, +358 45 624 5150 , timo.sivula@hybridarena.fi

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­berg, + 358 44 780 9093, Jonne.sandberg@kokkola.fi


Luitko jo nämä?