Kategoriat
Yleinen

Vas­tauk­sia ylei­sim­piin kysymyksiin

24.10.2022

Vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­kee­seen liit­ty­viin ylei­sim­piin kysymyksiin.

Kus­tan­nuk­set | Tapah­tu­mat | Eri lajit | Raken­ta­mi­nen | Aika­tau­lu | Muut tilat

Kus­tan­nuk­set

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­to tulee maksamaan?

Kok­ko­lan Kau­pun­ki esit­tää enin­tään 74,9 Mil­joo­nan Euron bud­jet­tia urhei­lu­puis­ton rakentamiseen.

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­nen nos­taa Kok­ko­lan veroprosenttia?

Urhei­lu­puis­ton kehi­tys ja toteu­tus teh­dään ulko­puo­li­sel­la lai­na­ra­hoi­tuk­sel­la yhtiön tasee­seen, joka ei suo­raan rasi­ta kau­pun­gin talout­ta.  Epä­suo­ras­ti han­ke tulee las­ke­maan vero­pro­sent­tia urhei­lu­puis­ton hou­ku­tel­les­sa lisää veron­mak­sa­jia Kokkolaan.

Nouse­vat­ko urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyttömaksut?

Urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut tule­vat pysy­mään kohtuullisina.

Onko hank­kee­seen löy­ty­nyt yksi­tyis­tä rahoittajaa?

Neu­vot­te­lu­ja yksi­tyi­sen rahan mukaan otta­mi­ses­ta on käy­ty lähin­nä aree­nan nimen myyn­nin osal­ta. Yksi­tyi­sen pää­oman tuot­to-odo­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä lai­na­ra­haa kor­keam­mat, joten sen käyt­tö nos­tai­si käyttökustannuksia.

Kuka mak­saa hank­keen 74,9 miljoonaa?

Lai­nan rahoit­taa ulko­puo­li­nen rahoi­tus­lai­tos. Lai­nan mak­saa urhei­lu­puis­to Oy toi­min­nas­ta ker­ty­vil­lä tuotoilla.

Mil­lai­set käyt­tö­kus­tan­nuk­set tule­vat olemaan?

Urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut tule­vat pysy­mään koh­tuul­li­si­na. Tavoit­tee­nam­me on, että käyt­tö­kus­tan­nuk­set pysy­ne­vät suu­ruus­luo­kal­taan nykyis­ten kaltaisina.

Miten huo­leh­di­taan sii­tä, ettei­vät käyt­tö­kus­tan­nuk­set kar­kaa käsistä?

Raken­nuk­sen elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sis­ta 75 % tule­vat ener­gias­ta, huol­los­ta ja yllä­pi­dos­ta. Kehi­tys­työn tavoit­tee­na on mini­moi­da riip­pu­vuus ulko­puo­li­ses­ta ener­gias­ta. Lisäk­si ark­ki­teh­tuu­ris­sa tavoi­tel­laan mah­dol­li­sim­man suur­ta moni­käyt­töi­syyt­tä, jot­ta uudel­leen­ra­ken­ta­mis­ta ei tule­vai­suu­des­sa tarvittaisi.

Tapah­tu­mat

Min­kä kokoi­sia kon­sert­te­ja aree­nal­la on mah­dol­lis­ta järjestää?

Aree­nan hah­mo­tel­tu kon­sert­ti­ka­pa­si­teet­ti on noin 4500 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on valmis.

Kuin­ka mon­ta istu­ma­paik­kaa on tulossa?

Aree­nan hah­mo­tel­tu istu­ma­paik­ka­ka­pa­si­teet­ti on noin 3000 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on valmis.

Onko äänen­tois­to sel­lai­nen, että siel­lä voi­daan jär­jes­tää sekä kama­rior­kes­te­rin että kevyen musii­kin konsertteja?

Kyl­lä on.

Onhan se tapah­tu­ma­ti­la läm­min? Ikä­vää palel­la konserteissa.

Kyl­lä on.

Eri lajit

Urhei­lu­ta­lon ten­nis­ken­tän käyt­tö­as­te on 100 % Miten ten­nis­pe­laa­jat on otet­tu huo­mioon Urheilupuistossa?

Kau­pun­gin esi­tyk­ses­sä on muka­na yksi tenniskenttä.

Mik­si jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le ei halu­ta juoksurataa?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le sijoi­tet­ta­va juok­su­ra­ta jät­tää ylei­sön lii­an kau­ak­si jalkapallokentältä.

Mik­si hybri­dia­ree­nan halu­taan jalkapallostadion?

Kes­kus­kent­tä on ohit­ta­nut elin­kaa­ren­sa, park­ki­paik­ko­ja ei ole, ja tar­vit­ta­vat tilat doping tes­tauk­seen ja leh­dis­tö­ti­lai­suuk­siin ovat puut­teel­li­set. Lisäk­si van­hem­pi kat­so­mo on lop­puun kulu­nut. Kau­pun­ki on päät­tä­nyt aloit­taa kes­kus­ken­tän kaa­voit­ta­mi­sen asun­to­ra­ken­ta­mi­seen ja tont­ti­myyn­nis­tä tule­vat tulot ohja­taan urhei­lu­puis­ton kehittämiseen.

Tulee­ko jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le päätykatsomot?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän kat­so­mot suun­ni­tel­laan kehi­tys­vai­hees­sa eikä täs­tä ole vie­lä sel­ke­ää suunnitelmaa.

Miten pide­tään huo­li sii­tä, että siel­lä on vapaa­ta aikaa myös har­joit­te­li­joil­le, eikä kaik­kea vara­ta seuroille?

Urhei­lu­puis­toon suun­ni­tel­laan varaus­jär­jes­tel­mä, joka huo­mioi myös yksit­täi­set käyttäjät.

Beach Vol­ley on kas­va­va laji, mik­si tätä ei ole huo­mioi­tu suunnitelmissa?

Kaik­kia laje­ja, kas­va­via­kaan, ei vali­tet­ta­vas­ti esi­te­tyn bud­je­tin puit­teis­sa voi­da toteut­taa urheilupuistoon

Kok­ko­las­ta puut­tuu gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­ka, mik­si sitä ei ole ajateltu?

Gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­kaa on aja­tel­tu, ja sen mah­dol­li­nen toteu­tus pää­te­tään suunnitteluvaiheessa.

Onko heit­to­la­je­ja huo­mioi­tu ollenkaan?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybridiareenasta.

Onko siel­lä keilarataa?

Kei­la­ra­ta ei kuu­lu teh­tyyn esitykseen.

Onko siel­lä pituushyppypaikkaa?

Teh­dys­sä esi­tyk­ses­sä on tila­va­raus pituus­hyp­py­pai­kal­le. Tar­kem­pi sijoi­tus suun­ni­tel­laan kehitysvaiheessa.

Mik­si siel­lä ei ole kei­hään heittopaikkaa?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybridiareenasta.

Mik­si sin­ne ei tule kier­tä­vää rataa, sitä voi­si pyö­räi­li­jät­kin hyödyntää?

Esi­te­tys­sä ver­sios­sa ei kier­tä­vää rataa ole muka­na sen kor­kean hin­nan takia.

Miten ammun­ta on huo­mioi­tu, sil­lä laji on tuo­nut pal­jon menes­tys­tä Kokkolaan?

Ammun­nan olo­suh­teet eivät tule huononemaan.

Täs­sä käy kui­ten­kin niin, ettei sin­ne taval­li­set har­ras­ta­jat pää­se, kaik­ki aika menee seuroille?

Urhei­lu­puis­toon suun­ni­tel­laan varaus­jär­jes­tel­mä, joka huo­mioi myös yksit­täi­set käyttäjät.

Tulee­ko sin­ne kiipeilyseinää?

Esi­te­tys­sä toteu­tuk­ses­sa on muka­na tila­va­raus kiipeilyseinälle.

Tulee­ko sin­ne tanssisalia?

Esi­te­tys­sä toteu­tuk­ses­sa on tila­va­raus pei­li­sa­lil­le, joka on sopi­va tanssiin.

Onko huo­mioi­tu tilat niin, että sin­ne saa­daan 14x14 met­rin voi­mis­te­lu­mat­to voi­mis­te­li­joi­den tarpeisiin?

Esi­te­tys­sä toteu­tuk­ses­sa on tila­va­raus voimistelumatolle.

Voi­si­ko siel­lä olla pie­nil­le lap­sil­le oma kuntosali?

Esi­te­tys­sä toteu­tuk­ses­sa on kun­to­sa­li. Tar­kem­pi suun­nit­te­lu teh­dään kehi­tys­vai­heen aikana.

Tulee­ko pesä­pal­loi­li­joil­le lyön­ti­verk­ko sei­nään tal­vi­har­joit­te­lua varten?

Esi­te­tys­sä toteu­tuk­ses­sa on varat­tu rahaa eri varus­teil­le, kuten lyöntiverkkoon.

Rat­sas­tus on suo­sit­tu har­ras­tus, mik­si tätä ei ole huomioitu?

Rat­sas­tuk­sen huo­mioi­mi­nen sisä­ti­lois­sa rajoit­taa käy­tet­tä­vän lat­tian mate­ri­aa­lin ja pin­noit­teen vali­koi­maa siten, että sisä­ti­lo­jen moni­käyt­töi­syys rajoit­tui­si liikaa.

Aivan käsit­tä­mä­tön­tä, että suun­ni­tel­miin ei ole mis­sään vai­hees­sa kuu­lu­nut uusi har­joi­tus­hal­li jal­ka­pal­lol­le! Miksi?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa on uusi jalkapallostadion.

Mik­si jää­hal­li kun­nos­te­taan vii­mei­se­nä, se on kaik­kein huo­noim­mas­sa kun­nos­sa ja vuo­rot kiven alla?

Jää­hal­lin lisäk­si myös muut urhei­lu­puit­teet Kok­ko­las­sa vaa­ti­vat huo­mio­ta. Raken­nus­jär­jes­tys mää­räy­tyy pit­käl­ti AVI:n lii­kun­ta­paik­ka­tu­kien haku­me­net­te­lyn aika­tau­lu­jen mukaan. 

Ulko­te­ko­jää, joka on kesäl­lä teko­nur­mi­kent­tä ja tal­vel­la koko alu­eel­taan jää­tä, 1/3 kau­ka­loa, 1/3 mai­lal­lis­ten jää­aluet­ta ja 1/3 mai­lat­to­mien luis­te­lua­luet­ta. Katsokaa/kyselkää mal­lia Kes­ki-Espoon Urhei­lu­puis­tos­ta. Voit­te­ko toteut­taa tämän? 

Ulko­te­ko­jään jää­dyt­tä­mi­nen vaa­tii val­ta­vas­ti ener­gi­aa eikä se sen takia kuu­lu esi­tet­tyyn ratkaisuun.

Mik­si urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li halu­taan purkaa?

Urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li ei enää täy­tä nyky­ai­kai­sia urhei­lu­ra­ken­ta­mi­sen vaatimuksia.

Mik­si minun laji­ni pal­ve­lut huo­no­ne­vat Hybridiareenassa.

Vali­tet­ta­vas­ti käy­tet­tä­vän rahoi­tuk­sen mää­rä rajoit­taa raken­net­ta­van Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den laajuutta.

Raken­ta­mi­nen

Concept image of Kokkola Areena, 3D modelling

Mik­si Urhei­lu­puis­toa raken­ne­taan allianssilla?

Allians­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti iso­jen moni­mut­kais­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sek­si. Allians­sil­la han­ke saa­daan pysy­mään bud­je­tis­sa ja aikataulussaan.

Mikä on allianssi?

Allians­si on hank­keen kehi­tys- ja toteu­tusai­kai­nen yri­tys­ten tasa­ver­tai­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vas­taa yhdes­sä hank­keen onnis­tu­mi­ses­ta. https://kokkolaareena.fi/mika-on-allianssi/

Kuka on hank­keen pääurakoija?

Allians­sis­sa ei ole pääurakoijaa.

Ketä allians­siin kuuluu?

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot Uki-ark­ki­teh­dit ja Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ram­boll Fin­land, Gran­lund Poh­jan­maa, YIT ja Kok­ko­lan Urheilupuisto.

Mik­si hank­kees­sa on arkkitehti?

Moni­mut­kai­sen urhei­lu­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu vaa­tii ammat­ti­tai­toa. Raken­nam­me myös raken­nus­ta, joka jää tähän vie­lä mei­dän jäl­keem­me­kin, ja haluam­me että se istuu Kok­ko­laan hyvin.

Mik­si hank­kees­sa on rakennesuunnittelija?

Raken­ne­suun­nit­te­li­ja suun­nit­te­lee raken­ne­tek­ni­set rat­kai­sut ark­ki­teh­tien pii­rus­tus­ten poh­jal­ta siten, että raken­nus on mah­dol­lis­ta toteuttaa.

Tulee­ko han­ke ylit­tä­mään bud­je­tin ja aikataulun?

Yhdek­sän kym­me­nes­tä Suo­mes­sa toteu­te­tus­ta allians­sis­ta onnis­tuu pysy­mään aika­tau­lus­sa ja alit­ta­maan budjettinsa.

Miten raken­ta­mis­ta val­vo­taan, jot­tei tule sut­ta ja sekundaa?

Allians­si palk­kaa ulko­puo­li­set val­vo­jat val­vo­maan kehi­tyk­sen ja toteu­tuk­sen laatua.

Kuka päät­tää mitä Urhei­lu­puis­toon rakennetaan?

Kok­ko­lan kau­pun­ki ja Urhei­lu­puis­ton hallitus.

Miten voin vai­kut­taa sii­hen, mitä Urhei­lu­puis­toon rakennetaan?

Paras tapa vai­kut­taa on oman urhei­lu- tai kult­tuu­ri­seu­ran kaut­ta osal­lis­tua Urhei­lu­puis­ton kehi­tys­työ­hön kes­kus­te­lu­jen ja työ­pa­jo­jen kautta.

Mik­si allians­sis­sa ei ole yhtään nais­ta töissä?

Allians­sis­sa on nai­sia töis­sä, mut­ta enem­män­kin sai­si olla. Raken­nus­teol­li­suu­des­sa on vali­tet­ta­van vähän nai­sia rekrytoitavana.

Miten ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on huomioitu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen. Arvioim­me myös eri ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tien hakemista.

Miten esteet­tö­myys­ky­sy­myk­set on otet­tu huomioon?

Hake­mam­me lii­kun­ta­paik­ka-avus­tuk­set edel­lyt­tä­vät, että esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­set on täytetty.

Miten ener­gia­te­hok­kuus on huomioitu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen. Arvioim­me myös eri ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tien hakemista.

Miten ilman­vaih­to on huomioitu?

Urhei­lu­puis­ton LVI jär­jes­tel­mä suun­ni­tel­laan nyky­ai­kais­ten vaa­ti­mus­ten mukaiseksi.

Aika­tau­lu

Mil­loin raken­ta­mi­nen alkaa?

Mikä­li rahoi­tus­rat­kai­su löy­de­tään raken­ta­mi­nen alkaa kevääl­lä 2023

Mil­loin raken­ta­mi­nen on valmis?

Riip­puen valit­ta­vas­ta hank­keen laa­juu­des­ta 2025–2027.

Mil­loin suun­nit­te­lu alkaa?

Suun­nit­te­lu­työn on tar­koi­tus alkaa syk­syl­lä 2022.

Mil­loin suun­ni­tel­mat ovat valmiita?

Ensim­mäi­sen vai­heen alus­ta­va suun­ni­tel­mat ovat val­mii­na vuo­den­vaih­tees­sa 2022–2023

Muut tilat

Mik­si sin­ne pitää teh­dä tilo­ja fysio­te­ra­pial­le ja muul­le, niil­le on ihan riit­tä­väs­ti tilo­ja jo nyt?

Fysio­te­ra­pi­aa ja urhei­lu­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan iso­jen tur­naus­ten aika­na pelaa­jien ja urhei­li­joi­den ter­vey­den takia.

Mik­si sin­ne muka tar­vi­taan ope­tus­luok­ka, eikö ope­tuk­sen pitäi­si tapah­tua kouluilla?

Ope­tus­ti­lat toi­mi­vat semi­naa­ri­ti­loi­na, leh­dis­tö­ti­loi­na ja kon­sert­tien aika­na puku­ti­loi­na. Kaik­ki urhei­lu­puis­ton tilat on suun­ni­tel­tu monikäyttöisiksi.

Tulee­han sin­ne tar­peek­si park­ki­paik­ko­ja. Kai te suun­nit­te­lus­sa ymmär­rät­te sen, että tääl­lä on väli­mat­kat pit­kiä ja auto monel­le ainoa tapa liikkua?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia parkkipaikkoja

Onko pyö­ril­le mie­tit­ty paik­kaa, tulee­han paik­ko­ja riittävästi?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia park­ki­paik­ko­ja, myös pyörille

Onko kat­so­mot muokattavissa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa hal­lin kat­so­mot koos­tu­vat irto­tuo­leis­ta, irto­kat­so­mois­ta, teles­koop­pi­kat­so­mois­ta, ja kiin­teis­tä katsomoista.

Voi­si­ko sin­ne alu­eel­le saa­da ison kun­nol­li­sen leik­ki­puis­ton, Bri­ta Marias­sa ei ole kau­heas­ti mitään alle kou­lui­käi­sil­le? Siel­lä oli­si hyvä viet­tää aikaa ja odo­tel­la per­het­tä harrastuksista.

Esi­tyk­ses­sä alu­een piha­suun­nit­te­lus­sa lap­set ote­taan huomioon.

Oli­si­ko aika ottaa askel euroop­pa­lai­seen suun­taan ja pitää huo­li sii­tä, että ravin­to­lan annis­ke­lu on mah­dol­lis­ta esiin­ty­mi­sa­lu­eel­la ja urhei­lu­ken­til­lä, onhan?

Mah­dol­li­sen ravin­to­lan yrit­tä­jä päät­tää miten annis­ke­lu jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä urhei­lu­puis­ton kanssa.

Kuin­ka mon­ta majoi­tus­paik­kaa sii­hen hotel­liin tulee?

Urhei­lu­puis­ton hotel­li on vas­ta idea, sii­tä ei ole vie­lä tar­kem­pia suunnitelmia.

Mik­si siel­lä on lehdistötila?

Iso­jen otte­lui­den jäl­keen leh­dis­tö halu­aa usein haas­ta­tel­la pelaa­jia ja jouk­kei­ta. Tätä var­ten tar­vi­taan lehdistötila.

Pää­see­kö ulkoa suo­raan pukukoppeihin?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa puku­kop­pei­hin pää­see jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä ken­tän kul­ku­väy­lien kautta.

Onko ne puku­ko­pit laa­jen­net­ta­vis­sa esi­mer­kik­si kotiot­te­lui­den aikana?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa on hah­mo­tel­tu kak­si puku­kop­pia vuo­krat­ta­vak­si koti­jouk­kueil­le. Puku­kop­pien raken­ne suun­ni­tel­laan kehitysvaiheessa.

Onko siel­lä saunaosastoa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa on saunaosasto.

Onko pie­nil­le lap­sil­le leikkitilaa?

Las­ten leik­ki­ti­la suun­ni­tel­laan suunnitteluvaiheessa.

Jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den luok­se oli­si hyvä saa­da kah­vi­la, jos­sa voi­si seu­ra­ta har­joi­tuk­sia. Onko tulossa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­loi­den luo­na on tilaa mah­dol­li­sel­le kahvilalle.