Kok­ko­la Aree­na — Lue mis­tä täs­sä kai­kes­sa on kyse

ARK-Havainnekuva Kaarlelankadulta

22.2.2023

Yleis­suun­ni­tel­ma lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma-alu­eek­si kat­taa alu­een, joka rajau­tuu Ant­ti Chy­de­niuk­sen­ka­dun, Kaar­le­lan­ka­dun, Poh­jois­väy­län ja kau­pun­gin­sal­mi Sun­tin väli­sel­le alu­eel­le. Lii­kun­ta­pai­kois­ta tuol­le alu­eel­le on jo sijoit­tu­nee­na Urhei­lu­ta­lo, jää­hal­lit, Uin­ti­kes­kus Vesi­vei­ja­ri, tapah­tu­ma­puis­to, hiek­ka­kent­tiä ja vaa­dit­ta­via pysä­köin­tia­luei­ta. Tapah­tu­ma­puis­ton raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä on alu­eel­le jo toteu­tet­tu myös lii­ken­ne­rat­kai­su­ja, jot­ka pal­ve­le­vat tule­vaa koko­nai­suut­ta. Yleis­suun­ni­tel­mas­sa on varat­tu aluei­ta myös lähi­lii­kun­ta­paik­kaan, kan­sa­lais­puis­toon, ulko­pe­li­kent­tiin ja sisä­lii­kun­ta­hal­liin. Täl­lä het­kel­lä alu­eel­la on vireil­lä kaa­va­muu­tos, joka mah­dol­lis­taa muun muas­sa hotel­lin raken­ta­mi­sen Urhei­lu­puis­ton alu­eel­le.

Tar­ve uudel­le urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puis­tol­le

Puit­teet tapah­tu­mil­le, mes­suil­le, kon­ser­teil­le ja urhei­lul­le ovat osit­tain van­hen­tu­neet ja osit­tain myös riit­tä­mät­tö­mät. Osa lii­kun­ta- sekä tapah­tu­ma­pai­kois­ta ovat aut­ta­mat­to­mas­ti elin­kaa­ren­sa pääs­sä. Tapah­tu­ma- ja urhei­lu­ti­lai­suuk­sien sekä eri­lais­ten mes­su ‑sekä yri­tys­ti­lai­suuk­sien vaa­ti­muk­set niin tilo­jen muun­nel­ta­vuu­den ja infran­kin näkö­kul­mas­ta ovat vii­me aikoi­na kas­va­neet. Näin ollen on sel­vää, että usei­den laji­liit­to­jen, kon­sert­ti­jär­jes­tä­jien tai mui­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien kri­tee­rei­tä tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sek­si ei voi­da nyky­olois­sa täyt­tää. Yleis­suun­ni­tel­man ensim­mäi­nen vai­he on toteu­tet­tu, eli tapah­tu­ma­puis­to joka mah­dol­lis­taa tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ulko­ti­lois­sa.

Kok­ko­lan urhei­lu­ta­lo on raken­net­tu vuon­na 1964. Vuon­na 1986 urhei­lu­ta­loon lisät­tiin kak­si pal­loi­lusa­lia ja ten­nis­kent­tä. Alku­pe­räi­sen raken­nuk­sen perus­kor­jaus tuli ajan­koh­tai­sek­si vuon­na 2000. Talo on koke­nut lukui­sia muu­tok­sia, mut­ta koko­nais­val­tais­ta perus­kor­jaus­ta ei ole teh­ty. Urhei­lu­ta­lon kaa­ri­hal­li ja ete­lä­jul­ki­si­vu on mer­kit­ty ase­ma­kaa­vaan sr-1-suo­jel­ta­vik­si. Urhei­lu­ta­lon sanee­raus on use­aan ottee­seen ollut esil­lä, mut­ta jää­nyt toteut­ta­mat­ta.

Nykyi­nen jää­ka­pa­si­teet­ti ei rii­tä kat­ta­maan jää­kie­kon, tai­to­luis­te­lun ja muun jää­ur­hei­lun tar­pei­ta. Lisää kapa­si­teet­tia on saa­tu jää­hal­lin pihal­le raken­ne­tul­la Best-Hall aree­nal­la. Best Hall aree­na on aika­naan raken­net­tu tila­päi­sek­si rat­kai­suk­si ja sen jään­te­ko­put­ket ovat eris­tä­mät­tö­mät ja ener­gia­te­hot­to­mat. Ajan myö­tä Best-Hall Aree­na sekä sen puku­huo­neet ovat ylit­tä­neet elin­kaa­ren­sa. Jää­ka­pa­si­tee­tin puu­te on aiheut­ta­nut sen, että osa jää­ur­hei­lun har­ras­ta­jis­ta jou­tuu käy­mään muil­la pak­ka­kun­nil­la har­joit­te­le­mas­sa.

Täs­sä yhtey­des­sä voi­daan tode­ta, että Kok­ko­lan jää­hal­li on sinän­sä tyy­dyt­tä­väs­sä kun­nos­sa. Lähes kaik­ki jää­hal­lin vuo­rot ovat varat­tu­ja ja jää­hal­lin käyt­tö tapah­tu­ma- ja kon­sert­ti­toi­min­taan lisää ali­ka­pa­si­teet­tia enti­ses­tään. Jään peit­tä­mi­nen tapah­tu­mia var­ten vähen­tää enti­ses­tään käy­tet­tä­vää jää­ai­kaa. Lisäk­si pei­te­ma­te­ri­aa­lien vuo­kraa­mien ja käsit­te­ly aiheut­taa kus­tan­nuk­sia.

Jal­ka­pal­lon osal­ta kes­kus­kent­tä ei täy­tä Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFAn tai osal­taan myös­kään Suo­men Pal­lo­lii­ton kri­tee­re­jä aina­kaan ylem­män sar­ja­ta­son osal­ta niin pysä­köin­nin, puku­huo­nei­den, valais­tuk­sen, AV jär­jes­tel­mien, doping­tes­tauk­sen tai esi­mer­kik­si media­ti­lo­jen suh­teen. Pelaa­mi­nen on ollut mah­dol­lis­ta vain poik­keus­lu­van voi­min. Poik­keus­lu­pa saa­tiin tule­van Hybri­dia­ree­nan nojal­la.

Maan­käy­tön mah­dol­li­suuk­sia kes­kus­ken­tän osal­ta on tut­kit­tu idea­suun­ni­tel­ma­vai­hee­na lop­pu­vuo­des­ta 2019, jol­loin laa­dit­tiin kol­me vaih­toeh­toi­de­aa. Täs­sä yhtey­des­sä pidet­tiin työ­pa­jo­ja ja kyse­ly­jä koko­nai­suu­teen liit­tyen.

Kau­pun­ki­stra­te­gian kes­kei­nen tee­ma on kau­pun­gin elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­nen. Elä­myk­sel­li­syys lisää asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhteen­kuu­lu­vuut­ta ja mah­dol­lis­taa hyvän ja mer­ki­tyk­sel­li­sen elä­män raken­tu­mi­sen Kok­ko­las­sa. Menes­tys­te­ki­jöi­nä elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­ses­sä on muun muas­sa moni­puo­li­sen kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­tar­jon­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen. Jot­ta Kok­ko­las­sa oli­si hyvä sekä har­ras­taa että har­joit­taa ammat­ti­mai­ses­ti lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­taa edel­lyt­tää se toi­mi­via ja saa­vu­tet­ta­via tilo­ja. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puit­teet.

Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa sekä Kok­ko­lan kiin­nos­ta­vuut­ta niin asuin­kau­pun­ki­na kuin mat­kai­lu­koh­tee­na­kin. Toteu­tues­saan Urhei­lu­puis­to lisää Kok­ko­lan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­to­jen har­joit­ta­mi­seen ja moni­puo­lis­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia. Perus­a­ja­tuk­se­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.

Lähia­lueil­la on var­sin vah­vas­ti panos­tet­tu matkailu‑, urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puit­tei­siin. Useis­sa kau­pun­geis­sa on myös vireil­lä eri­lai­sia aree­na/e­lä­mys­kes­kit­ty­mä-hank­kei­ta. Täs­sä­kin valos­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että Kok­ko­lan kau­pun­ki maa­kun­ta­kes­kuk­se­na on etu­jou­kois­sa, kun kehi­te­tään ja inves­toi­daan lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­paik­koi­hin. Urhei­lu­puis­tol­le on näin ollen sel­keä alu­eel­li­nen tar­ve. Kok­ko­lan hyvät yhtey­det ovat voi­ma­va­ra myös Urhei­lu­puis­tol­le.

Toteu­tus­mal­li

Urhei­lu­puis­to han­ke toteu­te­taan pro­jek­tial­lians­si-mal­lil­la. Allians­si on raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja muis­ta teh­tä­vis­tä vas­taa­va tilaa­jan, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma yhtei­nen orga­ni­saa­tio. Kaik­ki osa­puo­let, tilaa­ja mukaan lukien, vas­taa­vat yhdes­sä hank­keen kehit­tä­mi­ses­tä, toteut­ta­mi­ses­ta ja jäl­ki­vas­tuus­ta. Allians­si jakaa hank­kee­seen liit­ty­vät rahal­li­set ris­kit ja hyö­dyt, nou­dat­taa tie­don avoi­muu­den peri­aat­tei­ta ja tekee kiin­te­ää yhteis­työ­tä. Allians­si sovel­tuu par­hai­ten suu­rien raken­nus- ja infra­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen. Suo­mes­sa toteu­tet­tu­ja allians­si­hank­kei­ta on esim. Kai­nuun uusi sai­raa­la, 120 mil­joo­naa euroa ja OYS las­ten ja nais­ten sai­raa­la, 130 mil­joo­naa euroa. Vii­mei­sim­pä­nä, elo­kuus­sa 2022, val­mis­tu­nee­na allians­si­na Vaa­san kes­kus­sai­raa­lan 141 mil­joo­nan euron arvoi­nen laa­jen­nus, jon­ka toteut­ti lähes sama allians­si kuin Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton­kin toteut­ta­va.

Allians­sin ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä oli luo­da han­ke­suun­ni­tel­ma ja päi­vi­tet­ty bud­jet­ti koko urhei­lu­puis­to­hank­keel­le. Han­ke­suun­nit­te­lun myö­tä tar­ken­tui myös hank­keen kus­tan­nusar­vio, kos­ka vuon­na 2020 teh­ty kus­tan­nusar­vio on muut­tu­nut hank­keen tar­kem­man suun­nit­te­lun, koon, toteu­tus­ta­van sekä maa­il­man­po­liit­ti­sen ja talou­del­li­sen tilan­teen muu­tut­tua.

Maa­il­man­po­liit­ti­nen tilan­ne on muut­tu­nut nopeas­ti. Ener­gian hin­ta vaih­te­lee päi­vit­täin kuten myös raken­nus­kus­tan­nuk­set. Pit­kän raken­nus­pro­jek­tin kus­tan­nus­las­ken­nas­sa kus­tan­nus­ris­ki pai­not­tuu täl­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Kus­tan­nus­ris­kin hal­lit­se­mi­sek­si han­ke on pil­kot­tu vai­hei­siin, jois­ta kul­le­kin ase­te­taan oma bud­jet­tin­sa ja tavoi­te­kus­tan­nuk­sen­sa edel­li­sen vai­heen päät­teek­si.

Hank­keen kol­me toteu­tus­vai­het­ta: Hybri­dia­ree­na har­joi­tus­jää­hal­lit ja jää­hal­lin sanee­raus on hank­kees­sa ajoi­tet­tu niin, että urhei­lu- ja har­ras­tus­toi­min­ta häi­riin­tyi­si mah­dol­li­sim­man vähän. Lisäk­si ajoi­tuk­ses­sa on otet­tu huo­mioon OKM:n tukien hakua­jat. Hybri­dia­ree­nan toteu­tus aloi­te­taan ensin ja nopeam­min val­mis­tu­va har­joi­tus­jää­hal­li aloi­te­taan vähän myö­hem­min, siten että molem­mat val­mis­tu­vat suu­rin piir­tein samaan aikaan. Hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­lo­ken­tän suun­nit­te­lu alkoi myö­hään syk­syl­lä 2022 ja hybri­dia­ree­nan raken­ta­mi­nen on tavoit­tee­na aloit­taa syk­syl­lä 2023. Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus­osa pure­taan vas­ta sen jäl­keen, kun sen toi­min­nat kor­vaa­va hybri­dia­ree­na on val­mis. Jal­ka­pal­loa­ree­na ja har­joi­tus­jää­hal­li raken­ne­taan sen jäl­keen rin­ta rin­nan.

Hybri­dia­ree­na muo­dos­taa pää­osan hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta ja hin­to­jen nousu­ris­kin takia on kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa aloit­taa sen toteu­tus mah­dol­li­sim­man pian. Hank­keen lopuk­si toteu­te­taan jää­hal­lin sanee­raus, jon­ka odo­te­taan val­mis­tu­van ennen kau­den 2025–2026 alkua. Sanee­rauk­ses­sa uusi­taan jää­hal­lin pin­nat ja teh­dään raken­teel­li­sia paran­nuk­sia.

Raken­ta­mis­vai­heen jäl­keen eli ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan toteut­ta­mi­sek­si on ole­mas­sa usei­ta eri vaih­toeh­to­ja  ja/tai mal­le­ja. Alu­een mark­ki­noin­ti ja tapah­tu­ma­myyn­ti on rat­kais­ta­va mah­dol­li­sim­man pian raken­ta­mi­sen käyn­nis­tyt­tyä. Asia tuo­daan erik­seen pää­tet­tä­väk­si.


Onko sinul­la mie­les­sä toi­vei­ta tai haluat­ko lähet­tää ruusu­ja vai ehkä risu­ja. Nyt on oikea het­ki esit­tää toi­vei­ta ja antaa palau­tet­ta, tee se tääl­lä!

Tilaa uutis­kir­je tääl­lä!

Pysy ajan tasal­la ja seu­raa mei­tä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa!

Luitko jo nämä?