Suu­rin osa liik­kuu ter­vey­den kan­nal­ta lii­an vähän

22.9.2022

Noin kak­si kol­mes­ta yli 18-vuo­ti­aas­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti. Koko­nai­sak­tii­vi­suu­des­sa noin 40 % puo­les­taan jää alle suo­si­tel­lun mää­rän. Nuo­ret aikui­set liik­ku­vat suo­si­tus­ten mukaan ikään­ty­viä toden­nä­köi­sem­min ja yli 80-vuo­tiais­ta vain noin kym­me­nes­osa täyt­ti lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mukai­sen lii­kun­ta­mää­rän. 

Sään­nöl­li­nen koh­tuu- tai ras­kas­kuor­mit­tei­nen lii­kun­ta paran­taa hen­gi­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja joh­taa nii­den toi­min­ta­ky­vyn lisään­ty­mi­seen ja tehos­tu­mi­seen. Lisään­ty­nyt fyy­si­sen aktii­vi­suu­den mää­rä ja inten­si­teet­ti joh­ta­vat usein fyy­si­sen kun­non para­ne­mi­seen.  Hyvä fyy­si­nen kun­to edis­tää myös ter­veyt­tä ja on yhtey­des­sä muun muas­sa; vähen­ty­nee­seen koko­nais­kuol­lei­suu­teen, vähen­ty­nee­seen sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­siin liit­ty­vään kuol­lei­suu­teen sekä vähen­ty­nee­seen ris­kiin sai­ras­tua laa­ja-alai­ses­ti eri pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin.

Lii­kun­nan ter­veys­hyö­ty­jen saa­vut­ta­mi­sek­si aikuis­ten 18–65-vuotiaiden tuli­si har­ras­taa vii­kos­sa koh­tuu­kuor­mit­teis­ta kes­tä­vyys­lii­kun­taa vähin­tään 2 h 30 min tai vaih­toeh­toi­ses­ti ras­kas­ta kes­tä­vyys­lii­kun­taa vähin­tään 1 h 15 min, sekä lihas­kun­toa ja lii­ke­hal­lin­taa yllä­pi­tä­vää lii­kun­taa vähin­tään 2 ker­taa vii­kos­sa.

Yli 65-vuo­tia­den lii­kun­ta­suo­si­tuk­set vas­taa­vat aikuis­ten suo­si­tuk­sia, mut­ta lihas­kun­to­har­joit­te­lun lisäk­si ikään­ty­vil­le suo­si­tel­laan myös tasa­pai­non ja not­keu­den har­joit­ta­mis­ta kaa­tu­mis­ten ehkäi­se­mi­sek­si.

Fin­Ter­veys 2017 ‑tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lais­ten vapaa-ajan lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen on kui­ten­kin lisään­ty­nyt sekä aikuis­ten, että nuor­ten kes­kuu­des­sa. Jos kehi­tys jat­kuu saman­suun­tai­se­na, Suo­mes­sa voi­daan saa­vut­taa Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n aset­ta­ma tavoi­te, joka pyr­kii vähen­tä­mään riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vien osuut­ta väes­tös­sä 10 pro­sen­til­la vuo­teen 2025 men­nes­sä.

Haas­tee­na on tavoit­taa ne väes­tö­ryh­mät, jois­sa fyy­si­nen aktii­vi­suus on vähäi­sin­tä, kuten van­hem­mat ikä­luo­kat tai mata­las­ti kou­lu­te­tut. Vaik­ka kehi­tys­suun­ta vai­kut­taa lupaa­val­ta on tär­ke­ää var­mis­taa myön­tei­sen kehi­tyk­sen jat­ku­mi­nen. Me suo­ma­lai­set olem­me kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa fyy­si­ses­ti aktii­vis­ta ja lii­kun­nal­lis­ta kan­saa, mut­ta kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta on pyrit­tä­vä lisää­mään fyy­si­ses­ti aktii­vis­ten osuut­ta WHO:n mini­mi­ta­voi­tet­ta enem­män.

Eri­tyi­ses­ti tulee panos­taa las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan lisää­mi­seen sekä ikäih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­toon täh­tää­viin hank­kei­siin.

Läh­teet:


Wenn­man H, Boro­du­lin K, Jousi­lah­ti P. Vapaa-ajan lii­kun­ta ja fyy­si­nen aktii­vi­suus lisään­ty­vät Suo­mes­sa WHO:n tavoit­teen mukai­ses­ti. 
Jul­kai­sun pysy­vä osoi­te on https://urn.fi/URN:ISBN:978–952-343–381‑6


Liik­ku­mal­la ter­veyt­tä – askel ker­ral­laan. Vii­koit­tai­nen liik­ku­mi­sen suo­si­tus 18–64-vuotiaille. UKK-ins­ti­tuut­ti, 2019. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/

Luitko jo nämä?